JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Uskovaisten tervehdys viestii armosta ja tunnustaa uskoa

Artikkelit
2.3.2021 8.55

Juttua muokattu:

2.3. 12:48
2021030212485620210302085500

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Leo Väy­ry­nen

Ju­ma­lan ter­ve ta­vat­ta­es­sa ja Ju­ma­lan rau­haan erot­ta­es­sa ovat tut­tu­ja ter­veh­dyk­siä. Eng­lan­tia, ruot­sia ja ve­nä­jää pu­hu­vat us­ko­vai­set käyt­tä­vät Ju­ma­lan rau­haa vas­taa­vaa ter­veh­dys­tä sekä ta­paa­mi­sen et­tä hy­väs­te­lyn yh­tey­des­sä. Mik­si tun­nem­me tar­vet­ta ter­veh­tiä toi­si­am­me näil­lä sa­noil­la?

Ju­ma­lan rau­han toi­vo­tuk­sen pe­rus­ta­na ovat pro­feet­to­jen, Jee­suk­sen ja apos­to­lien käyt­tä­mät rau­han ja siu­nauk­sen toi­vo­tuk­set.

Ju­ma­lan ter­ve ei ole mer­ki­tyk­sel­tään yh­tä sel­vä. Liit­tyy­kö sana ter­ve ter­vey­teen vai on­ko se ym­mär­ret­tä­vä ter­veh­dys-sa­nak­si? En­sim­mäi­ses­sä ta­pauk­ses­sa toi­vo­tet­tai­siin ter­veyt­tä Ju­ma­las­sa ja toi­ses­sa ter­vei­siä Ju­ma­lal­ta.

Jäl­kim­mäis­tä vaih­to­eh­toa puo­lus­taa se seik­ka, et­tä esi­mer­kik­si Koi­vis­ton us­ko­vai­set toi­vat toi­sil­leen ”Ju­ma­lan ter­vei­siä”. Vaih­to­eh­dot ei­vät kui­ten­kaan sul­je pois toi­si­aan. Ovat­han Ju­ma­lan ter­vei­set ar­mon ja rau­han toi­vo­tuk­sia, ja rau­haa tar­koit­ta­va hep­re­an sana sha­lom mer­kit­see ter­veyt­tä, eheyt­tä ja on­nea.

Jos me­net Itä­val­taan, kuu­let siel­lä sak­san­kie­li­sen ter­veh­dyk­sen Grüss Gott eli ter­vei­siä Ju­ma­lal­ta. Sii­hen on si­säl­ty­nyt alun pe­rin toi­vo­tus ”Ju­ma­la aut­ta­koon si­nua, Ju­ma­la ol­koon si­nul­le hyvä”.

Ter­veh­dys vas­taa ete­läi­sil­lä sak­san­kie­li­sil­lä alu­eil­la hy­vän päi­vän toi­vo­tus­ta. Itä­val­taan muut­ta­neet, Bos­ni­an mus­li­mi­pa­ko­lai­sia myö­ten, ovat op­pi­neet maan kie­les­tä tä­män ter­veh­dyk­sen.

On­ko us­ko­vais­ten Ju­ma­lan ter­ve lai­naa tuos­ta sak­san­kie­li­ses­tä ter­veh­dyk­ses­tä? Tätä vas­taan pu­huu se, et­tä Grüss Gott on roo­ma­lais­ka­to­lis­ten alu­ei­den ter­veh­dys. Us­ko­vais­ten Ju­ma­lan ter­ve on voi­nut syn­tyä jo nii­den Raa­ma­tus­ta lu­et­ta­vien Ju­ma­lan ter­veis­ten poh­jal­ta, joi­ta en­ke­li vä­lit­ti Jee­suk­sen äi­dil­le Ma­ri­al­le.

Jos lai­nau­tu­mi­sen mah­dol­li­suut­ta ajat­te­lee, link­ki­nä voi­si­vat ol­la her­rn­hu­ti­lai­set ja hei­hin liit­ty­neet hus­si­lai­set, jot­ka oli­vat ko­toi­sin ver­rat­tain ete­läs­tä. Her­rn­hu­ti­lai­suus le­vi­si ai­koi­naan Ruot­siin ja al­koi vai­kut­taa wik­lun­di­lai­suus-ni­mi­se­nä he­rä­tyk­se­nä Tor­ni­on­laak­sos­sa 1700-lu­vul­la. Ter­veh­dys Ju­ma­lan ter­ve on voi­nut kul­keu­tua tuol­le seu­dul­le ky­sei­sen liik­keen mu­ka­na.

Us­ko­vais­ten ter­veh­ti­mi­ses­sä ei ole ky­sy­mys ul­ko­nai­ses­ta ta­vas­ta vaan hen­ge­nyh­tey­den il­mai­se­mi­ses­ta. Erik­seen on to­det­ta­va ter­veh­dys­ten ra­ken­ta­va mer­ki­tys.

Kai­kil­la on ar­jes­sa het­kiä, jol­loin tun­tee us­kon hei­kok­si. Kun mat­ka­ys­tä­vä ter­veh­tii sil­loin Ju­ma­lan ter­veel­lä ja rau­hal­la, tu­lee sel­lai­nen mie­li, et­tä Ju­ma­la ei ole mi­nua unoh­ta­nut. Hän ra­kas­taa ja tur­vaa lähet­tä­mäl­lä ar­mon ja rau­han ter­vei­siä.

Lue li­sää "Ju­ma­lan ter­ve" -il­mauk­sen his­to­ri­as­ta ja kol­mes­ta­kym­me­nes­tä eri kie­li­ver­si­os­ta 3. maa­lis­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mies-leh­des­tä.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys