JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Yhteys Jumalaan syntyy Jeesuksen kautta

Sana sunnuntaiksi
17.10.2021 6.00

Juttua muokattu:

11.10. 09:53
2021101109532720211017060000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Juho Ka­mu­la

Jee­sus on hä­neen us­ko­vil­le sekä elä­män lei­pä et­tä pa­ras pöy­tä­seu­ra.

Ruo­kai­lu on Raa­ma­tun mais­sa vä­hin­tään yh­tä voi­ma­kas sym­bo­li yh­tey­del­le kuin Suo­mes­sa. Su­ku­lai­set tai ys­tä­vät ruo­kai­le­vat yh­des­sä luo­des­saan ja vah­vis­ta­es­saan si­tei­tä toi­siin­sa.

Ope­tus­lap­set ja Jee­sus oli­vat syö­mäs­sä pää­si­äi­sil­lal­lis­ta yh­tey­den ja pää­si­äis­juh­lan mer­keis­sä. Il­lan kul­kuun tuli muu­tos, kun Jee­sus mai­nit­si yh­den ys­tä­vis­tä kään­ty­neen hän­tä ja mui­ta ope­tus­lap­sia vas­taan. Juu­das ir­rot­tau­tui pöy­tä­seu­ru­ees­ta ja näin myös Jee­suk­ses­ta ja hä­nen ope­tus­lap­sis­taan.

Sim­son ja hu­na­ja

Tuo­ma­rien kir­jan mu­kaan Sim­son koh­ta­si erääl­lä mat­kal­laan lei­jo­nan. Her­ran hen­ki meni Sim­so­niin, ja hän tap­poi lei­jo­nan kuin se oli­si ol­lut ka­rit­sa (Tuom. 14:6). Myö­hem­min Sim­son kul­ki mat­kal­laan van­hem­pien­sa luok­se hie­man ai­kai­sem­min tap­pa­man­sa lei­jo­nan ohi ja huo­ma­si sii­nä jo­tain eri­kois­ta. Lei­jo­nan vat­sas­sa oli me­hi­läi­sen pesä, jos­ta löy­tyi tuo­ret­ta hu­na­jaa. Hän naut­ti sitä it­se ja vei myös van­hem­mil­leen. (Tuom. 14:8–9.)

Lei­jo­na yh­dis­te­tään Raa­ma­tun sym­bo­lii­kas­sa Juu­dan su­kuun. Jee­sus kuu­lui Juu­dan hei­moon äi­tin­sä Ma­ri­an jäl­ke­läi­se­nä. Vir­res­sä 300 lau­le­taan­kin, kuin­ka Jee­suk­sen läs­nä­o­lo on ”par­hain man­na hu­na­ja”. Sim­so­nin ajan us­ko­vai­set sai­vat omis­taa tä­män lah­jan lu­pauk­sen sa­nan kaut­ta.

Jee­sus pöy­tä­seu­ra­na

Vii­si Moo­sek­sen kir­jaa ker­to­vat, kuin­ka Ju­ma­la ke­hot­ti ih­mi­siä us­ko­maan ja elä­mään en­nen Jee­suk­sen syn­ty­mää. Too­ras­ta löy­tyi hy­vin yk­si­tyis­koh­tai­set tie­dot ruo­as­ta, jon­ka syö­mi­nen oli Ju­ma­lan sil­mis­sä hy­vää.

Roo­ma­lais­kir­jeen kir­joit­ta­ja se­lit­tää, mi­ten Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei ole enää Jee­suk­sen ajan jäl­keen syö­mis­tä ja juo­mis­ta, vaan van­hurs­kaut­ta, rau­haa sekä iloa, jot­ka Pyhä Hen­ki an­taa (Room. 14:14–17). Lain täyt­tä­mi­nen vaih­toi ruo­ka­sään­nöt elä­vään yh­tey­teen ih­mi­sen ja Ju­ma­lan vä­lil­lä, elä­män lei­vän, Jee­suk­sen kaut­ta (Joh. 6:35). Van­han tes­ta­men­tin py­hät yl­si­vät us­kol­laan sa­maan pöy­tään (5. Moos. 32:13).

Jee­sus kol­kut­taa yhä ih­mis­ten sy­dä­men ko­din ovel­le omien ope­tus­lap­sien­sa kaut­ta. Joka kuu­lee kol­ku­tuk­sen ja avaa oven, saa naut­tia Jee­suk­ses­ta hy­vä­nä pöy­tä­seu­ra­na. (Ilm. 3:20.)

Jee­sus ruo­ka­na

Jee­sus on se elä­män lei­pä, joka tu­lee tai­vaas­ta ja an­taa maa­il­mal­le elä­män (Joh. 6:33). Tätä lei­pää voim­me hen­gel­li­ses­ti naut­tia. Tätä ruo­kai­lua ja an­tia ei ky­ke­ne hei­jas­ta­maan vie­raan­va­rai­sin­kaan maal­li­nen pöy­dän kat­ta­ja. Us­kom­me vah­vis­tuu eh­tool­li­ses­sa Kris­tuk­ses­ta, yh­tey­des­tä toi­siin Ju­ma­lan lap­siin ja al­ku­pe­räi­sen il­lal­li­sen muis­tos­ta.

Evan­ke­liu­mi: Joh. 13:16–20

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus pu­hui ope­tus­lap­sil­leen: ”To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: ei pal­ve­li­ja ole her­raan­sa suu­rem­pi ei­kä lä­het­ti­läs lä­het­tä­jään­sä suu­rem­pi. Kun te tä­män tie­dät­te ja myös toi­mit­te sen mu­kai­ses­ti, te olet­te au­tu­aat.

Minä en sano tätä teis­tä kai­kis­ta. Tie­dän kyl­lä, ket­kä olen va­lin­nut. Tä­män kir­joi­tus­ten sa­nan on käy­tä­vä to­teen: ’Ys­tä­vä­ni, joka söi mi­nun pöy­däs­sä­ni, on kään­ty­nyt mi­nua vas­taan.’ Minä sa­non tä­män teil­le jo nyt, en­nen kuin en­nus­tus to­teu­tuu, jot­ta sen to­teu­tu­es­sa us­koi­sit­te, et­tä minä olen se joka olen. To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: joka ot­taa vas­taan sen, jon­ka minä lä­he­tän, ot­taa vas­taan mi­nut, ja joka ot­taa mi­nut vas­taan, ot­taa vas­taan sen, joka on mi­nut lä­het­tä­nyt.”

Bib­lia: To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti sa­non minä teil­le: ei ole pal­ve­lia suu­rem­pi her­raan­sa, ei­kä sa­nan­saat­ta­ja suu­rem­pi kuin se, joka hä­nen lä­het­ti. Jos te nä­mät tie­dät­te, te olet­te au­tu­aat, jos te nii­tä teet­te.

En minä kai­kis­ta teis­tä puhu: minä tie­dän ne, jot­ka minä va­lit­sin: mut­ta et­tä Raa­mat­tu täy­tet­täi­siin: joka syö lei­pää mi­nun kans­sa­ni, hän tal­la­si mi­nun ja­lal­lan­sa. Nyt minä sa­non teil­le en­nen­kuin se ta­pah­tuu, et­tä sit­te­kuin se ta­pah­tu­nut on, te us­koi­sit­te mi­nun sik­si. To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti sa­non minä teil­le: joka kor­jaa sen, jon­ka minä lä­he­tän, hän kor­jaa mi­nun; mut­ta joka mi­nun kor­jaa, hän kor­jaa sen, joka mi­nun lä­het­ti.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys