JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Ühel meelel oma ligimestega

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
13.5.2016 9.10

Juttua muokattu:

1.1. 23:31
2020010123313620160513091000

Piib­lis, eri­ti Pau­lu­se kir­ja­des, on pal­ju nõu­an­deid ja soo­vi­tu­si ini­mes­te­va­he­liks suht­le­mi­seks. Meid õpe­ta­tak­se suh­tu­ma sõbra­li­kult, mõist­valt ja pika mee­le­ga. Meie Va­bas­ta­ja omalt poolt rõhu­tab li­gi­me­se ar­mas­ta­mist.

Ini­me­ne va­jab teist ini­mest, ja ini­me­ne on mõel­dud ela­ma ühen­du­ses teis­te ini­mes­te­ga. Miks siis va­ja­tak­se nii pal­ju õpe­tust sel­leks, kui­das me pe­ak­si­me teis­te­ga koos ela­ma? Kas me ei os­ka isee­ne­sest õi­ges­ti ela­da? Ja kas me os­ka­me li­gi­me­se­na suh­tu­da ini­mes­se, kel­le elu­va­li­kud ja ar­va­mu­sed eri­ne­vad mär­ga­ta­valt meie oma­dest?

Tih­ti on ar­mas­tus proo­vi­le pan­dud su­he­tes kõige lä­he­ma­te­ga. Võib ol­la ras­ke he­aks kii­ta mõnin­gaid tei­se ise­loo­mu­joo­ni või tema mõtte­vii­si. Võime ker­gelt sol­vu­da tei­se käi­tu­mi­se pä­rast ja äges­tu­nu­na oma poolt sol­va­ta teda.

Kui ker­gelt me loo­me ee­lar­va­mu­si ini­mes­test, kes mõtle­vad või ela­vad teist­moo­di kui meie. Kuu­lu­jut­tu­de alu­sel ku­ju­ne­nud ar­va­mus tei­sest ini­me­sest vas­tab har­va täi­e­li­kult te­ge­lik­ku­se­le. On hea mee­les pi­da­da, et en­nast tei­sest ini­me­sest kõrge­ma­le ase­ta­des ei teki soo­ja ven­na­li­ku ar­mas­tust, kuhu Pii­bel ju­ha­tab.

Põhjus meie ras­kus­te­le inim­su­he­tes on meie pat­tu­lan­ge­mi­se ri­ku­tud ise­loom. Meil on Piib­li nõu­an­deid vaja. Ju­ma­la sõna ju­hib õi­ge­le li­gi­me­se­ar­mas­ta­mi­se­le ja an­nab jõudu ela­da teis­te­ga koos. Kir­jas ko­los­las­te­le an­tud õpe­tus so­bib häs­ti ma­ja­loo­sun­giks: ”Rõi­vas­tu­ge siis nagu Ju­ma­la va­li­tud pühad ja ar­mas­ta­tud südam­li­ku kaas­tun­de­ga, lah­ku­se­ga, aland­lik­ku­se­ga, ta­sa­du­se­ga ja pika mee­le­ga, üksteist ta­lu­ta­des ja ükstei­se­le an­des­ta­des, kui kel­lel­gi on tei­se vas­tu ka­e­bust. Nii nagu Is­sand tei­le on an­deks and­nud, nõnda teh­ke tei­e­gi.”

Lut­her õpe­tab ko­gu­mi­kus ”Kal­lis­ki­vi”: ”Nii kaua kui ela­me siin maa peal, pe­a­me tei­ne­teist ta­lu­ma, nagu Kris­tus ta­lub meid, sest ükski meist pole täi­us­lik. Ju­mal jääb ra­hu­le kui Ta mär­kab, et meie pürgime sel­le poo­le.” Jee­sus ei kiit­nud pat­tu he­aks, aga ta oli val­mis ha­las­ta­valt koh­tu­ma iga pa­tu­se ini­me­se­ga – ka nen­de­ga, keda ini­me­sed üldi­selt huk­ka mõist­sid.

Tekst: Han­nu Kal­lun­ki

Al­li­kas: Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti 9/2013

Tõlge: HS

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­nu­me­ros­sa 11.5.2016

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys