JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Nykyään keliaakikot osataan huomioida todella hyvin”

Puhutaan maasta ja taivaasta
31.8.2023 12.15

Juttua muokattu:

31.8. 12:36
2023083112364020230831121500
Raimo Katainen on keliakiasta huolimatta kiitollinen hyvästä terveydestään.

Raimo Katainen on keliakiasta huolimatta kiitollinen hyvästä terveydestään.

Raimo Katainen on keliakiasta huolimatta kiitollinen hyvästä terveydestään.

Raimo Katainen on keliakiasta huolimatta kiitollinen hyvästä terveydestään.

Ta­pio Hon­ka­nen

Rai­mo Ka­tai­nen sai­ras­tui ai­kui­si­äl­lä ke­li­a­ki­aan. So­peu­tu­mis­ta tau­din kans­sa elä­mi­seen hel­pot­ti tut­ta­va­pii­ri, jos­sa ke­li­a­kia oli tut­tua ja jol­ta saat­toi ky­syä neu­voa.

Ii­sal­me­lai­sel­la Rai­mo Ka­tai­sel­la to­det­tiin ke­li­a­kia 1990-lu­vun alus­sa hä­nen ol­les­saan ne­li­kymp­pi­nen.

– Töis­sä ol­les­sa oli koko ajan tun­ne, et­tä ruo­ka ei sula. Vaik­ka söi kuin­ka vä­hän, niin tuli tur­vot­ta­va olo. Työ­ka­ve­ri­kin ih­met­te­li, et­tä ai­kui­nen mies syö kuin kis­sa, yh­tä vä­hän, Ka­tai­nen ker­too.

”Kyl­lä sitä ra­vin­toa löy­tyy”

Ke­li­a­kia on vah­vas­ti pe­riy­ty­vä sai­raus. Kun lä­hi­pii­ris­sä oli muil­la­kin to­det­tu ai­em­min ke­li­a­ki­aa, si­sa­rus­ten ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la Ka­tai­nen­kin meni ke­li­a­ki­a­tes­tei­hin, jois­sa tau­ti sit­ten to­det­tiin.

Di­ag­noo­sin saa­mi­sen jäl­keen oli lu­vas­sa kova so­peu­tu­mi­nen, kun ei voi­nut­kaan enää syö­dä ruo­kia ja tar­jot­ta­via tuos­ta vain ei­kä ol­lut tot­tu­nut et­si­mään ja tut­ki­maan so­pi­via ruo­ka-ai­nei­ta.

– Hoi­ta­va lää­kä­ri loh­dut­ti sa­no­mal­la, et­tä kyl­lä sitä ra­vin­toa löy­tyy, kun­han vain miet­tii erik­seen, mitä voi syö­dä, Ka­tai­nen muis­te­lee.

Ke­li­a­ki­an ai­noa tun­net­tu hoi­to­muo­to on lop­pu­e­lä­män kes­tä­vä täy­sin glu­tee­ni­ton ruo­ka­va­lio. Tämä ra­jaa pois ruo­ka­va­li­os­ta suo­ma­lai­sil­le tu­tut vil­jat veh­nän, oh­ran ja ru­kiin.

– Ruis­ta, oh­raa ja eri­tyi­ses­ti veh­nää on to­del­la mo­nis­sa elin­tar­vik­keis­sa. Tämä val­ke­ni, kun tuo­te­se­los­tei­ta piti al­kaa lu­kea tar­kem­min, Ka­tai­nen sa­noo.

Vaik­ka ai­na val­mis­tei­siin ei käy­tet­täi­si var­si­nai­ses­ti mi­tään glu­tee­nia si­säl­tä­vää, mo­nien val­mis­ta­jien lait­teis­sa ja ti­lois­sa kä­si­tel­lään myös glu­tee­ni­sia vil­jo­ja, jol­loin ei voi­da taa­ta mui­den­kaan tuot­tei­den glu­tee­nit­to­muut­ta. Täs­tä joh­tuu mo­nis­sa tuot­teis­sa ole­va mer­kin­tä ”saat­taa si­säl­tää pie­niä mää­riä glu­tee­nia”.

Ruo­ka­tur­val­li­suus on hy­väl­lä to­lal­la

Vaik­ka tie­toi­suus ke­li­a­ki­as­ta on li­sään­ty­nyt hui­mas­ti vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den ai­ka­na, lää­kä­ri­leh­ti Duo­de­cim ar­vi­oi tau­din yhä ali­di­ag­no­soi­duk­si. Ter­vey­den­huol­los­sa di­ag­no­soi­tu­jen ke­li­a­ki­a­ta­paus­ten mää­rä on 0,5 pro­sent­tia vä­es­tös­tä, mut­ta to­del­li­sen mää­rän ar­vi­oi­daan ole­van pa­rin pro­sen­tin kiep­peil­lä.

Kol­me­kym­men­tä vuot­ta sit­ten ke­li­a­ki­a­di­ag­noo­sien mää­rä oli mar­gi­naa­li­nen ja tie­toi­suus ohut­ta. Ke­li­aa­ki­koil­le so­pi­via tuot­tei­ta ei ol­lut ai­na tar­jol­la, ja eten­kin tuo­te­tie­dot oli­vat mo­nel­ta osin va­ja­vai­set.

– Omal­ta osal­ta­ni ti­lan­net­ta aut­toi tut­ta­va­pii­ri, jos­sa ke­li­a­ki­aa esiin­tyi ja asi­as­ta tie­det­tiin. Saa­toin soi­tel­la heil­le ja ky­sel­lä, so­pii­ko kul­loi­nen­kin tuo­te syö­tä­väk­si, ja vas­taus löy­tyi no­pe­as­ti, Rai­mo Ka­tai­nen muis­te­lee.

– Ny­ky­ään ke­li­aa­ki­kot osa­taan huo­mi­oi­da to­del­la hy­vin. Ruo­ka­pai­kois­sa mer­ki­tään yleen­sä glu­tee­nit­to­muus suo­raan ruo­ka­la­jin pe­rään esi­mer­kik­si G-kir­jai­mel­la, jol­loin ei tar­vit­se al­kaa ta­vaa­maan koko ai­ne­so­sa­lu­et­te­loa läpi. Sa­moin ot­ti­met, as­ti­at ja sen sel­lai­set ovat erik­seen glu­tee­nit­to­mil­le ruu­il­le, mikä li­sää ruo­ka­tur­val­li­suut­ta.

Glu­tee­nit­to­mat tar­jot­ta­vat ovat myös löy­tä­neet tien­sä lä­hes poik­keuk­set­ta rau­ha­nyh­dis­tys­ten kah­vi­tar­joi­lun osak­si.

– Kun olen teh­nyt pu­hu­ja­reis­su­ja ja lä­he­tys­mat­ko­ja muil­le paik­ka­kun­nil­le, olen ta­van­nut etu­kä­teen il­moit­taa eri­tyis­ruo­ka­va­li­os­ta­ni var­muu­den vuok­si, Ka­tai­nen ker­too.

Ai­van yh­tä hy­vää kää­re­tort­tua

Vii­me vuo­si­na on ha­vait­tu ene­ne­väs­sä mää­rin, et­tä glu­tee­ni­pi­toi­set vil­jat voi­vat ai­heut­taa vat­sa­vai­vo­ja myös ih­mi­sil­le, joil­la ei ole var­si­nais­ta ke­li­a­ki­aa. Li­säk­si ke­li­a­ki­an oi­reet voi­vat ol­la var­sin mo­ni­nai­sia. Tä­män ja ke­li­a­ki­an ali­di­ag­no­soin­nin ta­kia kan­nat­taa ke­hon re­a­goin­tia ruo­ka­va­li­oon tark­kail­la.

– Jos al­kaa vä­hän­kään tun­tua, et­tä tu­lee vat­sa­oi­rei­ta, niin kan­nat­taa jät­tää veh­nä pois ja ko­keil­la roh­ke­as­ti. Vaih­to­eh­to­ja kyl­lä löy­tyy, sii­tä ei pidä ol­la huo­lis­saan. Pe­ru­na­jau­hoi­hin teh­ty kää­re­tort­tu on ai­van yh­tä hy­vää, Ka­tai­nen roh­kai­see.

Var­si­nai­sen ke­li­a­ki­a­di­ag­noo­sin te­kee lää­kä­ri vas­ta-ai­ne­tes­tin ja suo­lis­to­tä­hys­tyk­sen avul­la. Ke­li­a­kia oi­rei­lee pe­rin­teis­ten suo­lis­to-oi­rei­den li­säk­si usein myös muu­ten, ku­ten ihot­tu­ma­na, lui­den hei­ken­ty­mi­se­nä, neu­ro­lo­gi­si­na on­gel­mi­na ja muil­la lu­kui­sil­la ta­voil­la. Hoi­ta­mat­to­ma­na ke­li­a­kia saat­taa joh­taa jopa hen­gen­vaa­ral­li­seen mak­san va­jaa­toi­min­taan.

Sai­rau­des­taan huo­li­mat­ta Rai­mo Ka­tai­nen on tyy­ty­väi­nen osaan­sa.

– Kii­tol­li­se­na Tai­vaan Isän an­ta­mas­ta hy­väs­tä ter­vey­des­tä muis­te­len men­nyt­tä ai­kaa.

Läh­de: Sal­mi T., Lind­fors K., Kurp­pa K., Kau­ki­nen K. 2017. Lää­ke­tie­teel­li­nen ai­ka­kaus­kir­ja Duo­de­cim, 133. vuo­si­ker­ta, nu­me­ro 18: 1681–1688.Ke­li­a­kia

– Au­toim­muu­ni­sai­raus, jos­sa veh­nän, oh­ran ja ru­kiin si­säl­tä­mä val­ku­ai­sai­ne glu­tee­ni ai­heut­taa ohut­suo­len li­ma­kal­vol­la tu­leh­duk­sen ja suo­li­nu­kan vau­ri­on, jol­loin ra­vin­to­ai­nei­den imey­ty­mi­nen häi­riin­tyy.

– Oi­reet ovat yk­si­löl­li­siä: vat­sa­vai­vat, ihot­tu­mat, ni­vel­ki­vut, tur­vo­tus, kas­vu­häi­ri­öt, laih­tu­mi­nen, ma­sen­nus- ja her­mos­to-oi­reet ja niin edel­leen. Ke­li­a­kia voi ol­la myös vä­hä­oi­rei­nen tai oi­ree­ton.

– Tark­kaa syn­ty­me­ka­nis­mia ei vie­lä tun­ne­ta, mut­ta tau­din puh­ke­a­mi­seen tar­vi­taan pe­rin­nöl­li­nen alt­tius ja glu­tee­ni. Li­säk­si jo­kin muu tun­te­ma­ton te­ki­jä voi vai­kut­taa puh­ke­a­mi­seen.

– Voi puh­je­ta mis­sä iäs­sä ta­han­sa.

– Ai­noa hoi­to on glu­tee­ni­ton ruo­ka­va­lio.

Läh­de: ke­li­a­ki­a­liit­to.fi

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys