JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lintuharrastuksesta kesätyöksi

Puhutaan maasta ja taivaasta
17.7.2023 15.30

Juttua muokattu:

17.7. 15:20
2023071715203220230717153000
Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

Iikka Heikkala harrastaa lintujen tarkkailua. Tänä kesänä hän saa tarkkailla lintuja myös kesätöissään.

In­ke­ri Heik­ka­la

Iik­ka Heik­ka­lan ke­sä­työ­päi­vät saat­ta­vat al­kaa jo aa­mu­yös­tä. Näin hän ku­vai­lee yh­den työ­päi­vän­sä al­kua:

– Au­rin­ko on juu­ri käy­nyt alim­mil­laan ja pais­taa vie­lä ma­ta­lal­la pui­den lat­vo­jen vä­lis­tä. Se vär­jää suos­ta nou­se­van ve­si­höy­ryn kul­tai­sek­si. Jos­ta­kin kau­kaa suon toi­sel­ta lai­dal­ta kuu­luu kur­kien huu­te­lua. Kel­ta­väs­tä­räk­ki va­roit­te­lee pie­nen män­nyn lat­vas­sa. Sil­lä on pesä jos­sa­kin lä­hel­lä. Pie­nel­lä suo­lam­mel­la mi­nua tark­kai­lee jout­sen­pa­ri. Kä­ki­kin al­kaa kuk­ku­maan jos­sa­kin kau­ka­na. Aa­mun läm­me­tes­sä lin­tu­jen lau­lua al­kaa vä­hi­tel­len kuu­lua joka puo­lel­ta.

Heik­ka­la on 18-vuo­ti­as lu­ki­o­lai­nen Li­min­gas­ta ja ke­sä­töis­sä Eu­ro­fins Ah­ma Oy:ssä. Hä­nen teh­tä­viin­sä kuu­luu mo­nen­lai­sia lin­nus­to­sel­vi­tyk­siä, esi­mer­kik­si lin­ja­las­ken­to­ja ja kot­ka­tark­kai­lua. Heik­ka­lan va­paa-ai­ka ku­luu lin­tu­har­ras­tuk­sen, jää­kie­kon ja fris­bee­gol­fin pa­ris­sa. Met­säs­tys, luon­nos­sa ret­kei­ly ja eri ur­hei­lu­la­jit ovat myös tär­kei­tä va­paa-ajan­viet­to­ta­po­ja. Li­min­gan­lah­den lin­tu­maas­tot ja luon­to ovat tul­leet hy­vin tu­tuik­si.

– Työs­sä saa ol­la pal­jon ul­ko­na, mikä on mu­ka­vam­paa kuin is­tu­mi­nen si­säl­lä tie­to­ko­neen ää­res­sä. Työ­teh­tä­vät ovat myös ai­ka sa­man­lai­sia kuin va­paa-ajan lin­tu­har­ras­tus, Heik­ka­la ku­vai­lee.

Iik­ka Heik­ka­la ko­kee, et­tä työ on tosi ren­toa, ei­kä sik­si ai­na edes tun­nu työl­tä. Työ­teh­tä­viä on eri puo­lel­la Suo­mea ja vä­lil­lä jou­tuu ole­maan vii­kon­kin pois­sa ko­toa. Pit­kät reis­sut tuo­vat mu­ka­vaa vaih­te­lua ar­keen. Heik­ka­lan mu­kaan ke­sä­kuus­sa lin­tu­jen lau­lu­ai­kaan työt aloi­tet­tiin tosi ai­kai­sin aa­mu­yöl­lä ja nuk­ku­maan men­tiin jo il­ta­päi­vän puo­lel­la. Työ­ai­ka jou­du­taan so­vit­ta­maan lin­tu­jen omaan ak­tii­vi­suu­sai­kaan.

– Vaik­ka työ on vä­lil­lä mel­ko yk­si­näis­tä puur­ta­mis­ta, tun­tuu hy­väl­tä, kun saa rau­has­sa kat­sel­la ja kuun­nel­la Luo­jan luo­mis­työn ih­mei­tä kau­ka­na kai­kes­ta maa­il­man pa­huu­des­ta, hän to­te­aa.

Työ­hön haas­tet­ta tuo­vat tai­dot, joi­ta Heik­ka­la on ke­rän­nyt jo har­ras­tus­ten­sa kaut­ta: kyky tun­nis­taa lin­tu­ja ja nii­den ää­niä sekä kyky suun­nis­taa ja liik­kua luon­nos­sa. Luon­nos­sa liik­ku­es­sa pi­tää ol­la si­nut myös it­sen­sä kans­sa.

Ke­sä­työ vah­vis­taa Iik­ka Heik­ka­lan tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mia. Haa­veis­sa on läh­teä lu­ki­on jäl­keen opis­ke­le­maan bi­o­lo­gi­aa yli­o­pis­toon.

– Työ luon­nos­sa sitä tut­kien ja seu­ra­ten voi­si ol­la tu­le­vai­suu­des­sa mie­len­kiin­toi­nen ja an­toi­sa am­mat­ti, hän ki­teyt­tää.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys