JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Rukous ja anteeksi­antamus ovat Jumalan lahjoja

Sana sunnuntaiksi
31.10.2021 0.05

Juttua muokattu:

25.10. 14:57
2021102514575820211031000500

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jaak­ko Sääs­ki­lah­ti

Ih­mi­nen pää­see tai­vaa­seen us­ko­mal­la evan­ke­liu­min. Lo­pul­li­nen pe­las­tus koit­taa kuo­le­man jäl­keen, mut­ta ar­moa saa tun­tea jo us­kon­kil­voi­tuk­sen kes­kel­lä.

Jee­sus pu­hui vuo­ri­saar­nan kan­sal­le ja omil­le seu­raa­jil­leen. Vuo­ri­saar­nan vai­ku­tus ih­mi­sis­sä oli suu­ri, sil­lä he oli­vat häm­mäs­tyk­sis­sään Jee­suk­sen ope­tuk­sis­ta (Matt. 7:28). Jee­suk­sen ju­lis­tus erot­tui kai­kis­ta muis­ta pu­heis­ta, kos­ka sen voi­ma oli läh­töi­sin Ju­ma­las­ta. Jee­suk­sen pu­heet oli­vat eri­lai­sia kuin lai­no­pet­ta­jien pi­tä­mät pu­heet.

Vuo­ri­saar­na lop­puu ope­tuk­seen vii­saas­ta mie­hes­tä, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le. Jee­suk­sen sa­no­jen mu­kaan ”jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies” (Matt. 7:24). Jee­suk­sen pu­hei­ta kan­nat­taa kuul­la ja us­kon voi­mal­la toi­mia nii­den mu­kai­ses­ti.

Ru­kous ja an­teek­si­an­to

Vuo­ri­saar­na si­säl­tää myös tu­tun Isä mei­dän -ru­kouk­sen. Se si­säl­tää myös pyyn­nön an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta. Voi­ko ru­koi­le­mal­la saa­da syn­nit an­teek­si? Raa­ma­tun ker­to­muk­set ei­vät tue tätä mah­dol­li­suut­ta.

Apos­to­lien te­ois­sa on usei­ta esi­merk­ke­jä sii­tä, mi­ten Ju­ma­la vä­lit­tää evan­ke­liu­min vain us­ko­vai­sen ih­mi­sen kaut­ta. Pie­ta­ri koh­ta­si Kor­ne­liuk­sen tä­män ko­to­na ja ju­lis­ti syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Sil­loin Pyhä Hen­ki las­keu­tui kaik­kien nii­den pääl­le, jot­ka oli­vat kuu­le­mas­sa. En­nen koh­taa­mis­ta Kor­ne­lius oli ru­koil­lut Ju­ma­lal­ta pe­las­ta­vaa us­koa, mut­ta ei saa­nut sitä ru­koi­le­mal­la. Ru­kouk­sen avul­la Pie­ta­ri kui­ten­kin sai tie­don tul­la Kor­ne­liuk­sen luo. (Apt. 10.)

An­teek­si­an­ta­va mie­li

An­teek­si­an­ta­mus on Py­hän Hen­gen kaut­ta saa­tu lah­ja. Isä mei­dän -ru­kouk­sen jäl­keen Jee­sus tois­taa ru­kouk­sen an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta ker­to­van koh­dan uu­des­taan: ”Jos te et­te an­na an­teek­si toi­sil­le, ei Isän­ne­kään an­na an­teek­si tei­dän rik­ko­muk­si­an­ne.” Ju­ma­la ot­taa pois an­teek­si­an­ta­muk­sen­sa, jos meil­tä puut­tuu an­teek­si­an­ta­va mie­li toi­sia koh­taan.

Isä mei­dän -ru­kouk­sen pyyn­tö on se, et­tä meil­lä säi­lyi­si an­teek­si­an­ta­va tah­to, vaik­ka mei­tä koh­taan ri­kot­tai­siin. Ru­kou­sai­he on tär­keä, kos­ka rik­ko­nut­ta koh­taan nou­see hel­pos­ti kova ja an­ka­ra mie­li.

Ru­kouk­sen mer­ki­tys

Jee­sus ha­lu­si, et­tä hä­nen seu­raa­jan­sa ru­koi­li­si­vat Ju­ma­laa kai­kis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Ru­kous voi ol­la kii­tos­ta tai pyyn­töä. An­teek­si­an­ta­mus­ta ja ar­moa saa myös ru­koil­la, sil­lä us­kon kaut­ta Ju­ma­lan ar­mo on joka het­ki saa­ta­vil­la, mut­ta tär­ke­ää on kuul­la ja vas­taa­not­taa evan­ke­liu­mia. Ru­kous ja us­ko kul­ke­vat käsi kä­des­sä, niin et­tä ru­kouk­sen kaut­ta voi saa­da voi­maa an­teek­si­an­ta­mi­seen ja us­ko­mi­seen.

An­teek­si­an­net­tua
ei muis­tel­la

Ju­ma­lan an­teek­si­an­ta­mus on jo ta­pah­tu­nut Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­mas­sa ja ylös­nou­se­muk­ses­sa. Us­kom­me to­teu­tu­nee­seen so­vin­to­työ­hön. Jo­kai­sen on mah­dol­lis­ta saa­da syn­nit an­teek­si, kun sy­dä­men us­kol­la ot­taa vas­taan us­ko­vai­sen saar­naa­man evan­ke­liu­min.

Ju­ma­la tar­jo­aa omien­sa kaut­ta pe­las­ta­vaa sa­no­maa myös tä­nään. Ju­ma­lal­le kaik­ki on mah­dol­lis­ta (Matt. 19:26). Epä­us­kon tiel­lä kul­ke­va voi saa­da pa­ran­nuk­sen ar­mon ja pääs­tä ta­kai­sin Ju­ma­lan las­ten yh­tey­teen. Tämä on suu­ri ih­me, jos­ta myös tai­vaas­sa iloi­taan (Luuk. 15:7).

Pa­ran­nuk­sen jäl­keen on hyvä ol­la, sil­lä oman­tun­non vai­voi­na ol­leet syn­nit ovat pois­sa. Kaik­ki on an­net­tu an­teek­si ja unoh­det­tu. Myös kaik­ki­tie­tä­vä Ju­ma­la unoh­taa an­teek­si­an­ne­tut syn­nit (Jes. 43:25).

Evan­ke­liu­mi: Matt. 6:14–15

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus sa­noo: ”Jos te an­nat­te toi­sil­le ih­mi­sil­le an­teek­si hei­dän rik­ko­muk­sen­sa, an­taa myös tai­vaal­li­nen Isän­ne teil­le an­teek­si. Mut­ta jos te et­te an­na an­teek­si toi­sil­le, ei Isän­ne­kään an­na an­teek­si tei­dän rik­ko­muk­si­an­ne.”

Bib­lia: Sil­lä jos te an­teek­si an­nat­te ih­mi­sil­le hei­dän ri­kok­sen­sa, niin myös tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne an­taa teil­le an­teek­si. Vaan jol­let­te an­teek­si an­na ih­mi­sil­le hei­dän ri­kok­si­an­sa, niin ei myös tei­dän Isän­ne an­teek­si an­na tei­dän ri­kok­si­an­ne.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys