JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Hengen hedelmät ohjaavat tekemään hyvää

Matkaevääksi
22.9.2021 6.00

Juttua muokattu:

20.9. 09:10
2021092009100620210922060000

Os­mo Heik­ka­la

Jee­sus va­roit­ti ope­tus­lap­si­aan vää­ris­tä pro­fee­tois­ta, jot­ka ovat kuin raa­te­le­via su­sia, vaik­ka tu­le­vat­kin lam­mas­ten vaat­teis­sa. Hän sa­noi, et­tä hei­dät tun­nis­taa he­del­mis­tä: “Ei­hän or­jan­tap­pu­rois­ta koo­ta ry­pä­lei­tä ei­kä oh­dak­keis­ta vii­ku­noi­ta. Hyvä puu te­kee hy­viä he­del­miä, huo­no puu kel­vot­to­mia he­del­miä.” (Matt. 7:15–20.)

Apos­to­li Paa­va­lin kir­jees­sä ga­la­ta­lai­sil­le pu­hu­taan kris­ti­tyn va­pau­des­ta. Paa­va­li ke­hot­taa lu­ki­joi­ta tur­vaa­maan us­koon, ei lain töi­hin. Hän muis­tut­taa kir­jees­sään myös sii­tä, kuin­ka tär­ke­ää on ra­kas­taa lä­him­mäi­si­ään: “Tei­dät on kut­sut­tu va­pau­teen, vel­jet. Mut­ta äl­kää tä­män va­pau­den var­jol­la pääs­tä­kö it­se­käs­tä luon­to­an­ne val­loil­leen, vaan ra­kas­ta­kaa ja pal­vel­kaa toi­si­an­ne.” (Gal. 5:13.)

Hy­vil­lä töil­lä ei an­sai­ta au­tuut­ta, sil­lä vain us­ko te­kee van­hurs­kaak­si. Paa­va­li ke­hot­taa tais­te­le­maan oman it­sek­kään luon­non ha­lu­ja vas­taan ja an­ta­maan Hen­gen oh­ja­ta elä­mää. Hän kir­joit­taa Hen­gen he­del­mis­tä: “Hen­gen he­del­mää taas ovat rak­kaus, ilo, rau­ha, kär­si­väl­li­syys, ys­tä­väl­li­syys, hy­vyys, us­kol­li­suus, lem­peys ja it­se­hil­lin­tä. Näi­tä vas­taan ei ole laki. Ne, jot­ka ovat Jee­suk­sen Kris­tuk­sen omia, ovat ris­tiin­nau­lin­neet van­han luon­ton­sa hi­moi­neen ja ha­lui­neen. Jos me eläm­me Hen­gen va­ras­sa, mei­dän on myös seu­rat­ta­va Hen­gen joh­da­tus­ta. Em­me saa ta­voi­tel­la tur­haa kun­ni­aa em­me­kä är­syt­tää ja ka­deh­tia toi­si­am­me.” (Gal. 5:22–26.)

Sa­mas­sa kir­jees­sä Paa­va­li ke­hot­taa myös kan­ta­maan tois­ten kuor­mia. Hen­gen he­del­mät ovat merk­ki­nä elä­väs­tä us­kos­ta: ar­mon ja an­teek­si­an­ta­muk­sen tuo­ma ilo, rau­ha ja rak­kaus oh­jaa­vat te­ke­mään hy­vää myös lä­him­mäi­sil­le.

Nä­em­me ym­pä­ril­läm­me mo­nia Hen­gen he­del­mien vai­ku­tuk­sia. Myös Raa­ma­tus­ta löy­tyy niis­tä esi­merk­ke­jä. Kun tul­li­mies Sak­keus, joka oli työs­sään teh­nyt pal­jon vää­ryyt­tä, koh­ta­si Jee­suk­sen ja sai syn­tin­sä an­teek­si, hän lu­pa­si mak­saa ne­lin­ker­tai­ses­ti ta­kai­sin heil­le, joil­ta oli lii­kaa kis­ko­nut (Luuk. 19:8).

Sak­keus oli saa­nut ko­kea Ju­ma­lan ar­mon vai­ku­tuk­set, ja Hen­ki oh­ja­si hä­net kor­jaa­maan vää­riä te­ko­jaan. Sak­keus ei näil­lä te­oil­laan ha­ke­nut it­sel­leen an­si­oi­ta. Syn­ti­kuor­man al­ta ar­mah­det­tu mies oli saa­nut rau­han tun­nol­leen, ja oman edun ta­voit­te­lun ti­lal­le oli tul­lut rak­kaus mui­ta ih­mi­siä koh­taan.

Mil­lai­sia he­del­miä sinä löy­dät it­ses­tä­si? Tuot­taa­ko puu­si run­saas­ti sa­toa kau­nii­na ja me­he­vi­nä Hen­gen he­del­mi­nä? Minä ai­na­kin olen usein ko­ke­nut heik­kout­ta ja puut­teel­li­suut­ta näis­sä asi­ois­sa. He­del­mät näyt­tä­vät ja tun­tu­vat usein kui­vu­neil­ta ja na­his­tu­neil­ta, jopa kel­vot­to­mil­ta. Olen ko­ke­nut Paa­va­lin ta­voin: “En tee sitä hy­vää mitä tah­don, vaan sitä pa­haa mitä en tah­do” (Room. 7:19). On kui­ten­kin loh­dul­lis­ta muis­taa, et­tä Jee­suk­sen täy­del­li­nen so­vi­tus on juu­ri mei­tä syn­ti­siä var­ten.

Myös Jee­suk­sen esit­tä­mä ver­taus he­del­mät­tö­mäs­tä vii­ku­na­puus­ta loh­dut­taa. Kun isän­tä ke­hot­ti puu­tar­hu­ria kaa­ta­maan he­del­mät­tö­män vii­ku­na­puun, puu­tar­hu­ri pyy­si: “Her­ra, an­na sen ol­la vie­lä yk­si vuo­si. Minä muok­kaan ja lan­noi­tan maan sen ym­pä­ril­tä. Jos­pa se en­si vuon­na te­kee he­del­mää.” (Luuk. 13:6–9.) Ju­ma­la on kär­si­väl­li­nen ja tah­too ar­mah­taa. Vie­lä on ar­mon ai­ka.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys