JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Vanhat esineet herättivät muistot henkiin

Päivämies
Artikkelit
6.12.2018 6.25

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283720181206062500

Hil­jat­tain löy­ty­neet van­hat esi­neet ovat tuo­neet Pirk­ko ja Väi­nö Wir­ta­sen mie­leen mo­nia muis­to­ja ja he­rät­tä­neet pal­jon aja­tuk­sia it­se­näi­syy­des­tä.

Nah­kai­nen kau­laan ri­pus­tet­ta­va ni­mi­lap­pu löy­tyi pii­ron­gin laa­ti­kos­ta. Pirk­ko Wir­ta­sen syn­ty­män jäl­kei­se­nä yö­nä vuon­na 1939 tuli isäl­le läh­tö, Kon­ti­o­lah­ti­kin val­mis­tau­tui so­dan syt­ty­mi­seen.

Wir­ta­nen ker­too, kuin­ka äi­ti oli teh­nyt lap­sil­le ni­mi­la­put mah­dol­lis­ta eva­kuo­in­tia var­ten. Pu­hut­tiin myös las­ten lä­het­tä­mi­ses­tä Ruot­siin.

– Kaik­ki huo­ne­ka­lut oli ni­mi­koi­tu ja äi­ti oli teh­nyt suu­ren sä­kin jau­ho­pus­seis­ta – se oli mää­rä täyt­tää ta­va­roil­la ja heit­tää sel­kään läh­dön het­kel­lä.

Ko­ti­ky­lä sääs­tyi kui­ten­kin, ei­kä evak­ko­reis­sua tul­lut. Naa­pu­ri­ky­lä Kiih­te­lys­vaa­ra ja mo­net muut eva­kuo­i­tiin. Pirk­ko Wir­ta­nen muis­taa seu­ran­neen­sa Jo­en­suu­hun len­tä­viä so­ta­ko­nei­ta ko­ti­pi­hal­taan pik­ku­tyt­tö­nä:

– Näin, kun len­to­ko­neet len­si­vät Jo­en­suu­hun päin ja pian kuu­lui jy­ri­nää ja nä­kyi sa­vua.

Väi­nö Wir­ta­sen isän ko­tia tyh­jen­net­tiin vas­ti­kään, ja siel­tä löy­tyi Eli­as-isän kun­ni­a­mer­kit sekä kir­jei­tä sota-ajal­ta. Sekä Pirk­ko et­tä Väi­nö Wir­ta­sen isä oli rin­ta­mal­la kol­mes­sa so­das­sa. Ju­ma­la var­je­li kum­man­kin rin­ta­mal­ta ta­kai­sin ko­tiin.

Kun­ni­a­mer­kit tuo­vat Väi­nö Wir­ta­sen mie­leen kar­mei­ta asi­oi­ta so­taa edel­tä­vis­tä ta­pah­tu­mis­ta: lu­ki­oi­käi­siä poi­kia kuo­li ai­van nuo­ren Eli­ak­sen sil­mien al­la. Wir­ta­nen ker­too, et­tei sota-asi­ois­ta pu­hut­tu las­ten kuul­len; isä kes­kus­te­li niis­tä vain työ­huo­nees­saan ky­läs­sä käy­vien ve­te­raa­nien kans­sa.

Hil­jat­tain löy­ty­neet kir­jeet rin­ta­mal­le ovat Väi­nö Wir­ta­sen äi­din ja sis­ko­jen kir­joit­ta­mia. Kym­men­vuo­ti­aat sis­kot sai­vat kir­joit­taa ko­ti­kuu­lu­mi­sia, kun äi­ti ei ai­na eh­ti­nyt kai­ken työn kes­kel­tä.

Lap­sia ope­tet­tiin ah­ke­ruu­teen, sit­key­teen ja isän­maan rak­kau­teen. Sii­hen kuu­lui vas­tuun an­ta­mi­nen: Väi­nö Wir­ta­nen muis­te­lee muun mu­as­sa hoi­ta­neen­sa kar­jaa ja Pirk­ko Wir­ta­nen huo­leh­ti­neen­sa pie­nem­mis­tä lap­sis­ta.

Wir­ta­set ko­ke­vat si­suk­kuu­den aut­ta­neen myö­hem­min elä­mäs­sä, eten­kin vai­kei­na ai­koi­na.

– Työ­hön on tar­tut­ta­va, to­te­aa Väi­nö Wir­ta­nen.

Wir­ta­set tart­tui­vat roh­ke­as­ti toi­meen sil­loin­kin, kun Vih­tiin tuli muu­ta­ma vuo­si sit­ten pal­jon tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta. Eh­kä omat ko­ke­muk­set so­das­ta ja eva­kois­ta vai­kut­ti­vat sii­hen läm­pöön, jol­la he avun­tar­vit­si­joi­hin suh­tau­tui­vat.

Sai­la Su­ti­nen, Vih­ti

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 5.11.2018

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys