JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Siikatörmän leirikeskus sai uudet talonmiehet

Uutiset
28.4.2024 8.00

Juttua muokattu:

26.4. 11:38
2024042611382720240428080000

Mai­ja Haho

Sii­ka­jo­ki

Kak­si­kym­men­hen­ki­nen ta­lon­mies­ryh­mä pi­tää Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­ta huol­ta.

Uu­si kym­me­nen pa­ris­kun­nan muo­dos­ta­ma ryh­mä on aloit­ta­nut toi­min­nan Sii­ka­jo­el­la si­jait­se­van SRK:n lei­ri­kes­kuk­sen Sii­ka­tör­män ta­lon­mie­hi­nä tä­män vuo­den alus­ta al­ka­en. Sa­maan ai­kaan kiin­teis­tö­vas­taa­va­na aloit­ti Pek­ka Top­pi­la. Ai­em­min kiin­teis­tön hoi­ta­ji­na ja ta­lon­mie­hi­nä ovat toi­mi­neet He­le­na ja Sau­li Top­pi­la.

Pit­kään kah­des­taan

Sii­ka­tör­män ta­lon­mie­hi­nä pit­kään kah­des­taan toi­mi­neet Top­pi­lat aloit­ti­vat pes­tin­sä tou­ko­kuus­sa 2007. He hoi­ti­vat sil­loin myös kiin­teis­tön huol­to­työt ja sii­vouk­set. Vuon­na 2008 pal­kat­tiin eril­li­nen sii­voo­ja ja vuon­na 2010 aloit­ti muu­ta­ma pa­ris­kun­ta si­jais­ta­maan Top­pi­loi­ta joi­na­kin vii­kon­lop­pui­na, jot­ta he pys­tyi­vät pi­tä­mään toi­si­naan va­paa­ta.

Vuo­sien työ­ru­pe­a­man jäl­keen on Sau­li ja He­le­na Top­pi­las­ta ol­lut mu­ka­va jää­dä eläk­keel­le.

– Kii­tol­li­nen mie­li. On ol­lut niin iha­na työ­paik­ka, kun ym­pä­ril­lä on ol­lut us­ko­vai­sia ih­mi­siä ja saa­nut ol­la sa­mal­la seu­rois­sa, He­le­na Top­pi­la to­te­aa.

Kym­me­nen pa­ris­kun­taa

Top­pi­loi­den ai­ko­es­sa jää­dä eläk­keel­le oli ai­ka miet­tiä, mi­ten hei­dän työn­sä jat­kos­sa teh­dään. Teh­tä­viä hoi­ta­maan ky­syt­tiin ny­kyis­tä talk­ka­ri­ryh­män ve­tä­jää Mart­ti Kar­hu­maa­ta ja hä­nen puo­li­so­aan Mer­ja Kar­hu­maa­ta. Suu­ren teh­tä­vä­a­lu­een hoi­ta­mi­nen kak­sin kui­ten­kin mie­ti­tyt­ti hei­tä, var­sin­kin kun Mer­ja Kar­hu­maa on yhä työ­e­lä­mäs­sä ja mat­kaa­kin ko­toa Pat­ti­jo­el­ta on jon­kin ver­ran. Niin­pä pää­dyt­tiin vas­taa­van­lai­seen lei­ri­talk­ka­ri-käy­tän­töön kuin muis­sa­kin SRK:n lei­ri­kes­kuk­sis­sa.

Uu­teen talk­ka­ri­ryh­mään pää­dyt­tiin ot­ta­maan kym­me­nen pa­ris­kun­taa. Vii­kon­lop­pu­ja tai lei­ri­päi­viä tu­lee jo­kai­sel­le pa­ris­kun­nal­le 5–8 ker­taa vuo­des­sa, sen mu­kaan mi­ten kul­le­kin pa­ris­kun­nal­le so­pii.

– Olen teh­nyt lis­tan, mis­sä nä­kyy koko vuo­den lei­rit. Sin­ne pys­tyy jo­kai­nen it­se merk­kaa­maan, mil­loin pää­see, Mart­ti Kar­hu­maa ker­too.

Sai­ras­tu­mi­sen tai muun es­teen sat­tu­es­sa joku toi­nen pa­ris­kun­ta käy te­ke­mäs­sä vuo­ron.

– Tämä on tun­tu­nut su­ju­van to­del­la hy­vin, Kar­hu­maa jat­kaa.

Toi­min­nan muo­tou­tu­mi­nen

Sa­maan ai­kaan kiin­teis­tö­vas­taa­va­na aloit­ta­nut Pek­ka Top­pi­la hoi­taa kiin­teis­tön asi­oi­ta ja kor­jaus­töi­tä yh­teis­työs­sä talk­ka­ri­ryh­män kans­sa.

– Jos lei­rin ai­ka­na löy­de­tään kiin­teis­tös­tä joku vika, jota me ei vii­kon­lo­pun ai­ka­na ke­re­tä tai pys­ty­tä kor­jaa­maan, mer­ka­taan se lis­taan ja Pek­ka il­moit­taa, kun hom­ma on hoi­det­tu, Mart­ti Kar­hu­maa se­lit­tää.

Isom­pia kor­jaus­hom­mia on jo ai­em­min käy­nyt te­ke­mäs­sä Kiik­ku eli Kiin­teis­tö ja kun­nos­tus -ryh­mä. Sen toi­min­ta on ol­lut hie­man hil­jai­sem­paa vii­me ai­koi­na, mut­ta sitä on tar­koi­tus el­vyt­tää.

– Tämä vie­lä ha­kee muo­to­aan, ei­hän me kui­ten­kaan ol­la ol­tu kuin tam­mi­kuus­ta täs­sä, Mer­ja Kar­hu­maa sa­noo.

Lei­ri­ta­lon­mie­hien pu­he­lin­nu­me­rot on näh­ty tar­peel­li­sek­si lait­taa lei­ril­le.fi-si­vus­tol­le kul­loi­sen­kin lei­rin yh­tey­teen, jot­ta lei­rien oh­jaa­jat ja lei­ri­läi­set tie­tä­vät, kuka on hei­tä vas­tas­sa ja kei­hin he ot­ta­vat yh­teyt­tä kiin­teis­töön liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

– Toi­vom­me, et­tä mei­hin ote­taan yh­teyt­tä vain kiin­teis­töön liit­ty­vis­sä asi­ois­sa ja lei­rei­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa kään­ny­tään lei­rien oh­jaa­jien puo­leen, ta­lon­mie­het huo­maut­ta­vat.

Van­hem­pien ja­lan­jäl­jis­sä

Uu­te­na kiin­teis­tö­vas­taa­va­na aloit­ta­neel­le Pek­ka Top­pi­lal­le mo­net ju­tut ovat tut­tu­ja vuo­sien var­rel­ta. Top­pi­la on kul­ke­nut van­hem­pien­sa mu­ka­na Sii­ka­tör­mäl­lä hom­mis­sa jo nuo­re­na poi­ka­na.

– Pe­ri­aat­tees­sa ai­na kun van­hem­mat ovat tar­vin­neet apua, olen ol­lut mu­ka­na. Var­sin­kin vii­me vuon­na, jos on ol­lut jo­tain on­gel­mia au­to­maa­ti­ois­sa tai säh­köis­sä, olen tul­lut avuk­si, hän ker­too.

Hie­man omia säh­kö­a­lan töi­tä vä­hen­tä­nyt Top­pi­la sa­noo näi­den hom­mien ole­van toi­saal­ta tut­tu­ja, mut­ta myös eri­lai­sia kuin oma var­si­nai­nen työ – ja sik­si myös kiin­nos­ta­via.

– Suu­rim­man osan näis­tä töis­tä teen vii­kol­la. Käy­tän­nös­sä siis huo­leh­din, et­tä tek­niik­ka on kun­nos­sa ja tiet au­rat­tui­na, Top­pi­la ku­vai­lee.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys