JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Armoauringon valossa on voimaa

Matkaevääksi
12.5.2021 9.15

Juttua muokattu:

11.5. 09:15
2021051109153020210512091500

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Ar­to Töl­li

Joko olet lu­ke­nut SRK:n kir­jan Sy­dän va­loa vas­ten? Se ker­too re­hel­li­ses­ti ja loh­dut­ta­vas­ti sii­tä, mi­ten ih­mi­nen saa elä­män eri vai­heis­sa, toi­si­naan ki­peis­sä ti­lan­teis­sa pai­naa sy­dä­men­sä Kris­tuk­ses­ta lois­ta­vaa ar­mo­au­rin­koa vas­ten.

Vaik­ka kir­jas­sa ker­ro­taan vai­keis­ta­kin asi­ois­ta elä­män vaa­ti­mus­ten ris­ti­pai­nees­sa, niin tär­keim­pä­nä se avaa roh­kai­se­van nä­kö­a­lan. Ju­ma­lan sana loh­dut­taa ja an­teek­si­an­ta­va evan­ke­liu­mi va­paut­taa. Ar­mo­au­rin­ko lä­päi­see pak­suim­man­kin pil­vi­ver­hon. Se va­lai­see elä­män tien kul­kua ja an­taa nä­ky­män tu­le­vai­suu­teen ja toi­voon.

Raa­mat­tu ker­too tuos­ta sa­mas­ta va­los­ta. Ju­ma­la it­se on va­lon läh­de, sil­lä jo ai­ko­jen alus­sa Hän loi va­lon. Va­pah­ta­jas­sa Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa valo tuli maan pääl­le ja asui ih­mis­ten kes­kel­lä. ”Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Hän oli täyn­nä ar­moa ja to­tuut­ta.” (Joh. 1:14.)

Jee­sus it­se ke­hot­ti us­ko­maan ja seu­raa­maan va­loa: ”Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa mi­nua, ei kul­je pi­me­äs­sä, vaan hä­nel­lä on elä­män valo.” (Joh. 8:12.)

Kris­tuk­sen ajal­li­nen elä­mä päät­tyi pit­kä­nä­per­jan­tai­na ris­tin­kuo­le­maan, mut­ta hä­nen työn­sä jat­kuu yhä Py­hän Hen­gen työ­nä hä­nen seu­ra­kun­nas­saan. On lupa iloi­ta us­kon lah­jas­ta ja Ju­ma­lan sa­nas­ta, joka usein niin ih­meel­li­sel­lä ta­val­la va­lai­see elä­män tien kul­kua.

Ajan vaih­te­luis­ta ja pai­neis­ta huo­li­mat­ta Ju­ma­lan sana py­syy muut­tu­mat­to­ma­na. Hä­nen ar­mo­val­ta­kun­nas­saan saa pa­ras­ta sie­lun va­lo­hoi­toa, kun saa le­vä­tä Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa. Siel­lä saa kuul­la ja us­koa Ju­ma­lan ar­mah­ta­van evan­ke­liu­min sekä ko­kea sen puh­dis­ta­van voi­man. ”Mut­ta, jos me val­keu­des­sa va­el­lam­me, niin kuin hän­kin val­keu­des­sa on, niin meil­lä on osal­li­suus kes­ke­näm­me, ja Jee­suk­sen Kris­tuk­sen, hä­nen Poi­kan­sa veri puh­dis­taa mei­tä kai­kes­ta syn­nis­tä.” (1. Joh.1:7.)

Olem­me päi­vit­täin vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa niin opis­ke­lu- ja työ­pai­koil­la, kuin myös har­ras­tuk­sis­sa ja luot­ta­mus­teh­tä­vien kes­kel­lä. Ju­ma­lan sana saa ol­la va­lo­na ja op­paa­na myös ar­kie­lä­män kes­kel­lä.

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen ker­too ja muis­tut­taa elä­mäl­lään ja ar­voil­laan, et­tä ny­ky­ai­ka­na­kin voi pyr­kiä elä­mään us­kon ja hy­vän oman­tun­non säi­lyt­tä­en. Ar­jen teh­tä­viin saa käy­dä nöy­räs­ti ja ra­ken­ta­vas­ti ru­kouk­sen mie­lel­lä: ”Oi Her­ra, an­na myös valo meil­le ja roh­keut­ta päi­vän teh­tä­viin. Suo var­je­luk­se­si ar­jen teil­le, käy lä­hel­lem­me kaik­kiin vai­hei­siin.” (SL 307:2.)

Ju­ma­la on lu­van­nut pi­tää huo­len jo­kai­ses­ta, si­nus­ta ja mi­nus­ta. Vaik­ka vä­lil­lä tu­lee vä­sy­mys­tä ja epäi­lyk­siä, saa sit­ten­kin luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

Hän on valo, ja ar­mo­e­van­ke­liu­mis­sa on ih­meel­li­nen voi­ma. Se pa­ran­taa syn­ti­haa­voil­le lyö­dyn, mut­ta se myös an­taa voi­mia ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­lä. Tur­val­li­sin ja iloi­sin mie­lin saa yh­tyä vir­ren aja­tuk­seen: ”Te kaik­ki luo­dut, Luo­jas­tan­ne nyt yh­teen ää­neen iloit­kaa. Voit­ta­ja sei­soo kes­kel­läm­me, va­lol­laan täyt­tää elä­mäm­me.” (VK 94:3.)

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys