JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seattlen kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa

Uutiset
8.9.2023 16.00

Juttua muokattu:

8.9. 10:29
2023090810294820230908160000
Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

John Stewart

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

Seattlen seurakunnan kirkkorakennus tuhoutui tulipalossa 25. elokuuta. Kuvassa rakennus ennen paloa.

John Stewart

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Seu­ra­kun­ta suun­taa kat­seet tu­le­vaan: seu­ro­jen pito on jo käyn­nis­ty­nyt ja uu­det ti­lat har­kin­nas­sa.

Se­at­t­len seu­ra­kun­nan kirk­ko tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa var­hain aa­mul­la 25. elo­kuu­ta Yh­dys­val­lois­sa Was­hing­to­nin osa­val­ti­os­sa. Pa­los­sa ei ta­pah­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

– Pa­lon syt­ty­mis­syy on tois­tai­sek­si epä­sel­vä. Pa­lo­pääl­li­kön mu­kaan ku­luu usei­ta kuu­kau­sia, en­nen kuin ra­port­ti pa­los­ta val­mis­tuu, ker­too seu­ra­kun­nan vies­tin­näs­tä vas­taa­va pas­to­ri John Ste­wart.

Seu­ra­kun­ta on jul­kais­sut pa­loa kos­ke­vat tie­dot suo­raan verk­ko­si­vuil­laan ja ai­koo jul­kais­ta päi­vi­tyk­siä sään­nöl­li­ses­ti.

– Olem­me saa­neet tie­dus­te­lu­ja sii­tä, mi­ten pa­loon liit­ty­viä lah­joi­tuk­sia voi teh­dä. Ti­lan­ne­päi­vi­tyk­siä ja tie­toa lah­joi­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta on saa­ta­vil­la osoit­tees­sa www.se­al­lc.org/.

Toi­min­ta jat­kuu

Se­at­t­len seu­ra­kun­ta aloit­ti seu­ro­jen pi­tä­mi­sen uu­del­leen heti ka­tast­ro­fin jäl­kei­se­nä sun­nun­tai­na.

– Kirk­kaas­sa ke­sä­sääs­sä sun­nun­tai­aa­mun seu­rat pi­det­tiin eräi­den seu­ra­kun­nan jä­sen­ten maa­ti­lan pel­lol­la. Ti­lai­suu­teen osal­lis­tui usei­ta sa­to­ja ai­kui­sia ja lap­sia. Pu­heet lä­he­tet­tiin myös in­ter­ne­tin kaut­ta. Raa­mat­tu­luok­ka pi­det­tiin kes­ki­viik­koil­ta­na sa­mas­sa pai­kas­sa, jo­hon on pys­ty­tet­ty telt­ta­ra­ken­tei­ta, Ste­wart ker­too.

Uu­det ti­lat har­kin­nas­sa

Seu­ra­kun­nan jä­se­net har­kit­se­vat mah­dol­lis­ta vuok­ra­ti­lo­jen käyt­töä toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen. Täl­lai­sia voi­si­vat ol­la muut kirk­ko­ra­ken­nuk­set, kou­lut tai vas­taa­vat jul­ki­set ti­lat. Tu­le­vai­suu­den vaih­to­eh­to­ja ovat uu­den kir­kon ra­ken­ta­mi­nen tai ole­mas­sa ole­van ra­ken­nuk­sen et­si­mi­nen os­tet­ta­vak­si.

– Kirk­ko­ra­ken­nuk­sem­me val­mis­tui alun pe­rin ke­vääl­lä 1983. Nyt seu­ra­kun­nal­la on mah­dol­li­suus har­ki­ta tu­le­van ra­ken­nuk­sen siir­tä­mis­tä lä­hem­mäk­si alu­et­ta, jon­ne mo­net us­ko­vat ovat vä­hi­tel­len muut­ta­neet vii­meis­ten 40 vuo­den ai­ka­na. Luo­tam­me sii­hen, et­tä Ju­ma­lal­la on suun­ni­tel­ma eteen­päin, Ste­wart vi­si­oi.

Luot­ta­mus joh­da­tuk­seen

Seu­ra­kun­ta­lai­set ovat kii­tol­li­sia sii­tä, et­tä Ju­ma­la suo­je­li louk­kaan­tu­mi­sil­ta ja ih­mis­hen­kien me­ne­tyk­sil­tä.

– Olem­me tun­te­neet Ju­ma­lan huo­len­pi­don ja joh­da­tuk­sen jat­ku­vuu­den poh­ties­sam­me lä­hi­tu­le­vai­suut­tam­me ja sen jäl­keis­tä tu­le­vai­suut­ta. Jä­se­net ovat ko­ke­neet, et­tä Her­ran huo­ne ei ole ra­ken­nus, vaan Ju­ma­lan las­ten yk­seys Py­häs­sä Hen­ges­sä, Ste­wart ku­vai­lee

”Me tie­däm­me, et­tä vaik­ka tämä mei­dän maal­li­nen telt­ta­ma­jam­me pu­re­taan­kin, Ju­ma­lal­la on tai­vaas­sa mei­tä var­ten ikui­nen asun­to, joka ei ole ih­mis­kät­ten työ­tä” (2. Kor. 5:1).

– Se­at­t­len seu­ra­kun­nan jä­se­net ha­lu­a­vat il­mais­ta sy­vää kii­tol­li­suut­ta ru­kouk­sis­ta, rak­kau­des­ta ja tu­es­ta, joi­ta olem­me saa­neet mat­ka­to­ve­reil­ta Poh­jois-Ame­ri­kas­ta ja ul­ko­mail­ta. Yk­sit­täis­ten ih­mis­ten, si­sar­seu­ra­kun­tien, LLC:n toi­mis­ton ja hen­ki­lö­kun­nan sekä pai­kal­li­syh­tei­söm­me tar­jo­a­mat huo­len­pi­to- ja avun­tar­jouk­set ovat kos­ket­ta­neet sy­dän­täm­me.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys