JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Eluaegne abielu

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
16.11.2016 13.35

Juttua muokattu:

1.1. 23:40
2020010123401220161116133500

Jee­sus ütles: ”Kas te ei ole lu­ge­nud, et loo­mi­se al­gul tegi Loo­ja ini­me­se me­heks ja nai­seks ja ütles: See­pä­rast jä­tab mees oma isa ja ema ning hoi­ab oma nai­se poo­le ja need kaks saa­vad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Ju­mal on ühte pan­nud, seda är­gu ini­me­ne la­hu­ta­gu!” (Mt 19:46.)

Abie­lus­se Ju­ma­la õnnis­ta­tud

Abie­lu on Ju­ma­la püha loo­me­kord, loo­mu­lik ja ilus asi. Ju­mal se­a­dis abie­lu sel­leks, et me­hel ja nai­sel oleks hea ol­la. Abie­lu on täh­tis ka or­ga­ni­see­ru­nud koo­se­lu sei­su­ko­halt, sest abie­lu­pe­red on ühis­kon­na põhi­ra­ku­ke­sed.

Sest et küsi­mus on täht­sast as­jast, abie­lu tu­leb ra­ja­da ja õnnis­ta­da Ju­ma­la sõna ja pal­ve­ga. Ju­mal lau­la­tas Ee­va ja Aa­da­ma ühte, ja nii ta­hab ta veel­gi abie­lu­paa­rid ühte pan­na.

Abie­lu on mehe ja nai­se va­ba­taht­lik liit. Abie­lu­lu­ba­du­ses ko­hus­tu­tak­se näi­ta­ma truu­dust ja ar­mas­tust nii he­a­del kui kur­ja­del pä­e­va­del kuni sur­ma­ni. Abie­lu­ar­mas­tus ei ole, nii nagu pal­jud mõtle­vad, ai­nult tun­ne, vaid ter­vik­lik taht­mi­ne ja pürgi­mus ka siis, kui eri­li­si tun­deid pole.

Mit­te kaks vaid üks

Sel­le­pä­rast õpe­tas ta kaa­lu­kalt: ”See­pä­rast jä­tab mees oma isa ja ema ning hoi­ab oma nai­se poo­le ja need kaks saa­vad üheks.” See tä­hen­dab nii vaim­set kok­ku kas­va­mist kui in­tiim­va­he­kor­da. Ju­mal ei lau­la­ta mit­te ke­da­gi aju­tis­se lii­tus­se vaid elu­aeg­ses­se. Mida Ju­mal ühte pa­neb, seda är­gu ini­me­ne la­hu­ta­gu. Lii­du la­hu­ta­ma­tust ja elu­aeg­sust kir­jel­dab lau­la­tus­sõr­mus, mil­les pole al­gu ega lõppu. Alg­keel­ses Piib­lis abie­lus­se ühte pa­ne­mist tä­hen­dav sõna tä­hen­dab pra­e­gu ”kõvas­ti kok­ku lii­mi­ma”.

Truud tei­ne tei­se­le

Abie­lu­li­ne truu­dus tä­hen­dab ka muut kui sek­su­aal­set truu­dust. Sel­le­ga kok­ku kuu­lub ka hoo­lit­sus ja tei­se elust vas­tu­tu­se võtmine. See­su­gu­ne ko­hus­tu­mi­ne toob kaa­sa tur­va­tun­de, mil­les pole vaja maha jät­mist kar­ta.

On suur ees­õi­gus ja­ga­da ter­ve elu tei­se ini­me­se­ga ja oma­da kaas­la­ne, kel­le­le saab rää­ki­da nii head kui hal­vad as­jad ja kel­le­ga to­hib nõrk ol­la. Abie­lu­la­hu­tus ja la­hu­ta­tud ini­me­se uu­es­ti abiel­lu­mi­ne ning abiel­lu­mi­ne ma­ha­jä­e­tud ini­me­se­ga on Jee­su­se sõnul lii­der­du­se pa­tud (Mt 19:9, Mk 10:1112, Lk 16:18). Abie­lu­la­hu­tu­sed te­ki­ta­vad pal­ju kan­na­tust, mit­te kõige vä­hem las­te el­lu.

Ühine vas­tu­tus

Abie­lu on nii kink kui üle­san­ne. ”Ju­mal pa­neb ühte” kõlab alg­keel­se Piib­li ko­ha­selt ”Ju­mal ikes­tab ühte”. Piib­li ajal põllu­maad ha­ri­ti nii, et paar här­gi käis kõrvuti ja ve­das uhist at­ra. Ike oli kuk­la peal olev põik­puu, mil­le­ga här­jad oli ühte se­o­tud, ja sel­le ike­ga oli ad­ra ais se­o­tud. Abi­kaa­sad se­o­tak­se kõrvuti ühist vas­tu­tu­se at­ra ve­da­ma. Pere eest hoo­lit­se­va mehe ees­ku­juks se­a­dis apos­tel Kris­tu­se, kes hoo­lit­ses ko­gu­du­se eest ja an­dis sel­le eest oma hin­ge (Ef 5:25).

Abie­lu rõõmus ja va­e­vas saab ini­me­ne oma kut­su­must ja elu süga­vat mõtet täi­ta ja et Ju­mal an­nab abi­kaa­sa abiks. Abiel­lu­da saab kind­la mee­le­ga. Abie­lus Ju­ma­la loo­me­töö ja inim­su­gu jät­ku­vad. Lap­sed too­vad koju pe­a­le vas­tu­tust ka rõõmu ja õnnis­tust. Lap­si kas­va­ta­des abi­kaa­sad saa­vad lii­tu­da su­gupõl­ve­de ahe­las­se ema ja isa­na ja ehi­ta­da maa­le head tu­le­vik­ku. Nen­de elul on mõte.

Ko­gu­du­se­ga ühen­dust säi­li­ta­des

Abiel­lu­mi­ne ei tä­hen­da seda, et nai­ne ja mees ka­o­tak­sid oma ai­nu­kord­sust Ju­ma­la loo­dud ini­mes­te­na. Usu as­ja­des ja põhikü­si­mus­tes tu­leb nen­del üksmeel lei­da. Pal­ju­des mee­le­val­la­va­ba­du­se as­ja­des võib ka eri­ne­vaid aru­saa­mi­si ol­la.

Oma abi­kaa­sa ai­nu­kord­sust aus­ta­vat abie­lu­paa­ri on võrrel­dud kõrvuti seis­va­te puu­de­ga, mis tuu­les kõi­ku­vad eri suun­da­des­se. Abie­lu ühtsus ei tä­hen­da teis­test eral­du­mist. On tar­vis et mõle­ma­tel säi­lib ühen­dus kodu, su­gu­las­te ja sõpra­de­ga. See ühen­dus ai­nult võtab kuju uu­el vii­sil.

Täh­tis on ka ühen­dus ko­gu­du­se­ga. Abie­lu­paa­ril ta­sub usi­nas­ti sõna kuu­la­mas käia ja ka mui­du rän­nu­kaas­las­te­ga ühen­dust pi­da­da. Nõnda saab Ju­mal oma ar­mun­õu­an­ne­te­ga nen­de usu­e­lu ja abie­lu hoi­da.

Evan­gee­lium hoi­ab

Patu ri­ku­tud inim­loo­mu­se tõttu on abie­lus ka ras­keid pä­e­vi. Esi­me­ne pe­re­kon­natü­li võib šokk ol­la: kas meie liit sel­le­ga nur­jub? Ras­kus­tes­se sat­tu­nud paa­re on spet­si­a­li­see­ru­nud ai­ta­ma mit­med eri­a­la as­ja­tund­jad. Aga abie­lu­paa­rid või­vad õppust võtta ka lä­he­malt, näi­teks va­na­delt abie­lu­paa­ri­delt.

Seda, kui­das abie­lus on ühte kas­va­tud, mär­kab siis, kui abi­kaa­sa su­reb ja liit sel­le­ga tühis­tub. Ju­ma­la abil ja sõprade toel on ka sel­lest ka­o­tu­sest või­ma­lik üle saa­da. Ar­mas­tu­se ja truu­du­se lu­ba­dus, mil­le­ga lau­la­tu­ses ko­hus­tu­ti, püsis kuni lõpuni. Usk­lik­ku ini­mest lo­hu­tab jäl­le­nä­ge­mi­se suu­re­pä­ra­ne loo­tus.

Tekst: Leo Väy­ry­nen

Al­li­kas: Vuo­si­kir­ja 2006, Oi­kea ja vää­rä (Aas­ta­raa­mat 2006, Õige ja väär)

Tõlge: An­na Va­ta­nen

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 16.11.2016

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys