JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Mediakasvatuksen avainsanoja ovat kiinnostus ja keskustelu

Päivämies
Artikkelit
22.7.2017 6.59

Juttua muokattu:

1.1. 11:52
2020010111522120170722065900

Omat van­hem­mat ja huol­ta­jat ovat lap­sen tär­keim­mät me­di­a­kas­vat­ta­jat. Vaik­ka pe­rus­kou­lu di­gi­ta­li­soi­tuu vauh­dil­la, kou­lu pys­tyy tar­jo­a­maan vain tu­kea van­hem­pien te­ke­mäl­le poh­ja­työl­le.

Vie­lä jo­kin ai­ka sit­ten van­hem­pia ja las­ten huol­ta­jia oh­jeis­tet­tiin kel­lot­ta­maan ai­kaa, jon­ka lap­si käyt­tää eri­lais­ten ruu­tu­jen ää­rel­lä: tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la ja äly­pu­he­li­mel­la. Vii­me ai­koi­na on alet­tu pu­hua sii­tä, et­tä ruu­tu­a­jan si­jaan van­hem­man on tär­keä ol­la tie­toi­nen sii­tä, min­kä­lais­ta si­säl­töä hä­nen lap­sen­sa eri­lai­sil­ta äly­lait­teil­ta seu­raa.

Hel­sin­gin kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la hok­sau­te­taan, et­tä "ruu­tu­a­jas­sa on ero­ja. Vi­de­oi­den tai elo­ku­vien kat­so­mi­nen on pas­sii­vis­ta, kun taas omien vi­de­oi­den te­ke­mi­nen ja pe­laa­mi­nen voi ke­hit­tää lap­sen ajat­te­lua ja tai­to­ja.” Lap­sen it­seil­mai­su ja vies­tin­tä­tai­dot ke­hit­ty­vät esi­mer­kik­si ku­vaa­mi­sen tai vi­de­oi­den te­ke­mi­sen myö­tä.

Ai­kui­sen vas­tuu

Hil­jat­tain teh­dyn Da­gis-tut­ki­muk­sen mu­kaan 3–6-vuo­ti­aat lap­set käyt­ti­vät eri­lais­ten äly­lait­tei­den pa­ris­sa kes­ki­mää­rin tun­nin ja 51 mi­nuut­tia joka päi­vä. Kou­lu­lai­sil­la tämä ai­ka on pi­dem­pi. Vuon­na 2013 nel­jä­so­sa ylä­as­tei­käi­sis­tä käyt­ti ruu­dun ää­rel­lä yli nel­jä tun­tia päi­väs­sä (Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly, THL). Tätä pi­de­tään jo nuo­ren ter­vey­del­le hai­tal­li­se­na mää­rä­nä.

Las­tenp­sy­ki­at­ri Jari Sink­ko­nen on sa­no­nut, et­tä van­hem­man tär­keim­piin teh­tä­viin kuu­luu pet­ty­mys­ten tuot­ta­mi­nen lap­sel­le. Ai­kui­sen on us­kal­let­ta­va puut­tua asi­oi­hin, jot­ka hän nä­kee lap­sen ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin kan­nal­ta tär­keik­si – vaik­ka van­hem­pien rat­kai­sut ei­vät oli­si­kaan lap­sen mie­leen.

Har­va lap­si pys­tyy it­se sää­te­le­mään äly­lait­tei­den ää­rel­lä viet­tä­mään­sä ai­kaa. Hel­sin­gin kau­pun­gin si­vuil­la to­de­taan jä­mä­käs­ti: ”Van­hem­pa­na si­nul­la on oi­keus ja vel­vol­li­suus ra­joit­taa lap­sen ruu­tu­ai­kaa.” THL suo­sit­te­lee edel­leen, et­tä kou­lu­lai­nen viet­täi­si viih­de­me­di­an ää­rel­lä enin­tään kak­si tun­tia päi­väs­sä.

Ai­kui­sen teh­tä­vä on myös seu­ra­ta eri­lais­ten me­di­a­si­säl­tö­jen ikä­ra­jo­ja. Pie­ni lap­si seu­rai­si mie­lel­lään van­hem­mil­le lap­sil­le suun­nat­tua si­säl­töä, vaik­ka sii­tä oli­si hä­nel­le kiel­tei­siä seu­rauk­sia. Ikä­ra­jo­jen li­säk­si on syy­tä ot­taa huo­mi­oon lap­sen yk­si­löl­li­syys. Lap­set ja me­dia -op­paas­sa sa­no­taan: ”Mitä pa­rem­min tun­net lap­se­si käyt­tä­miä pal­ve­lui­ta, sitä pa­rem­min pys­tyt ar­vi­oi­maan, so­vel­tu­vat­ko ne juu­ri si­nun lap­sel­le­si.”

Fyy­si­nen ter­veys

äly­lait­tei­den yleis­tyt­tyä las­ten pään­sär­ky­jen ja mig­ree­nin mää­rä on li­sään­ty­nyt. Pään­sä­ryl­le al­tis­ta­via te­ki­jöi­tä ovat välk­ky­vä ja kir­kas näyt­tö sekä huo­no asen­to, jos­sa lai­tet­ta käy­te­tään. Kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia voi en­nal­ta­eh­käis­tä sää­tä­mäl­lä äly­lait­teen näyt­töä him­me­äm­mäl­le, pie­nen­tä­mäl­lä ää­niä ja kiin­nit­tä­mäl­lä huo­mi­o­ta lap­sen asen­toon.

Ter­veys­tie­tei­den toh­to­ri Pau­la Ha­ka­la ker­toi YLE Uu­ti­sil­le: ”Ruu­tu­jen tui­jot­ta­mis­ta voi­si sa­noa ter­veys­ris­kik­si. Em­me tie­dä, mitä ta­pah­tuu sit­ten, kun nuo­ret kas­va­vat ai­kui­sik­si ja työ­i­käi­sik­si, mil­lai­nen hei­dän ter­veys­ti­lan­teen­sa sit­ten on. Jää näh­tä­väk­si, on­ko tämä uu­si kan­san­ter­veys­pom­mi.”

Van­hem­man tai huol­ta­jan teh­tä­vä on­kin huo­leh­tia, et­tä ruu­tu ei täy­tä kaik­kea lap­sen va­paa-ai­kaa. Me­di­oi­den koh­tuu­käyt­tö tar­koit­taa sitä, et­tä lap­sen elä­mään si­säl­tyy muu­ta­kin te­ke­mis­tä, ku­ten lii­kun­taa, leik­kiä ja peu­haa­mis­ta mui­den las­ten kans­sa. Eri­tyi­sen tär­ke­ää lap­sen ja nuo­ren koh­dal­la on riit­tä­vä yö­u­ni. Ruu­dun­käyt­tö oli­si hyvä lo­pet­taa vii­meis­tään puol­ta tun­tia en­nen nuk­ku­maan me­noa. Sama suo­si­tus kos­kee ai­kui­si­a­kin.

Kes­kus­te­lu on kai­ken avain

Tek­no­lo­gia tar­jo­aa ai­kui­sil­le mo­nia mah­dol­li­suuk­sia puut­tua las­ten ne­tin­käyt­töön. äly­lait­tee­seen voi asen­taa ai­ka- ja es­to-oh­jel­mia, joil­la van­hem­pi voi kont­rol­loi­da lap­sen ruu­tu­ai­kaa ja net­ti­si­säl­tö­jä. Kas­va­tu­sa­si­an­tun­ti­jat ja me­di­a­tut­ki­jat ovat kui­ten­kin mel­ko yk­si­mie­li­siä sii­tä, et­tä tiuk­kaa ra­joit­ta­mis­ta ra­ken­ta­vam­pi kei­no on kes­kus­tel­la ja ol­la mu­ka­na, kun lap­si käyt­tää me­di­aa.

Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää van­hem­mil­ta ai­kaa ja kiin­nos­tus­ta sitä koh­taan, mitä lap­si me­di­an ää­rel­lä te­kee. Isos­sa per­hees­sä ai­kaa voi men­nä pal­jon­kin, eri-ikäis­ten las­ten eri­lai­set tar­peet huo­mi­oon ot­ta­en. Pie­nem­män lap­sen kans­sa ope­tus ta­pah­tuu kä­des­tä pi­tä­en, isom­pien kans­sa me­di­a­kas­va­tus pai­not­tuu some-käyt­täy­ty­mis­tä ja me­di­a­si­säl­tö­jä kos­ke­viin kes­kus­te­lui­hin.

Näi­hin päi­viin saak­ka me­di­a­kas­va­tuk­seen liit­ty­vän kes­kus­te­lun pai­no­pis­te on ol­lut me­di­aan liit­ty­vien huo­le­nai­hei­den tie­dos­ta­mi­ses­sa. Huo­leen on lii­tet­ty las­ten osal­ta muun mu­as­sa le­vot­to­muut­ta ja riip­pu­vuut­ta. Hen­gel­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na uh­ka­ku­vat ovat liit­ty­neet epä­si­veel­li­seen si­säl­töön ja maal­lis­tu­neen yh­teis­kun­nan ar­voi­hin, jot­ka vai­kut­ta­vat sekä lap­seen et­tä ai­kui­seen.

Syk­syl­lä il­mes­ty­vän Kuin­ka kas­vat­taa di­gi­na­tii­vi -kir­jan kir­joit­ta­jat Satu Ires­vik ja Jen­ni Ut­ri­ai­nen ovat sitä miel­tä, et­tä mo­nia uh­ka­ku­via on jopa lii­oi­tel­tu, hyö­ty­jen kus­tan­nuk­sel­la. Di­gi­na­tii­vi su­ku­pol­vi tar­koit­taa su­ku­pol­vea, joka ei ole elä­nyt ai­kaa il­man in­ter­ne­tiä ja mo­bii­li­lait­tei­ta. Tämä su­ku­pol­vi on koh­dan­nut me­di­an jo ai­van pie­ne­nä ja tot­tu­nut elä­mään sen kans­sa.

Lap­si­kin ana­ly­soi

Ar­vi­o­ni on, et­tä moni kou­lui­käi­sen lap­sen van­hem­pi häm­mäs­tyi­si, jos kes­kus­te­li­si lap­sen­sa kans­sa sii­tä, mitä lap­si me­di­an ää­rel­lä te­kee, kei­tä siel­lä seu­raa ja mitä hä­nen ikä­to­ve­rin­sa äly­lait­teil­la te­ke­vät. Lap­sil­la on tie­toa, ja moni heis­tä osaa teh­dä häm­mäs­tyt­tä­vän hy­vää ana­lyy­siä sii­tä, min­kä­lais­ta si­säl­töä mi­kä­kin me­dia si­säl­tää.

Lap­set osaa­vat myös opas­taa toi­si­aan. Hil­jat­tain kuu­lin ala­kou­lui­käi­sen po­jan kan­nus­ta­van Yo­u­Tu­be-vi­de­oi­ta te­ke­vää ka­ve­ri­aan: ”Sun vi­de­ot on ihan par­hai­ta, kun niis­sä ei ki­roil­la. Jat­ka sa­maan mal­liin!”

Kes­kei­sin asia me­di­a­kas­va­tuk­sen sa­ral­la lie­nee juu­ri kes­kus­te­lu­yh­teys ja lap­sen oh­jaa­mi­nen hy­vän si­säl­lön pa­riin. Tä­hän liit­tyy myös ma­ta­la kyn­nys nos­taa esil­le ikä­viä puo­lia, joi­ta net­ti­si­säl­töi­hin saat­taa liit­tyä. Lap­sil­le teh­ty ai­neis­to­kin voi si­säl­tää esi­mer­kik­si ar­vo­ja ja elä­män­ta­po­ja, joi­ta van­hem­pi ei ha­lu­ai­si lap­sel­leen opet­taa.

Lap­si ja nuo­ri huo­maa no­pe­as­ti, jos van­hem­man asen­ne äly­lait­tei­ta ja kaik­kea net­ti­si­säl­töä koh­taan on ne­ga­tii­vi­nen. Täl­löin lap­si voi al­kaa pei­tel­lä (oman tai ka­ve­rin) äly­lait­teen käyt­töä ei­kä ker­ro koh­taa­mas­taan si­säl­lös­tä – ai­na­kaan huo­nos­ta sel­lai­ses­ta.

Kes­kei­sel­lä pai­kal­la van­hem­pien ja las­ten vä­li­sis­sä kes­kus­te­luis­sa sai­si ol­la kes­ki­näi­nen ar­vos­tus ja ar­mol­li­suus. Ne­tis­sä on hy­vää ja huo­noa ajan­vie­tet­tä, ku­ten elä­mäs­sä yleen­sä. Us­ko­vai­sen van­hem­man ja huol­ta­jan teh­tä­vä on opas­taa las­ta toi­mi­maan ne­tis­sä­kin Py­hän Hen­gen va­los­sa, omaa ja lap­sen us­koa suo­jel­len.

Ky­sy­myk­siä van­hem­mal­le/huol­ta­jal­le:

1. Mil­loin vii­mek­si is­tuit lap­sen vie­reen ja seu­ra­sit hä­nen kans­sa yh­teis­tä me­di­a­si­säl­töä?

2. Tie­dät­kö, min­kä­lai­set ikä­ra­jat lap­se­si pe­laa­mas­sa tie­to­ko­ne­pe­lis­sä on?

3. Kun lap­se­si on ka­ve­rien­sa kans­sa ne­tis­sä (omal­la tai ka­ve­rin pu­he­li­mel­la), mitä he siel­lä te­ke­vät?

4. Pal­jon­ko si­nul­la ku­luu ai­kaa ne­tis­sä per­heen yh­tei­se­nä va­paa-ai­ka­na? Pidä kir­jaa muu­ta­man päi­vän ajan.

5. Ky­syt­kö lap­sel­ta, jos jul­kai­set hä­nen ku­van­sa? Jos ky­syt, lap­si op­pii, et­tä ku­van jul­kai­se­mi­seen toi­ses­ta ih­mi­ses­tä tar­vi­taan lupa.

Kat­ri Iso­pah­ka­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 19.7.2017

Läh­teet ja taus­ta-ai­neis­to:

Lap­set & me­dia. Kas­vat­ta­jan opas. (Löy­tyy osoit­tees­ta www.kavi.fi/meku)

YLE:n net­ti­si­vut: http://aree­na.yle.fi/1-4108562

Hel­sin­gin kau­pun­gin net­ti­si­vut: https://www.hel.fi

Da­gis-tut­ki­mus: https://da­gis.fi/,

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen net­ti­si­vut: https://www.thl.fi

http://www.nuor­ten­hy­vin­voin­ti­ker­to­mus.fi

http://www.ne­ta­ri.fi/

http://www.neu­vo­kas­per­he.fi

www.ika­ra­jat.fi

www.las­ten­lin­kit.fi

Ku­vi­tus­ku­va: Rami Lie­hu

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys