JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Koti on valmiina seuravieraita varten

Puhutaan maasta ja taivaasta
8.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

4.6. 13:40
2024060413405420240608060000
Hilkka Sarajärvi huolehtii majoittujille sängyt valmiiksi. – Omana toiveenani ajattelin esittää, jos he voisivat kastella kukkasia ulkona ja sisällä tarpeen mukaan.

Hilkka Sarajärvi huolehtii majoittujille sängyt valmiiksi. – Omana toiveenani ajattelin esittää, jos he voisivat kastella kukkasia ulkona ja sisällä tarpeen mukaan.

Roosa-Maria Ylikotila

Hilkka Sarajärvi huolehtii majoittujille sängyt valmiiksi. – Omana toiveenani ajattelin esittää, jos he voisivat kastella kukkasia ulkona ja sisällä tarpeen mukaan.

Hilkka Sarajärvi huolehtii majoittujille sängyt valmiiksi. – Omana toiveenani ajattelin esittää, jos he voisivat kastella kukkasia ulkona ja sisällä tarpeen mukaan.

Roosa-Maria Ylikotila

Su­vi­seu­ro­jen Ma­joi­tus­kau­pan vas­tuu­hen­ki­lö Hilk­ka Sa­ra­jär­vi opas­taa su­vi­seu­ra­ma­joi­tuk­sen vuok­raa­jia:

– Ole kuin ko­to­na­si, kun­ni­oit­ta­en toi­sen omai­suut­ta.

Ma­joi­tus­kaup­pa on ma­joi­tus­toi­mi­kun­nan yl­lä­pi­tä­mä tapa vä­lit­tää seu­ra­vie­rail­le yh­teis- ja yk­si­tyis­ma­joi­tus­koh­tei­ta sekä vuok­ra­vau­nu­ja ja -au­to­ja.

Pa­ri­kym­men­tä pe­tiä val­miik­si

Sen li­säk­si, et­tä ra­nu­a­lai­nen Sa­ra­jär­vi toi­mii en­nen seu­ro­ja ma­joi­tu­sa­si­oi­den pa­ris­sa, hän on vuok­ran­nut su­vi­seu­ra­vie­rail­le oman ko­tin­sa ja mök­kin­sä.

– Ajat­te­lim­me tar­jo­ta su­vi­seu­ra­vie­rail­le mah­dol­li­suut­ta yö­pyä rau­hal­li­ses­sa maa­lais­mai­se­mas­sa, kos­ka per­heem­me asus­te­lee seu­ra-alu­eel­la.

Sa­ra­jär­ves­tä tun­tuu, et­tä nyt on hä­nen ja puo­li­son­sa Sa­ka­rin vuo­ro an­taa omas­taan seu­ro­jen ja seu­ra­vie­rai­den hy­väk­si.

– Kaik­ki su­vi­seu­ra­vie­raat ei­vät ha­lua tai voi asus­taa seu­ra-alu­eel­la, jo­ten yk­si­tyis­hen­ki­lö­nä voim­me tar­jo­ta mah­dol­li­suuk­sia rau­hal­li­seen yö­si­jaan si­säl­tä­en tar­vit­ta­vat fa­si­li­tee­tit.

Hilk­ka Sa­ra­jär­vi ei ole huo­leh­ti­nut sii­tä, et­tei­vät­kö hä­nen asu­muk­sen­sa oli­si hy­vis­sä kä­sis­sä seu­ro­jen ai­ka­na.

– Avoi­mel­la kes­kus­te­lul­la ja tar­vit­ta­vil­la oh­jeis­tuk­sil­la voim­me luot­taa toi­siim­me.

Ma­joit­tu­jia odot­taa Sa­ra­jär­vil­lä puh­das sau­na ja val­miit pe­dit.

– Va­raus­ten mu­kaan mö­kil­lem­me saa­puu nel­jä hen­ki­löä ja ko­tiim­me kol­me­tois­ta­lap­si­nen per­he, jo­ten puh­taat pe­dit on va­rauk­ses­sa noin kah­del­le­kym­me­nel­le seu­ra­vie­raal­le, Hilk­ka Sa­ra­jär­vi las­kes­ke­lee.

Ma­joi­tus­myyn­nin vas­tuu­hen­ki­lö ke­hot­taa omai­suut­taan vuok­raa­vaa var­mis­ta­maan, et­tä koh­de on siis­ti ja ku­vauk­sen mu­kai­nen.

– Voit tar­jo­ta jo­tain ekst­raa, jos se on mah­dol­lis­ta, esi­mer­kik­si aa­mu­kah­vit tai pyyh­keet, hän vink­kaa.

Ra­dio tuo sa­no­man siir­ty­miin

Ma­joi­tus­myyn­nis­sä riit­tää ky­syn­tää – mut­ta myös tar­jon­taa.

– Tar­jol­le on tul­lut ki­vas­ti huo­neis­to­ja, mök­ke­jä ja ta­lo­ja Su­vi­seu­ro­jen lä­hi­a­lu­eel­ta, kä­sit­tä­en al­le tun­nin ajo­mat­kan, Sa­ra­jär­vi mai­nit­see.

– Pu­das­jär­ven kes­kus­tan alu­een huo­neis­tot ovat men­neet hy­vin kau­pak­si.

Seu­ra­ken­tän vie­res­sä ole­via ma­joi­tus­koh­tei­ta on ma­joi­tus­kau­pan vas­tuu­hen­ki­lön mu­kaan vä­hän. Myös Sa­ra­jär­vien ko­tiin ja mö­kil­le su­vi­seu­ra­ma­joit­tu­jat aja­vat 65 ki­lo­met­rin mat­kan.

– On­nek­si Ke­sä­seu­ra­ra­dio tuo seu­ra­oh­jel­man myös alu­een ul­ko­puo­lel­le. Ma­ja­pai­kas­sa­si ja mat­kal­la seu­ra-alu­eel­le ja ta­kai­sin saat vir­kis­tyä poh­ti­maan seu­ro­jen tun­nus­lau­set­ta ”Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?”

Vau­nut vä­his­sä

Seu­ra-alu­eel­le val­miik­si vie­dyis­tä asun­to­vau­nuis­ta ja -au­tois­ta on val­ta­va puu­te.

– Ne me­ne­vät muu­ta­mis­sa mi­nuu­teis­sa, kun vuok­raus­hin­ta on koh­tuul­li­nen, Sa­ra­jär­vi tie­tää.

Ma­joi­tus­kaup­pa avau­tui huh­ti­kuun al­ku­puo­lel­la, mut­ta mat­ti­myö­häi­siä ma­ja­pai­kan tar­vit­si­joi­ta riit­tää seu­ro­jen al­kuun as­ti. Hilk­ka Sa­ra­jär­vi va­laa myös hei­hin toi­voa, et­tä ma­joi­tus jär­jes­tyy.

– Su­vi­seu­ro­jen ma­joi­tus­myyn­tiä kan­nat­taa seu­ra­ta lop­puun as­ti en­nen seu­ro­ja. Sin­ne tu­lee koko ajan uu­sia koh­tei­ta. Us­kon, et­tä kai­kil­le löy­tyy yö­si­ja.

Ma­joi­tus­kaup­pa on osoit­tees­sa https://kaup­pa.su­vi­seu­rat.fi/

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys