JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kummipäivänä lippu salkoon

Uutiset
20.5.2024 9.00

Juttua muokattu:

16.5. 14:03
2024051614034920240520090000

A.-L.S.

A.-L.S.

Päi­vä­mies

Val­ta­kun­nal­linen Kum­mi­päi­vä on en­si vii­kol­la, 2. ke­sä­kuu­ta. Ky­sees­sä on kum­mien ja kum­mi­las­ten yh­tei­nen toi­min­ta­päi­vä, jota vie­te­tään vuo­sit­tain ke­sä­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Las­ten ja nuor­ten kes­kus sekä Kirk­ko­hal­li­tus kan­nus­ta­vat li­put­ta­maan Kum­mi­päi­vä­nä.

Kum­mi­päi­vän ta­voit­tee­na on muis­tut­taa kum­miu­den tär­ke­äs­tä mer­ki­tyk­ses­tä ja tar­jo­ta kum­meil­le mah­dol­li­suus viet­tää ai­kaa yh­des­sä kum­mi­las­ten­sa kans­sa.

Kum­mi­päi­vän tä­män vuo­den tee­ma on Tur­val­li­nen ai­kui­nen. Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn (THL 2023) tu­lok­sis­ta sel­vi­ää, et­tä lap­set ja nuo­ret toi­vo­vat elä­mään­sä enem­män tur­val­li­sia ai­kui­sia. Tee­man avul­la kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta kum­min tär­ke­ään roo­liin tur­val­li­se­na ai­kui­se­na kum­mi­lap­sen elä­mäs­sä.

Seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mät ta­pah­tu­mat yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten kump­pa­nien­sa kans­sa tar­jo­a­vat mu­ka­vaa te­ke­mis­tä kum­meil­le ja kum­mi­lap­sil­le Kum­mi­päi­vä­nä ja pit­kin tou­ko–ke­sä­kuu­ta.

Kum­mi­päi­vän val­ta­kun­nal­li­sia yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ovat tänä vuon­na Luon­to­liit­to, Suo­men Par­ti­o­lai­set, Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to, Su­per­Park sekä Las­ten­kirk­ko-me­dia. Ta­pah­tu­maa koor­di­noi­vat Las­ten ja nuor­ten kes­kus yh­teis­työs­sä Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon kans­sa.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys