JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sierra Leone sai omia sananpalvelijoita

Uutiset
13.6.2024 22.30

Juttua muokattu:

14.6. 08:39
2024061408392020240613223000

Ta­pio Ypyä

Sier­ra Le­o­ne

Vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na Sier­ra Le­o­nen us­ko­vais­ten kes­kus­te­luis­sa on nous­sut esil­le tar­ve ja toi­ve omis­ta pu­hu­jis­ta, jot­ka voi­si­vat pal­vel­la seu­rois­sa myös sil­loin, kun lä­he­tys­pu­hu­jia ei ole käy­mäs­sä maas­sa. Asi­as­ta on kes­kus­tel­tu myös lä­he­tys­mat­koil­la ol­lei­den pu­hu­jien kans­sa.

Pu­hu­jien tar­pees­ta ja sii­tä, kei­tä sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vään voi­si kut­sua löy­tyi seu­ra­kun­nan yh­tei­nen ym­mär­rys. Tai­vaan Isä siu­na­si suun­ni­tel­mat ja ke­väi­sen lä­he­tys­mat­kan yh­tey­des­sä jär­jes­te­tyis­sä isois­sa seu­rois­sa Sier­ra Le­o­nen en­sim­mäi­sik­si pu­hu­jik­si ase­tet­tiin Mar­tin Mbas­say, Eas­mond Mis­sa­lie ja Des­mond Ste­vens.

Sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vään ase­tet­tu­ja roh­kais­tiin Ju­ma­lan sa­nal­la, siu­nat­tiin evan­ke­liu­mil­la ja jä­tet­tiin hei­dät seu­ra­kun­nan esi­ru­kous­ten al­le.

Odo­te­tut isot seu­rat

Sier­ra Le­o­nen us­ko­vai­sia pal­ve­li­vat lä­he­tys­mat­kal­la 26.4.–5.5. Ste­ven Kal­li­nen USA:sta ja Ta­pio Ypyä Suo­mes­ta. Al­ku­pe­räi­sen ar­vi­on mu­kaan sun­nun­tain seu­roi­hin piti tul­la noin 100 seu­ra­vie­ras­ta. Myö­hem­pien tie­to­jen pe­rus­teel­la ar­vio nou­si 150:een. Lo­pul­ta seu­roi­hin saa­pui yli 300 seu­ra­vie­ras­ta.

Maan us­ko­vais­ten ihail­ta­vaa jär­jes­te­ly­ky­kyä ku­vaa se, et­tä suu­res­ta vä­ki­mää­räs­tä huo­li­mat­ta seu­ro­jen is­tu­ma­pai­kat ja ruo­ka saa­tiin riit­tä­mään.

Pu­hu­jien pöy­tä ja sen taus­ta­sei­nä oli ko­ris­tel­tu kau­niis­ti Sier­ra Le­o­nen kan­sal­lis­vä­reil­lä. Suu­ri sali oli sii­vot­tu ja tuo­lit jär­jes­tel­ty suo­riin ri­vei­hin. Taus­tal­la soi eng­lan­nin­kie­li­set vir­ret ja lau­lut. Seu­ra­vie­raat oli­vat pu­keu­tu­neet juh­la­pu­kui­hin. Kai­kes­ta näki, et­tä seu­ra­päi­vää oli odo­tet­tu.

Uu­sia seu­ra­paik­ko­ja

Seu­ro­ja pi­det­tiin lä­he­tys­mat­kan ai­ka­na 15 paik­ka­kun­nal­la. Kuu­li­joi­ta seu­rois­sa oli ky­läs­tä ja seu­ra­pai­kas­ta riip­pu­en nel­jäs­tä­kym­me­nes­tä yli kol­meen­sa­taan. Bo ja Free­town -ni­mi­sis­sä kau­pun­geis­sa jär­jes­tet­tiin isot seu­rat, joi­den yh­tey­des­sä kas­tet­tiin 48 ja vie­tet­tiin Her­ran Py­hää eh­tool­lis­ta.

Maa­seu­dun ky­lis­sä seu­rat pi­det­tiin tyy­pil­li­ses­ti suu­ren puun tai jon­kin­lai­sen ka­tok­sen al­la, jot­ka suo­ja­si­vat paah­ta­val­ta au­rin­gon­pais­teel­ta. Päi­väl­lä läm­pö­ti­la saat­toi nous­ta 39 as­tee­seen. Mat­ka­oh­jel­mas­sa oli mo­nia uu­sia paik­ka­kun­tia, jois­sa pu­hu­jat oli­vat nyt en­sim­mäis­tä ker­taa pi­tä­mäs­sä seu­ro­ja pai­kan pääl­lä.

Va­kiin­tu­nut Sii­o­nin työ

Elä­vä us­ko on vai­kut­ta­nut maas­sa vii­den vuo­den ajan ja evan­ke­liu­min sa­no­ma le­vi­ää yhä uu­sil­le paik­ka­kun­nil­le. Mo­nis­sa ky­lis­sä us­ko­vai­set ko­koon­tu­vat vii­koit­tain kuun­te­le­maan What­sApp-seu­ro­ja.

Sii­o­nin työ on hy­vin suun­ni­tel­tua ja jär­jes­tet­tyä. Us­ko­vai­set ovat jo ai­kai­sem­min va­lin­neet kes­kuu­des­taan py­hä­kou­lu­no­pet­ta­jia, jot­ka ovat pi­tä­neet py­hä­kou­lu­ja uu­sis­sa seu­ra­kun­nis­sa.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys