JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Nykyihminen etsii rauhaa omasta itsestään

Puhutaan maasta ja taivaasta
16.8.2023 12.00

Juttua muokattu:

16.8. 10:37
2023081610375520230816120000
Anne Similä pohti aihetta Jämsän opistoseurojen lomassa Keuruulla.

Anne Similä pohti aihetta Jämsän opistoseurojen lomassa Keuruulla.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Anne Similä pohti aihetta Jämsän opistoseurojen lomassa Keuruulla.

Anne Similä pohti aihetta Jämsän opistoseurojen lomassa Keuruulla.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Mi­le­na Määt­tä

Oma­eh­toi­nen hen­ki­syys ko­ros­tuu ajas­sam­me. Mikä on sen suh­de hen­gel­li­syy­teen? Haas­ta­tel­ta­va­na on psy­ki­at­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja An­ne Si­mi­lä Jäm­säs­tä.

Aset­te­lem­me jal­ko­jam­me nur­mi­kol­le ja sa­no­ja suu­hun. Ai­he tun­tuu isol­ta ja her­käl­tä.

Pu­hum­me hen­ki­syy­des­tä ja hen­gel­li­syy­des­tä, nii­den erois­ta ja yh­tä­läi­syyk­sis­tä.

– Jos­sa­kin vai­hees­sa tuli it­sel­le tosi voi­ma­kas tar­ve miet­tiä, et­tä mikä näi­den ero on ja mitä it­se ajat­te­lee näis­tä asi­ois­ta, Si­mi­lä ker­too.

Suo­men kie­les­sä hen­ki­syys ja hen­gel­li­syys liit­ty­vät yh­teen, mut­ta tar­koit­ta­vat eri asi­oi­ta. Kirk­ko­his­to­ri­an do­sent­ti Mik­ko Mal­ka­vaa­ra se­lit­tää asi­aa: ”Hen­ki­syys on kiin­nos­tus­ta elä­män tar­koi­tus­ta, ih­mi­syyt­tä ja ih­mi­sen men­nei­syyt­tä koh­taan. – – Hen­gel­li­syys on hen­ki­syy­den us­kon­nol­li­nen ulot­tu­vuus.”

Si­mi­lä on mää­ri­tel­mis­tä sa­moil­la lin­joil­la:

– Vi­ral­li­ses­ti ne tar­koit­ta­vat eri asi­oi­ta. Hen­gel­li­syys liit­tyy us­koon. Hen­ki­syys taas ei lii­ty pe­las­tu­mi­seen, sii­nä pu­hu­taan enem­män näis­tä ajal­li­sis­ta asi­ois­ta, esi­mer­kik­si omas­ta mi­näs­tä ja it­ses­tä suh­tees­sa mui­hin.

Pe­rin­tei­nen jako hä­mär­tyy

Ai­na jako ei kui­ten­kaan ole sel­keä. Mal­ka­vaa­ra kir­joit­taa, et­tä esi­mer­kik­si uus­hen­ki­syy­dek­si kut­sut­tu il­miö yh­dis­tää ai­nek­sia näis­tä mo­lem­mis­ta. Uus­hen­ki­syys ko­ros­taa yk­si­löl­li­syyt­tä ja ot­taa vai­kut­tei­ta esi­mer­kik­si idän us­kon­nois­ta, luon­no­nus­kon­nois­ta ja hu­ma­nis­ti­ses­ta psy­ko­lo­gi­as­ta.

Hen­gel­li­syys on osa us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää.

– Tun­tuu tär­ke­äl­tä, et­tä saa omis­taa Py­hän Hen­gen, joka opas­taa, neu­voo ja roh­kai­see. Myös evan­ke­liu­mi on Py­hän Hen­gen vai­kut­ta­maa, Si­mi­lä poh­tii.

Us­kon­nol­li­ses­ta va­kau­muk­ses­ta riip­pu­mat­ta ih­mi­nen saat­taa ol­la kiin­nos­tu­nut myös hen­ki­ses­tä hy­vin­voin­nis­ta tai hen­ki­syy­des­tä.

To­te­am­me yh­des­sä, et­tä eri­tyi­ses­ti hen­ki­sen hy­vin­voin­nin tee­ma on­kin tär­keä. Si­mi­lä ker­too, et­tä ajal­li­sen elä­män nä­kö­kul­mas­ta on hyö­dyl­lis­tä py­säh­tyä it­sen­sä ää­rel­le, poh­tia omia aja­tus­mal­le­jaan ja nii­den vai­ku­tus­ta omaan ja lä­heis­ten elä­mään. Ol­la läs­nä – se on Si­mi­län mu­kaan mer­kit­tä­vä asia mie­lek­kyy­den ko­ke­mi­ses­sa:

– Esi­mer­kik­si hen­gi­tys- tai rau­hoit­tu­mis­har­joi­tuk­set voi­vat tuo­da ajal­li­seen elä­mään hy­vin­voin­tia. Moni elää hek­tis­tä ja suo­ri­tus­kes­keis­tä elä­mää, ja on tär­ke­ää kes­kit­tyä ole­maan läs­nä täs­sä het­kes­sä. Luon­to ja liik­ku­mi­nen tar­jo­a­vat sil­le hy­viä mah­dol­li­suuk­sia. Ajat­te­len, et­tä hen­ki­sen kas­vun tee­mois­sa on myös pal­jon hy­vää.

Si­mi­lä to­te­aa, et­tä oma hy­vin­voin­ti ja esi­mer­kik­si omien vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen tu­ke­vat lä­heis­ten­kin hy­vin­voin­tia.

Vie­raan tun­tuis­ta hen­gel­lis­ty­mis­tä

Hen­ki­ses­tä hy­vin­voin­nis­ta erot­tu­vaan hen­ki­syy­teen liit­tyy Mal­ka­vaa­ran mu­kaan hen­gel­li­syy­teen kal­lis­tu­via asi­oi­ta: pu­hu­taan ju­ma­luu­des­ta tai us­ko­taan, et­tä kai­kil­la elä­vil­lä oli­oil­la on sie­lu. Si­mi­län mu­kaan hen­ki­syy­teen liit­tyy usein myös eri­lai­sia har­joit­tei­ta tai ri­tu­aa­le­ja.

Hen­kis­ten har­joi­tus­ten ta­voit­tee­na voi ol­la myös ais­tia eri­lai­sia ole­mas­sa­o­lon ti­lo­ja tai pyr­kiä yh­tey­teen ym­pä­röi­vän luon­non, maa­il­man­kaik­keu­den tai jopa eri­lais­ten hen­kien kans­sa, eri läh­teis­sä ker­ro­taan.

– Mo­net ri­tu­aa­lit tun­tu­vat ai­ka vie­rail­ta, Si­mi­lä poh­tii, ja jat­kaa, et­tä Ju­ma­lan luo­ma luon­to­kin on an­net­tu meil­le vir­kis­tyk­sek­si, vil­jel­tä­väk­si ja var­jel­ta­vak­si, mut­ta ei kui­ten­kaan pal­vot­ta­vak­si.

– Ja kai­kis­ta suu­rin voi­ma ja yh­teys on sii­nä, mi­ten Pyhä Hen­ki yh­dis­tää Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan ja he­rät­tää kes­ki­näi­sen rak­kau­den, hän tii­vis­tää.

Si­mi­lä on huo­man­nut, et­tä use­at hen­ki­syy­den opet­ta­jat ko­ros­ta­vat sitä, et­tä ih­mi­nen voi­si löy­tää rau­han omas­ta it­ses­tään. Vaik­ka ajal­lis­ta ja hen­kis­tä hy­vin­voin­tia voi eri ta­voin saa­vut­taa­kin, hän to­te­aa, et­tä kes­tä­vä rau­ha löy­tyy vain syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mis­ta. Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ih­mi­sen täy­tyy et­siä it­sen­sä ul­ko­puo­lel­ta.

– Oleel­li­sin­ta näis­sä­kin ai­heis­sa on, et­tei mi­kään me­ni­si tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä us­ko­mi­sen asi­an edel­le.

Läh­tee­nä käy­tet­ty kirk­ko­his­to­ri­an do­sent­ti Mik­ko Mal­ka­vaa­ran Elä­mä­ni kä­sit­teet -blo­gi­teks­te­jä.

Lue li­sää tee­maan liit­ty­viä teks­te­jä tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä ja Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys