JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Jumala riik ja evangeeliumi jõud

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
13.5.2016 9.10

Juttua muokattu:

1.1. 23:31
2020010123313720160513091000

Jee­sus er­gu­tab ot­si­ma es­malt Ju­ma­la rii­ki ja Tema õi­gust (Mt 6: 33). Meie pal­ve­ta­me ühes­koos ”sinu riik tul­gu” ja usu­me, et ”sinu pä­ralt on riik ja vägi ja au iga­ves­ti” (Mt 6: 10, 13).

Ju­ma­la riik ”ei ole ju söö­mi­ne ega joo­mi­ne, vaid õi­gus ja rahu ja rõõm Pühas Vai­mus” (Rm 14: 17). Pal­ju­de­le tä­hen­dab Ju­ma­la riik ta­e­vast, kus Ju­mal elab ja kuhu usk­li­kud kord pää­se­vad. Aga Piib­li jär­gi on või­ma­lik lei­da ja ko­ge­da Ju­ma­la rii­ki juba siin maa peal.

Ju­ma­la rii­ki pole või­ma­lik näha maa­il­ma kaar­dil, vaid see rän­dab usk­li­ke süda­meis. Ne­mad usu­vad püha ja krist­li­ku ko­gu­du­se ole­ma­so­lus­se. Nen­de kõne­des on sees mõte sel­lest, et ”ta­e­va­riik on lä­he­dal” (Mt 10: 7). Mar­tin Lut­he­ri ja­oks oli Ju­ma­la riik ”rühm krist­la­si”. Ne­mad on maa peal võit­lev ko­gu­dus, mil­le liik­med ta­ha­vad pää­se­da rõõmus­ta­vas­se ko­gu­dus­se ehk ta­e­vas­se au­rii­ki.

Mil­li­ne on Ju­ma­la riik?

Ju­mal on joo­nis­ta­nud oma rii­gi pii­rid, mistõt­tu meie, ini­me­sed ei saa neid ümber pai­gu­ta­da. Me ei taha ka ise neist üle lii­ku­da, sest väl­jas­pool Ju­ma­la rii­ki on pi­me­dus val­la ja ela­tak­se il­ma Ju­ma­la­ta. Tä­hen­da­mis­sõ­na lam­ba­ta­rast (Jh 10) ju­hib tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et Ju­ma­la rii­ki saab sis­se ai­nult uk­sest; see, kes mu­jalt üle ro­nib, on ”va­ras ja röö­vel”. Sis­se­tu­le­mi­se koh­ta ütles Jee­sus: ”Mina olen uks. Kes iga­nes lä­heb sis­se minu kau­du, see pää­seb.” (Jh 10: 9). Tei­ses ko­has er­gu­tas Jee­sus mi­ne­ma sis­se kit­sast vä­ra­vast, sest pal­jud püüa­vad min­na, aga ei suu­da (Lk 13: 24).

Ju­ma­la hoo­nes on tur­va­li­ne ela­da, sest Jee­sus on lu­ba­nud oma­de­le, ”et neil oleks elu, ja oleks seda üli­roh­kes­ti” (Jh 10:10). Tä­hen­da­mis­sõ­na ha­las­ta­jast sa­maar­la­sest lõpeb sama lu­ba­du­se­ga: ”ja kui sa mi­da­gi veel li­saks pe­ak­sid ku­lu­ta­ma, sel­le mak­san mina sul­le ta­ga­si tul­les.” (Lk 10: 35)

Kut­se Ju­ma­la lap­seks

Ju­mal on loo­nud igaü­he ühen­dus­se en­da­ga. Ole­me sündi­nud Jee­su­se le­pi­ta­tud inim­kon­da ja oli­me osa Ju­ma­la rah­vast, kui siia tu­li­me. Pal­jud meist ka­o­ta­sid oma lap­sepõl­veu­su ja sat­tu­sid va­le­le tee­le lah­ku Ju­ma­last ja tema rii­gist. Aga Ju­mal ar­mas­tas meid, ta ära­tas meid üles ja kut­sus meid mee­le­pa­ran­du­se­le. Usk­li­kud pak­ku­sid evan­gee­liu­mi ja mei­le kuu­lu­ta­ti pa­tud an­deks Jee­su­se kä­sul ja tema Vai­mu jõul.

Nõnda too­di meid pi­me­du­se rii­gist väl­ja val­gu­se rii­ki. Lii­tu­si­me nen­de­ga, kes olid püsi­nud lap­sepõl­veu­sus või en­ne meid meelt pa­ran­da­nud. Mei­e­gi alus­ta­si­me võit­lust patu vas­tu, sest pa­tust loo­bu­mi­ne on mee­le­pa­ran­du­se vili. An­des­tus toob süda­me­tun­nis­tu­se­le rahu ja an­nab mei­le ka jõu pat­tu hüljata.

Ju­ma­la omaks saab ai­nult mee­le­pa­ran­du­se kau­du. Sel­les pühi­tak­se pa­tu­koor­mad ära ja sünni­tak­se Ju­ma­la rii­ki ja Ju­ma­la lap­seks. Mee­le­pa­ran­da­mi­ses an­nab Ju­mal mei­le Püha Vai­mu. Sest kõik, keda iga­nes Ju­ma­la Vaim ju­hib, on Ju­ma­la lap­sed (Rm 8:1 4). ”Kel­lel ei ole aga Kris­tu­se Vai­mu, see ei ole tema oma.“ (Rm 8: 9).

Usk­li­kud on sa­ma­moo­di pa­tu­sed nagu kõik tei­sed­ki, aga Ju­mal on neid kut­su­nud ja nei­le ha­las­ta­nud. Sel­le­le alu­se­le on ehi­ta­tud püha­ko­da ja Ju­ma­la elu­a­se Vai­mus. Ju­ma­la kin­gi­tud ar­mas­tus lii­dab neid ükstei­se­ga kok­ku, ja see ehi­tis jääb seis­ma. (Ef 2: 20–22.)

Mit­te kel­le­gi usk ei jää al­les omal jõul. Sel­leks on vaja Ta­e­va Isa tööd ja tema jõudu. Vaid usu kau­du Ju­ma­la väes hoi­tak­se pääs­teks au­ta­e­vas­se (1Pt 1: 5). Just sel­le­pä­rast an­dis Ju­mal mei­le evan­gee­liu­mi.

Evan­gee­lium on Ju­ma­la jõud

Evan­gee­lium on hea sõnum Jee­su­sest Kris­tu­sest, kes tuli ja val­mis­tas pääst­mi­se. Mei­le on kuu­lu­ta­tud evan­gee­liu­mi, kui mei­le on kir­gas­ta­tud Jee­su­se te­gu­sid ja õpe­tu­si. Ta on võit­nud patu, sur­ma ja pi­me­du­se val­lad. Evan­gee­liu­mi tuum ja kesk­seim sisu on pat­tu­de an­des­tus.

Evan­gee­lium on Ju­ma­la sõna, mis on te­gev teis, kes te usu­te (1Ts 2: 13). Sel­le teeb ela­vaks Püha Vaim, sest Jee­sus li­sas pat­tu­de si­du­mi­se ning lah­ti­pääst­mi­se ame­ti­ga sõnad: ”Võtke vas­tu Püha Vaim”. (Jh 20: 22) Sel­le­pä­rast on kõi­gil usk­li­kel ja ai­nult neil, võim sel­leks: Püha Vaim on pühit­se­nud neid Kris­tu­se prees­ter­lus­se.

Iga krist­la­ne on Ju­ma­la rii­gi töö­ta­ja, kel­lel on õi­gus ja üle­san­ne teis­te­le evan­gee­liu­mi kuu­lu­ta­da.. Kris­tu­se ar­mas­tus kut­sub ja lau­sa nõuab töö­le: te­a­des, mis on Is­san­da kar­tus, me püüame veen­da ini­me­si us­ku­ma (2Kr 5: 11, 14). Nõnda nagu Isa on lä­ki­ta­nud Jee­su­se, nõnda ka meid on saa­de­tud maa­il­ma (Jh 20: 21).

Evan­gee­liu­mil on suur jõud: see mit­te ai­nult pääs­tab meid põrgust, vaid ka avab ta­e­va. Pau­lus kir­ju­tas tes­sa­loo­nik­las­te­le: ”Sest meie evan­gee­lium ei ole teie juur­de tul­nud pal­ja sõnana, vaid ka väes ja Pühas Vai­mus ning täi­e­li­ku veen­du­mu­se­ga. Te ju te­a­te ise, mis­su­gu­sed me oli­me teie juu­res teie he­aks.” (1Ts 1:5.) Nüüd on meie kord rõõmus­ta­da sel­le Ju­ma­la väe üle, nii nagu omal ajal juu­did ja kreek­la­sed (Rm 1:16).

Tekst: Mau­ri Hy­vä­ri­nen

Al­li­kas: Vuo­si­kir­ja 2003, Ju­ma­lan pel­ko suo tur­van

Tõlge: EH-K

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­nu­me­ros­sa 11.5.2016

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys