JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Millainen Kesäseuraradio palvelee parhaiten?

Uutiset
24.4.2024 13.35

Juttua muokattu:

25.4. 18:00
2024042518004920240424133500
Kuuntelijakysely auttaa kehittämään Kesäseuraradion toimintaa. Ensi viikolla avautuvaan kyselyyn toivotaan mahdollisimman runsaasti vastauksia.

Kuuntelijakysely auttaa kehittämään Kesäseuraradion toimintaa. Ensi viikolla avautuvaan kyselyyn toivotaan mahdollisimman runsaasti vastauksia.

Suviseurojen kuvapalvelu

Kuuntelijakysely auttaa kehittämään Kesäseuraradion toimintaa. Ensi viikolla avautuvaan kyselyyn toivotaan mahdollisimman runsaasti vastauksia.

Kuuntelijakysely auttaa kehittämään Kesäseuraradion toimintaa. Ensi viikolla avautuvaan kyselyyn toivotaan mahdollisimman runsaasti vastauksia.

Suviseurojen kuvapalvelu

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Ou­lu

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­teh­tä­vä on vä­lit­tää evan­ke­liu­min sa­no­maa ke­sän ai­ka­na niin seu­ro­jen kuin muun oh­jel­man kaut­ta. Ke­sä­seu­ra­ra­dio on toi­vot­tu pal­ve­lu, mikä nä­kyy esi­mer­kik­si vuo­sit­tai­sis­sa kuu­li­ja­pa­laut­teis­sa. SRK:n vies­tin­tä sai SRK:n hal­lin­nol­ta teh­tä­vän suun­ni­tel­la ja poh­tia ra­di­o­työn tu­le­vai­suut­ta. Työ­ryh­mään kuu­luu SRK:n toi­mis­tol­ta kol­me jä­sen­tä sekä vii­si vies­tin­näs­sä ja ra­di­o­työs­sä pit­kään mu­ka­na ol­lut­ta va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jää eri puo­lil­ta Suo­mea. Työ­ryh­mä päät­ti heti työs­ken­te­lyn alus­sa teh­dä ky­se­lyn, jol­la kar­toi­te­taan Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuu­li­ja­ko­ke­muk­sia.

Ky­se­lyn tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää eri­tyi­ses­ti sitä, mitä kaut­ta kuu­li­jat seu­raa­vat Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma­tar­jon­taa. Ky­se­ly to­teu­te­taan säh­köi­se­nä ky­se­ly­nä. Li­säk­si ky­se­lyyn on mah­dol­lis­ta vas­ta­ta myös pa­pe­ri­lo­mak­keel­la, joi­ta voi saa­da esi­mer­kik­si vart­tu­neen väen ta­paa­mi­siin.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­maa lä­he­te­tään sekä ”pe­rin­tei­sen ra­di­o­ver­kon” eli FM-ra­di­on et­tä ”net­ti­ra­di­on” eli In­ter­ne­tin kaut­ta. Mo­lem­mis­sa on omat etun­sa. FM-ra­di­on lä­he­tys­ver­kon vuok­raa­mi­nen ai­heut­taa ra­di­o­työ­hön kaik­kein suu­rim­mat kus­tan­nuk­set, kun taas net­ti­ra­di­on lä­het­tä­mi­nen on lä­hes il­mais­ta. Lä­he­tys­työn nä­kö­kul­mas­ta sa­tun­nai­nen kuu­li­ja voi löy­tää au­to­ra­di­os­taan Ke­sä­seu­ra­ra­di­on hel­pos­ti, kun taas net­ti­ra­dio on maa­il­man­laa­jui­nen ja ta­voit­taa kuu­li­joi­ta myös Suo­men ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pal­ve­lu ha­lu­taan var­mis­taa myös tu­le­vai­suu­des­sa. Ra­di­o­työn suun­nit­te­lun pa­ras poh­ja on kuu­li­joil­ta saa­ta­va tie­to. Siis­pä toi­vom­me mah­dol­li­sim­man run­sas­ta vas­taa­mis­ta vii­kol­la 18 avau­tu­vaan Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuu­li­ja­ky­se­lyyn.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys