JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Leiri on keskustelun paikka

Uutiset
23.3.2024 6.00

Juttua muokattu:

20.3. 09:55
2024032009555620240323060000

Päi­vä­mies

Ra­nua

Lei­ri tar­jo­aa oh­jaa­jil­le nä­ky­miä nuor­ten maa­il­mas­ta. Nuo­ril­le taas avau­tuu ti­lai­suus tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin ja kes­kus­tel­la luo­tet­ta­vien ai­kuis­ten kans­sa.

Ra­nu­an opis­tol­la pi­det­tiin 7.–8.-luok­ka­lais­ten tal­vi­lei­ri poh­joi­sen hiih­to­lo­ma­vii­kol­la. Poh­joi­sen alu­een lei­rit ovat siir­ty­neet Ra­nu­al­le Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­sen sul­ke­mi­sen jäl­keen vuon­na 2023.

Po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus oh­jaa­jil­le

– Yh­des­sä on pe­lat­tu pin­gis­tä ja sul­ka­pal­loa, ju­tel­tu taus­tois­ta ja per­heis­tä. Tä­män ikäi­set lei­ri­läi­set osal­lis­ta­vat oh­jaa­jia mu­kaan te­ke­mään ja kes­kus­te­le­maan, iloit­see lei­rin oh­jaa­ja An­sel­mi Ko­ta­jär­vi Ro­va­nie­mel­tä.

Ko­dis­ta ja per­hees­tä kes­kus­tel­tiin raa­mat­tu­tun­nil­la isos­ten ve­tä­mis­sä pien­ryh­mis­sä. Lei­ri on nuo­rel­le myös tur­val­li­nen paik­ka kes­kus­tel­la ar­jes­sa esil­le tul­leis­ta ky­sy­myk­sis­tä.

– Rip­pi­kou­lui­kää lä­hes­ty­vien nuor­ten kans­sa kes­kus­te­lut ovat an­toi­sia ja haas­ta­vi­a­kin, mut­ta an­ta­vat nä­kö­kul­mia nuor­ten elä­mään, Ko­ta­jär­vi tii­vis­tää.

Ko­ta­jär­vi oli oh­jaa­ja­na yh­des­sä vai­mon­sa kans­sa, ja suo­sit­te­lee osal­lis­tu­mis­ta muil­le­kin. Lei­ri vaa­ti mo­lem­mil­ta si­tou­tu­mis­ta ja jous­toa, mut­ta on po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus.

Lei­ri­työ­ryh­mä ja opis­to yh­teis­työs­sä

Opis­ton kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja pe­reh­dyt­tää lei­ri­oh­jaa­jat työ­hön ja vas­taa ky­sy­myk­siin. Lei­ril­le rek­ry­toi­ta­vaa hen­ki­lö­kun­taa on ai­em­paa vä­hem­män, sil­lä ruo­kai­lu, ti­lat ja ma­joi­tus tu­le­vat opis­ton kaut­ta.

– Kun Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kus sul­jet­tiin, siir­tyi­vät kaik­ki vii­me ke­sän rip­pi­lei­rit Ra­nu­an opis­tol­le. Tääl­lä pi­det­tiin vii­me ke­sä­nä yh­teen­sä yk­si­tois­ta kurs­si­muo­tois­ta rip­pi­kou­lua, ker­too kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja Pek­ka Su­ti­nen.

Tu­le­va­na ke­sä­nä Ra­nu­an opis­tol­la on yh­dek­sän rip­pi­kou­lua opis­ton ly­hyt­kurs­sei­na. Poh­joi­sen alu­een lei­ri­työ­ryh­mä suun­nit­te­lee yh­des­sä kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jan kans­sa lei­re­jä opis­tol­le. Seu­raa­vat lei­rit pi­de­tään tou­ko­kuus­sa, ja nii­hin voi jo il­moit­tau­tua lei­ril­le.fi-si­vus­tol­la. Lei­reil­le il­moit­tau­du­taan edel­leen Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­sen ni­men al­ta.

– Opis­to ha­lu­aa täs­sä ti­lan­tees­sa tar­jo­ta ti­lo­ja SRK:n lei­reil­le oman kurs­si­tar­jon­tam­me li­säk­si. Iloit­sem­me sii­tä, et­tä lei­ri­läi­set ovat hy­vin löy­tä­neet opis­tol­le. Tou­ko­kuun lei­rit­kin al­ka­vat jo ol­la täyn­nä, jo­ten lei­reil­le on sel­väs­ti suu­ri tar­ve. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa lei­reil­le ja kurs­seil­le Ra­nu­al­le, Su­ti­nen toi­vot­taa.


Tämä teks­ti on ly­hen­nel­mä al­ku­pe­räi­ses­tä ju­tus­ta. Ha­lu­at­ko tie­tää, mil­lai­sin aja­tuk­sin pari lei­ri­läis­tä ja eräs lei­ri­ai­kui­nen oli­vat? Voit lu­kea koko ju­tun Päi­vä­mie­hen nu­me­ron 12 pa­pe­ri- tai di­gi­ver­si­os­ta.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys