JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Vapaaehtoistyö on voimavara

Puhutaan maasta ja taivaasta
29.8.2023 7.00

Juttua muokattu:

28.8. 13:14
2023082813145120230829070000
Annika Sivula käy Vaatepankilla talkoissa silloin, kun se sopii omiin aikatauluihin. – Vapaaehtoistyön yhdistäminen vuorotyöhön ja lapsiperhearkeen onnistuu sujuvasti; jokainen voi olla tässä mukana omista lähtökohdistaan.

Annika Sivula käy Vaatepankilla talkoissa silloin, kun se sopii omiin aikatauluihin. – Vapaaehtoistyön yhdistäminen vuorotyöhön ja lapsiperhearkeen onnistuu sujuvasti; jokainen voi olla tässä mukana omista lähtökohdistaan.

Suvi Hosionaho

Annika Sivula käy Vaatepankilla talkoissa silloin, kun se sopii omiin aikatauluihin. – Vapaaehtoistyön yhdistäminen vuorotyöhön ja lapsiperhearkeen onnistuu sujuvasti; jokainen voi olla tässä mukana omista lähtökohdistaan.

Annika Sivula käy Vaatepankilla talkoissa silloin, kun se sopii omiin aikatauluihin. – Vapaaehtoistyön yhdistäminen vuorotyöhön ja lapsiperhearkeen onnistuu sujuvasti; jokainen voi olla tässä mukana omista lähtökohdistaan.

Suvi Hosionaho

Suvi Ho­si­o­na­ho

Ala­jär­ve­läi­nen An­ni­ka Si­vu­la löy­si va­paa­eh­tois­työn kaut­ta ta­van yh­dis­tää ha­lun­sa aut­taa mui­ta ja kier­rä­tys­har­ras­tuk­sen­sa.

– Olen ai­na ha­lun­nut teh­dä jo­tain mui­den hy­väk­si. It­sel­le­ni kier­rät­tä­mi­nen ja kirp­pu­to­reil­la käyn­ti ovat ol­leet koko ai­kui­si­än tär­kei­tä ja mie­lui­sia asi­oi­ta. Hy­vää täs­sä on myös se, et­tä apu koh­dis­tuu eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heil­le.

Si­vu­la löy­si joi­ta­kin vuo­sia sit­ten tien­sä Vim­pe­lis­sä pe­rus­te­tun, kris­til­li­sel­lä ar­vo­poh­jal­la toi­mi­van Moms For Kids ry:n Vaa­te­pan­kil­le.

– Kä­vin siel­lä en­sin asi­ak­kaa­na ja in­nos­tuin sit­ten läh­te­mään mu­kaan toi­min­taan va­paa­eh­toi­se­na. Kun sai täl­lais­ta ma­ta­lan kyn­nyk­sen apua, ha­lu­si ol­la ja­ka­mas­sa hy­vää muil­le­kin. Kä­vin la­jit­te­le­mas­sa vaat­tei­ta jon­kin ai­kaa Vim­pe­lis­sä, ja kun Ala­jär­vel­le alet­tiin pe­rus­taa Vaa­te­pank­kia, tie­sin, et­tä ha­lu­an ol­la sii­nä mu­ka­na.

Vaa­te­pank­ki on kai­kil­le avoin, il­mai­nen las­ten ja nuor­ten vaat­tei­den ja har­ras­tus­vä­li­nei­den kier­rä­tys­kes­kus, joka toi­mii pai­kal­lis­ten va­paa­eh­tois­ten voi­min. Ete­lä-Poh­jan­maal­la toi­mii nyt seit­se­män Vaa­te­pank­kia. Ala­jär­vel­lä kau­pun­ki tar­jo­aa Vaa­te­pan­kil­le ti­lan ter­veys­kes­kuk­sen van­haan osaan teh­dys­sä ”yh­dis­tys­ten ta­los­sa”.

Lue kes­ki­vii­ko­na 30.8. il­mes­ty­väs­tä leh­des­tä li­sää, mitä An­ni­ka Si­vu­la ker­too Vaa­te­pan­kin toi­min­nas­ta ja omis­ta ko­ke­muk­sis­taan Vaa­te­pan­kin va­paa­eh­toi­se­na.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys