JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Raamattu kehottaa tekemään työtä

Uutiset
20.4.2024 8.00

Juttua muokattu:

19.4. 13:34
2024041913340320240420080000

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Jäm­sä

Jäm­sän kr. kan­sa­no­pis­tol­la jär­jes­tet­tiin 14.–16. huh­ti­kuu­ta kir­kon hen­gel­li­sen työn te­ki­jöi­den kurs­si. Kurs­sil­la to­det­tiin, et­tä mo­net kai­paa­vat Raa­mat­tuun pe­rus­tu­vaa ope­tus­ta. Kir­kon työs­sä saa ol­la avoin omas­ta us­kos­taan.

Kurs­sil­le osal­lis­tui noin 60 kir­kon ny­kyis­tä ja elä­köi­ty­nyt­tä työn­te­ki­jää, luot­ta­mus­hen­ki­löä sekä kir­kon alal­le opis­ke­le­via.

Kurs­sil­la käy­tiin vil­kas­ta kes­kus­te­lua kir­kon työ­nä­ky­mis­tä nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa. Esil­le nou­si aja­tus, et­tä huo­les­tut­ta­van tu­le­vai­suu­den nä­ky­män edes­sä saa luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen kai­kes­sa. Kes­kus­te­luis­sa toi­vot­tiin, et­tä kir­kon jä­se­nyyt­tä ja tu­le­vai­suut­ta poh­ties­sa us­ko­vai­sil­la säi­lyi­si kes­ki­näi­nen rak­kaus ja yh­tei­nen ym­mär­rys.

Mo­net kai­paa­vat Raa­mat­tuun pe­rus­tu­vaa ope­tus­ta oi­ke­as­ta ja vää­räs­tä. Myös Raa­mat­tu ke­hot­taa te­ke­mään työ­tä niin kau­an kuin on päi­vä (Joh. 9:4).

Muut­tu­ma­ton pe­rus­teh­tä­vä

Kurs­sin alus­sa Val­de Pa­lo­la toi tuo­reet ter­vei­set SRK:n, SFC:n ja LLC:n si­sar­jär­jes­tö­ta­paa­mi­ses­ta Poh­jois-Ame­ri­kas­ta.

– Ta­paa­mi­ses­sa oli esil­lä myös Suo­men kir­kos­sa käy­ty kes­kus­te­lu avi­o­lii­tos­ta. Ame­ri­kan us­ko­vai­set muis­ta­vat Suo­men us­ko­vai­sia ru­kouk­sin, ker­toi Pa­lo­la.

Ta­pa­ni Kir­si­lä alus­ti sun­nun­tai-il­ta­na ai­hees­ta Kah­den kuo­ren suo­jas­sa. Kir­si­lä toi esil­le, et­tä yh­teis­kun­nan maal­lis­tu­es­sa, myös kirk­koa py­ri­tään so­peut­ta­maan ja muut­ta­maan yh­teis­kun­nan mu­ka­na.

– Tu­lee vai­ku­tel­ma, et­tä joi­den­kin mie­les­tä tu­li­si pääs­tä ir­ti kai­kes­ta, min­kä ko­e­taan si­to­van tai ra­joit­ta­van yk­si­löä. Kui­ten­kaan kir­kon pe­rus­teh­tä­vä ei ole muut­tu­nut, ei­kä Ju­ma­lan sa­nan ase­maa kir­kos­sa tu­li­si muut­taa, Kir­si­lä to­te­si.

Avoi­mes­ti omas­ta us­kos­ta

Kes­kus­te­lu­pu­heen­vuo­rois­sa to­det­tiin, et­tä kir­kon jä­se­nis­sä on pal­jon­kin nii­tä, jot­ka odot­ta­vat pa­pil­ta Raa­mat­tuun poh­jau­tu­vaa saar­naa. Evan­ke­liu­mia tu­lee ju­lis­taa yk­sin­ker­tai­se­na ja sel­ke­ä­nä. Evan­ke­liu­mil­la on myös ai­na osoi­te, se on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mia, ku­ten Jee­sus it­se opet­ti.

Kir­kon työs­sä on tär­ke­ää ol­la avoin sen kans­sa, mi­ten it­se us­koo. Pu­heen­vuo­rois­sa nou­si esil­le huo­li sel­lai­ses­ta ke­hi­tyk­ses­tä, et­tä kir­kon ope­tus ja eri­tyi­ses­ti ope­tus oi­ke­as­ta ja vää­räs­tä ei­vät enää pe­rus­tui­si Raa­mat­tuun. Vaik­ka moni asia on muut­tu­nut, niin Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tus ei ole muut­tu­nut.

Kes­kus­te­lus­ta vä­lit­tyi myös vies­ti, et­tä myös kir­kon tu­le­vai­suus on Ju­ma­lan tie­dos­sa.

Kes­kus­te­luis­ta poi­mit­tua:

– Rak­kau­des­ta on teh­ty vi­pu­var­si, jol­la pe­rus­tel­laan Ju­ma­lan sa­nan vas­tais­ta ope­tus­ta. Rak­kau­des­ta on tul­lut jopa epä­ju­ma­la.

– Saam­me pyy­tää, et­tä kir­kon jä­se­nyyt­tä ja tu­le­vai­suut­ta poh­ties­sa us­ko­vai­sil­la säi­lyi­si kes­ki­näi­nen rak­kaus ja yh­tei­nen ym­mär­rys.

– Olen saa­nut teh­dä työ­tä va­paas­ti sen mu­kaan, ku­ten us­kon. Tä­hän olen saa­nut tu­kea myös esi­mie­hil­tä­ni.

– Eläm­me va­ka­vaa ai­kaa, mut­ta Ju­ma­la kyl­lä tie­tää tu­le­van ja hä­nen Pyhä Hen­ken­sä joh­taa elä­määm­me. Voim­me ol­la ai­van tur­val­li­sel­la mie­lel­lä.

Li­sää kes­kus­te­lun kom­ment­te­ja Päi­vä­mie­hes­sä vii­kol­la 18.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys