JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Helluntain kieli-ihme yhdisti sydämet

Matkaevääksi
15.5.2024 10.00

Juttua muokattu:

10.5. 10:24
2024051010244420240515100000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Mau­no He­po­la

Raa­ma­tun alus­sa ker­ro­taan kiel­ten syn­nys­tä. Vie­lä Noo­an jäl­keen kaik­ki pu­hui­vat sa­maa kiel­tä kes­ke­nään.

Ih­mi­set suun­nit­te­li­vat ra­ken­ta­van­sa tor­nin tai­vaa­seen as­ti. Ju­ma­la ei täs­tä pi­tä­nyt, ja sen es­tä­mi­sek­si hän an­toi ih­mis­ten muut­tua eri­kie­li­sik­si niin, et­tei­vät he ym­mär­tä­neet toi­si­aan. Tor­nin ra­ken­ta­mi­nen kes­key­tyi, ja ih­mi­set ha­jaan­tui­vat kie­len­sä mu­kaan eri suun­tiin. Yh­täk­ki­nen kiel­ten eriy­ty­mi­nen toi­mi myös ih­mi­siä erot­ta­vas­ti. (1. Moos.11: 1–8.)

Hel­lun­tai-ih­mees­sä (Ap. t. 2) Ju­ma­la toi­mi päin­vas­toin. Kie­liin ja­kau­tu­nut maa­il­ma oli apos­to­lien ai­ka­na tot­ta. Juu­ta­lai­sia eri puo­lil­ta Vä­li­me­ren ym­pä­ris­töä ko­koon­tui Je­ru­sa­le­miin vii­kon kes­tä­vään hel­lun­tai­juh­laan, joka oli vuo­den ko­ho­koh­tia.

Ny­kyi­sin pär­jää eng­lan­nil­la suu­res­sa osas­sa maa­il­maa, ja apos­to­lien ai­ka­na löy­tyi ai­na krei­kan­tai­toi­sia. Maa­il­man­kie­li ei kui­ten­kaan riit­tä­nyt Ju­ma­lal­le, vaan hän ha­lu­si ta­voit­taa ih­mi­set sy­dä­men kie­lel­lä.

Tai­vaan Isäl­lä oli tär­ke­ää sa­not­ta­vaa koko maa­il­mal­le. Hän tar­vit­si sa­no­mal­leen te­hok­kaan liik­keel­le­läh­dön. Sik­si hän an­toi kie­li-ih­meen nyt yh­dis­tää ei­kä erot­taa, ku­ten Van­han tes­ta­men­tin ai­ka­na. Jo­kai­nen kuu­li hy­vän sa­no­man niin, et­tä ym­mär­si. Äi­din­kie­li on sy­dä­men kie­li, ja pe­las­tus­sa­no­ma on sy­dä­meen tar­koi­tet­tu sa­no­ma. Kie­li-ih­meen vai­ku­tus oli suu­ri: ker­ro­taan kol­men tu­han­nen ih­mi­sen teh­neen pa­ran­nuk­sen ja saa­neen kas­teen.

Hel­lun­tai on Py­hän Hen­gen juh­la. Juu­ri Py­hä­nä Hen­ke­nä Ju­ma­la teki kie­li-ih­meen. Py­hän Hen­gen teh­tä­vä­nä on yh­dis­tää ih­mi­siä yh­tei­seen us­koon kie­les­tä ja muis­ta erois­ta huo­li­mat­ta.

Pelk­kä kie­li ei en­sim­mäi­sen hel­lun­tain suu­rin­ta ih­met­tä se­li­tä. Py­hän Hen­gen tuli syn­nyt­tää us­kon sy­dä­meen. Us­ko tu­lee kuu­le­mi­ses­ta. Juu­ri us­kol­la täy­tyy tart­tua pe­las­tus­sa­no­maan ja an­teek­si­an­ta­muk­sen lu­pauk­seen. Sil­loin saa siir­tyä kuo­le­mas­ta elä­mään, sie­lun­vi­hol­li­sen or­jas­ta Ju­ma­lan lap­sek­si, ku­ten tu­han­sil­le ta­pah­tui näi­den juh­lien ai­kaan.

Sama sa­no­ma on tar­jol­la nyt­kin. Va­pah­ta­ja so­vit­ti kaik­kien ai­ko­jen kaik­kien ih­mis­ten syn­nit ris­tin­puul­la. Sik­si vie­lä­kin saa us­koa omat syn­tin­sä an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Pyhä Hen­ki te­kee ih­meen ja oma­tun­to rau­hoit­tuu, tai­vas­toi­vo syt­tyy sy­dä­meen ja us­ko yh­dis­tää. Täl­lais­ta ih­met­tä toi­voo kai­kil­le.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys