JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumalalla on valmis suunnitelma

Uutiset
12.2.2024 11.30

Juttua muokattu:

12.2. 11:25
2024021211250320240212113000
Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Veeti Sarajärvi

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Panelistit Marikki Pöykkö (vas.), Veera Terho, Jussa Rontti ja Veikko Kivioja totesivat, että uskovaisen ei tarvitse olla huolissaan tai kantaa maailman murheita, mutta aktiivinen, vastuullinen elämäntapa on hyvä.

Veeti Sarajärvi

Ii­da Mau­no ja Tuu­la Kar­ja­lai­nen

Ra­nua

Tu­le­vai­suut­ta suun­ni­tel­les­sa voi luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

Ra­nu­an opis­ton tal­vi­päi­vät 3.–4. hel­mi­kuu­ta ko­ko­si suu­ren jou­kon Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Vä­keä, eten­kin nuo­ria, oli lau­an­tai-il­lan alus­tus­ta kuu­le­mas­sa noin 1350.

Mat­ka­ys­tä­vil­tä voi pyy­tää oh­jaus­ta

Mat­ti Määt­tä alus­ti tal­vi­päi­vien tun­nus­lau­sees­ta ”Sinä joh­da­tat mi­nua” (Ps. 23). Määt­tä muis­tut­ti, et­tä tu­le­vai­suut­ta suun­ni­tel­les­sa ja sii­tä unel­moi­des­sa voi luot­taa, et­tä Tai­vaan Isäl­lä on kun­kin elä­mään val­mis suun­ni­tel­ma.

– Meil­lä jo­kai­sel­la on teh­tä­väm­me maa­il­mas­sa. Ei ole lah­ja­ton­ta Ju­ma­lan las­ta. Olen­ko tyy­ty­väi­nen omiin lah­joi­hi­ni? On­ko toi­sen lah­ja ka­teu­den koh­tee­na? Ne ovat Ju­ma­lan lah­jo­ja ja saam­me ol­la nii­hin tyy­ty­väi­siä.

Määt­tä pu­hui sii­tä, kuin­ka ajan sy­vän mur­rok­sen kes­kel­lä voi ol­la vai­kea py­syä us­ko­mas­sa. Hän ker­toi, kuin­ka on it­se voi­mat­to­muu­den ja ym­mär­tä­mät­tö­myy­den het­ki­nä saa­nut oh­jaus­ta mat­ka­ys­tä­vil­tä. Us­koa tu­ke­vat rat­kai­sut löy­ty­vät kyl­lä yh­des­sä.

Myös ko­et­te­le­muk­set kuu­lu­vat elä­mään, jot­ta py­syi­si vir­ke­ä­nä us­kos­sa.

– Ju­ma­lan lap­sen mat­ka on kil­voi­tus­ta joka päi­vä ja joka het­ki. Kun lä­hei­nen ka­dot­taa us­kon lah­jan, voi voi­mat­to­ma­na­kin ru­koil­la apua. Huo­kaus­kin kuul­laan huu­to­na Ju­ma­lan kor­vaan.

Pa­ne­lis­tit ja­koi­vat ko­ke­muk­si­aan

Alus­tuk­sen jäl­keen nel­jä opis­to­nuor­ta pi­ti­vät pa­nee­li­kes­kus­te­lun alus­tuk­sen poh­jal­ta. Vee­ra Ter­ho ver­ta­si pai­menp­sal­mia opis­ton erä­ret­keen.

– Opis­to­lais­ten kans­sa kul­jet­tiin ylä- ja ala­mä­kiä yh­des­sä koh­ti suo­jai­saa lei­ri­paik­kaa. Sa­moin elä­mäs­säm­me nä­kyy Ju­ma­lan joh­da­tus, niin opis­ke­lu­pai­kan saa­mi­ses­sa kuin ys­tä­vien löy­ty­mi­ses­sä­kin.

Ma­rik­ki Pöyk­kö poh­ti, et­tä vä­lil­lä Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen on help­po luot­taa, esi­mer­kik­si ke­sä­seu­rois­sa isos­sa­tel­tas­sa lau­la­es­sa tai kun seu­ra­pu­he kos­ket­taa eri­tyi­ses­ti. Vä­lil­lä luot­ta­mi­nen on han­ka­lam­paa.

Yk­si pa­ne­lis­teis­ta ker­toi ylä­as­te­ai­kai­sis­ta ko­ke­muk­sis­ta il­man us­ko­vai­sia ys­tä­viä. Us­koa oli han­ka­la tun­nus­taa. Saat­toi miet­tiä, on­ko enää vii­den vuo­den pääs­tä us­ko­mas­sa.

Veik­ko Ki­vi­o­ja ko­ros­ti, et­tä on tär­ke­ää, et­tei ku­kaan jää yk­sin us­ko­na­si­oi­den kans­sa. Jo kuu­lu­mi­sia ky­sy­mäl­lä saat­taa saa­da pal­jon ai­kaan.

– Ys­tä­vän kans­sa asi­oi­ta ja­ka­es­sa su­rut puo­lit­tu­vat ja ilot kak­sin­ker­tais­tu­vat. Toi­sen us­kos­ta ei kui­ten­kaan voi kan­taa lii­kaa vas­tuu­ta.

Nuo­ret poh­ti­vat, et­tä joh­da­tu­sa­ja­tus­ta voi käyt­tää vää­rin­kin, jos tul­kit­see sen niin, et­tei tar­vit­se it­se teh­dä mi­tään.

– Vaik­ka, et­tei nou­se aa­mul­la sän­gys­tä, kun ajat­te­lee, et­tä kyl­lä opis­ke­lu­paik­ka tu­lee ha­ke­mat­ta­kin ja Ju­ma­la lait­taa Wolt-kus­kin tuo­maan ruo­kaa.

Seu­ra­merk­ki he­rät­ti aja­tuk­sia

Tal­vi­päi­vien mer­kin suun­nit­te­li ku­va­tai­de­po­lun opis­ke­li­ja Pet­ra Tör­mä­nen. Pa­ne­lis­tien mie­les­tä merk­ki on hel­lyt­tä­vä, kun pai­men ku­mar­tuu pie­nim­män ka­rit­san­sa ta­sol­le pu­hut­te­le­maan sitä tai kut­suu ek­syk­sis­sä ole­vaa lam­mas­taan ta­kai­sin.

– Pil­vi­ses­tä taus­tas­ta pil­kis­tää au­rin­gon­pais­te. Se luo toi­voa, et­tä pää­see ker­ran tai­vaa­seen, ku­vai­li­vat pa­ne­lis­tit te­os­ta.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys