JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lähetysmatka kutsui seuroihin kirkkoon ja koteihin

Uutiset
18.4.2024 8.00

Juttua muokattu:

18.4. 07:54
2024041807544820240418080000

Ta­ne­li Kal­li­o­kos­ki

Ruot­si

Ete­lä-Ruot­sis­sa us­ko­vais­ten vä­lil­lä voi ol­la pit­kä mat­ka, jol­loin ta­paa­mi­sia jär­jes­tyy har­voin. On kui­ten­kin help­poa ol­la yh­des­sä, kun on sama nä­kö­a­la us­ko­mi­sen asi­ois­sa.

Olim­me SRK:n ja SFC:n yh­tei­sel­lä lä­he­tys­mat­kal­la Timo Leh­to­lan kans­sa Ete­lä-Ruot­sin alu­eel­la 22.–24. maa­lis­kuu­ta. Mat­kan en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä seu­rat oli jär­jes­tet­ty Mo­ta­laan Kan­ni­ai­sen ko­tiin.

Mo­ta­la si­jait­see suu­ren Vät­tern-jär­ven ran­nal­la noin 240 ki­lo­met­rin pääs­sä Tuk­hol­mas­ta. Mat­kus­tin Tuk­hol­man ku­pees­sa si­jait­se­val­ta Ar­lan­dan len­to­ken­täl­tä ju­nal­la Hal­ls­ber­giin, jos­ta jat­koin Timo Leh­to­lan kyy­dil­lä lop­pu­mat­kan Mo­ta­laan.

Ko­ti­seu­rat Kor­ne­liuk­sen ko­to­na

En­sim­mäi­sen pu­heen teks­ti­nä oli tut­tu pai­menp­sal­mi. Pu­hees­sa nou­si esiin, mi­ten Ju­ma­la pi­tää huol­ta meis­tä elä­mäm­me kaik­ki­na päi­vi­nä, ja mi­ten eli­nai­kam­me on Ju­ma­lan tie­dos­sa jo en­nen syn­ty­määm­me.

Timo Leh­to­la luki seu­ra­pu­heen­sa teks­tik­si kat­kel­man Apos­to­lien te­ko­jen lu­vus­ta 10. Teks­ti oli kat­kel­ma ko­ti­seu­rois­ta, jot­ka oli kut­sut­tu kool­le roo­ma­lai­sen sa­dan­pää­mie­hen Kor­ne­liuk­sen ko­tiin.

– Seu­ra­ti­lai­suu­den paik­ka ja koko ei­vät ole nii­tä tär­keim­piä asi­oi­ta, vaan Jee­sus on lu­van­nut ol­la mei­dän kes­kel­läm­me siel­lä, mis­sä kak­si tai kol­me hä­nen ni­meen­sä ko­koon­tuu, Leh­to­la pu­hui.

Mikä on tär­kein asia?

Lau­an­tai­na mat­kam­me jat­kui koh­ti Bo­rå­sia, mut­ta py­säh­dyim­me mat­kal­la tu­tus­tu­maan van­haan ja kau­nii­seen Vads­te­nan kau­pun­kiin. Kau­pun­gis­sa on laa­ja van­ha kau­pun­gi­no­sa, mut­ta eri­tyi­si­nä maa­merk­kei­nä siel­lä ovat luos­ta­ri kirk­koi­neen sekä van­ha ki­vi­nen lin­na.

Seu­rat Bo­rå­sis­sa jär­jes­tet­tiin Ai­la Lah­ti­sen ko­dis­sa. Kool­la seu­rois­sa oli pie­ni jouk­ko, mut­ta seu­rois­ta läh­ties­säm­me to­te­sim­me, mi­ten saim­me taas ol­la hy­vän Ju­ma­lan kou­lus­sa ope­tet­ta­vi­na. Mei­tä muis­tu­tet­tiin sii­tä, mikä on tär­kein asia, ja mi­ten me jo­kai­nen eri elä­män­ti­lan­teis­sa tar­vit­sem­me evan­ke­liu­mia.

Kak­si­kie­li­set seu­rat

Sun­nun­tain seu­rat jär­jes­tet­tiin Tuk­hol­man lä­his­töl­lä Jär­fäl­lan kun­nas­sa Kal­l­häl­lin St. Lu­kak­sen kir­kos­sa. Tuk­hol­mas­sa seu­rois­sa oli mu­ka­na myös isom­pi las­ten ja nuor­ten jouk­ko. Seu­rat pi­det­tiin Ruot­sis­sa tut­tuun ta­paan kak­si­kie­li­si­nä si­ten, et­tä mo­lem­mat pu­heet tul­kat­tiin, jot­ta jo­kai­sel­la oli­si mah­dol­li­suus kuun­nel­la seu­ro­ja omal­la äi­din­kie­lel­lään.

Al­ku­vuo­si­na ja oi­ke­as­taan en­sim­mäi­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nä suo­ma­lais­ten siir­to­lais­ten muu­tet­tua Ruot­siin saat­toi seu­ra­kie­le­nä usein ol­la pelk­kä suo­mi. Ny­kyi­sin mel­kein kai­kis­sa seu­rois­sa ruot­sin kie­li on kes­kei­ses­sä osas­sa.

Toi­min­taa hel­pot­taa suu­res­ti myös uu­si lau­lu­kir­ja, jos­ta löy­tyy jo yli 200 ruot­sin­kie­lis­tä Sii­o­nin lau­lua ja virt­tä.

Lue tä­män vii­kon leh­des­tä myös Ruot­sis­sa asu­van haas­tat­te­lu.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys