JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Diakoni tekee töitä yhteiskunnallisella näköalapaikalla

Puhutaan maasta ja taivaasta
17.2.2024 6.00

Juttua muokattu:

15.2. 13:54
2024021513542320240217060000
Neljä lastenlasta ovat diakoni Kaisa Toivasen elämässä suuri voimavara ja ilo. Sylissä on tytöntyttö Selina Linjama.

Neljä lastenlasta ovat diakoni Kaisa Toivasen elämässä suuri voimavara ja ilo. Sylissä on tytöntyttö Selina Linjama.

Matilda Linjama

Neljä lastenlasta ovat diakoni Kaisa Toivasen elämässä suuri voimavara ja ilo. Sylissä on tytöntyttö Selina Linjama.

Neljä lastenlasta ovat diakoni Kaisa Toivasen elämässä suuri voimavara ja ilo. Sylissä on tytöntyttö Selina Linjama.

Matilda Linjama

Vil­ja Paa­vo­la

Jy­väs­ky­lä­läi­nen di­a­ko­ni Kai­sa Toi­va­nen on keit­tä­nyt työs­sään apua tar­vit­se­val­le näl­käi­sel­le jos­kus kak­si­kin an­nos­ta nuu­de­lei­ta tai teh­nyt use­am­man kink­ku­voi­lei­vän. Tä­män het­ken Suo­mes­sa yhä use­am­pi jou­tuu elin­kus­tan­nus­ten nou­sun vuok­si tur­vau­tu­maan ruo­ka-apuun ja mo­nen ah­din­gos­sa ole­van mie­li­a­la on yhä tum­mem­pi.

Suo­mes­sa on mo­nen­lais­ta näl­kää. On ruu­an näl­kää, mut­ta myös näh­dyk­si, kuul­luk­si ja koh­da­tuk­si tu­le­mi­sen näl­kää, hen­gel­lis­tä­kin.

– Mo­net sa­noo, et­tei ole kos­kaan ke­nel­le­kään pu­hu­neet sitä, mitä mi­nul­le ker­to­vat. Näen ja kuu­len sel­lais­ta, mitä mo­net ei­vät näe, ker­too jy­väs­ky­lä­läi­nen di­a­ko­ni Kai­sa Toi­va­nen.

Di­a­ko­ni­na hän ko­kee ole­van­sa myös yh­teis­kun­nal­li­sel­la nä­kö­a­la­pai­kal­la. Ruo­ka on pe­rus­tar­peis­ta en­sim­mäi­nen, ja kes­kus­te­lu ja kau­as­kan­toi­sem­pi aut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta vas­ta sen jäl­keen.

Lä­him­mäi­syys tu­lee Raa­ma­tus­ta

Ää­ni on va­ro­vai­nen, kun Toi­va­nen poh­tii, kuin­ka us­ko­vais­ten­kin elä­män­ti­lan­teet vaih­te­le­vat kes­ke­nään val­ta­vas­ti. Yh­teis­kun­nal­li­set erot ja nii­den mah­dol­li­nen kas­vu kos­ke­vat kaik­kia, ei­kä ah­din­ko ai­na näy pääl­le päin. Mi­ten me pu­hum­me eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta, ih­mi­sis­tä ja ih­mis­ryh­mis­tä? Kes­kus­te­lem­me­ko eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa?

Yh­des­sä te­ke­mi­nen vä­hen­tää en­nak­ko­luu­lo­ja eri­lais­ten ih­mis­ten vä­lil­lä, ja se voi ol­la help­po tapa pääs­tä di­a­lo­giin. Esi­mer­kik­si rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­vuo­rot voi­vat ol­la mu­ka­va tapa tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin oman “kup­lan” ul­ko­puo­lel­la.

Toi­va­sen sil­mät al­ka­vat sä­teil­lä, kun hän in­nos­tuu pu­hu­maan ar­jen di­a­ko­ni­as­ta.

– Lä­him­mäi­syys tu­lee suo­raan Raa­ma­tus­ta! Sitä ei voi ul­kois­taa. Ihan jo­kai­nen meis­tä on lä­him­mäi­nen.

Ar­jen di­a­ko­nia ra­ken­tuu myös ai­van pie­nis­tä asi­ois­ta. Se voi ol­la koh­taa­mi­sia rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä, het­ki las­ten­hoi­to­a­pua tai kaup­pa­kas­sin kan­ta­mis­ta. Se on huo­maa­mis­ta ja hy­väk­sy­viä kat­sei­ta, hy­my­jä ja nyök­käyk­siä.

– Ihan yk­sin­ker­tai­ses­ti koh­taa­mi­nen jät­tää ai­na jäl­jen, Toi­va­nen muis­tut­taa.

Ki­pi­nä syt­tyi van­hus­työs­sä

Toi­va­sen oma tie di­a­ko­nik­si kul­ki ko­et­te­le­muk­sen kaut­ta. Hän työs­ken­te­li lä­hi­hoi­ta­ja­na van­hus- ja vam­mais­puo­lel­la, kun vam­mau­tui ko­la­ris­sa, ei­kä pys­ty­nyt enää te­ke­mään fyy­sis­tä työ­tä.

Ki­pi­nä di­a­ko­nin työ­hön syt­tyi kui­ten­kin jo van­hus­työs­sä, kun hän jär­jes­ti vir­si­lau­lu­het­kiä van­huk­sil­le esi­hen­ki­lön pyyn­nös­tä. Sii­nä oli jo­ta­kin, mikä tun­tui omal­ta.

– Vir­ret pu­hut­te­li­vat myös mo­nia muis­ti­sai­rai­ta, ja jopa pu­hu­mat­to­mat van­huk­set saat­toi­vat yh­tyä mu­kaan lau­la­maan, hän ker­too.

Mo­ni­puo­li­nen ja ih­mi­sis­tä ri­kas työ Jy­väs­ky­län seu­ra­kun­nal­la tun­tuu Toi­va­ses­ta lah­jal­ta. Ku­lu­val­la vii­kol­la työ­teh­tä­viin kuu­lu­vat muun mu­as­sa di­a­ko­ni­a­lä­he­tyk­sen kä­si­työ­pii­rin ve­tä­mi­nen, kau­pun­ki­lais­ten yh­tei­sen olo­huo­neen ti­lai­suus, ko­kous oman tii­min kans­sa ja asi­a­kas­ta­paa­mi­sia.

– Mo­ni­am­ma­til­li­set pa­la­ve­rit aut­ta­vat rat­ko­maan mo­ni­mut­kai­sik­si muo­tou­tu­nei­ta vyyh­te­jä yh­des­sä asi­ak­kaan ja tois­ten am­mat­ti­lais­ten kans­sa, hän ker­too.

Toi­si­naan työ­teh­tä­viin kuu­luu myös ikäih­mis­ten synt­tä­rei­tä, su­ru­ryh­mä­työ­tä ja pop up -di­a­ko­ni­aa kä­ve­ly­ka­dul­la. Yk­si Toi­va­sen suo­si­keis­ta on per­jan­tai­nen hil­jai­suu­den het­ken päi­vys­tys kau­pun­gin­kir­kos­sa.

Ih­mis­koh­ta­lot pu­hut­te­le­vat

Moni asi­a­kas pi­tää di­a­ko­nia luo­tet­ta­va­na aut­ta­ja­na. Yh­teis­kun­nal­li­nen kri­tiik­ki ja jopa viha ei­vät koh­dis­tu hei­hin, vaan di­a­ko­ne­ja lä­hes­ty­tään ih­mi­si­nä. Niin he pyr­ki­vät­kin toi­mi­maan jo­kai­sen ih­mi­sen koh­dal­la, ih­mi­si­nä.

Mie­leen­pai­nu­vin­ta työs­sä Toi­va­ses­ta ovat­kin ih­mis­koh­ta­lot ja se, jos ih­mi­nen it­se hok­saa jo sa­noit­taa mah­dol­li­sia rat­kai­su­ja eteen­päin. Tu­ke­na työs­sä hä­nel­lä on myös rat­kai­su­kes­kei­sen te­ra­peu­tin kou­lu­tus.

Hyvä työ­yh­tei­sö ja avoin, kes­kus­te­le­va tii­mi an­ta­vat voi­maa.

– Olen myös ihan yl­ti­ö­päi­nen mu­sii­kin­ku­lut­ta­ja, ihan tuh­laan mu­siik­kia! hän nau­raa.

Us­ko tuo toi­voa

Toi­va­nen ko­kee, et­tä li­sään­ty­vän toi­vot­to­muu­den koh­taa­mi­nen ei ole li­sän­nyt omaa toi­vot­to­muut­ta.

– En tie­dä, mi­ten jak­sai­sin teh­dä tätä työ­tä, jos en oli­si us­ko­mas­sa. Us­kos­ta am­men­taa toi­voa asi­ak­kail­le­kin.

Myös työ­nan­ta­ja kan­nus­taa oman hen­gel­li­sen elä­män hoi­ta­mi­seen. Sik­si seu­rat ovat hä­nel­le sil­loin täl­löin työ­ai­kaa.

– Jos­kus esi­mies on jopa mai­nin­nut, jos olen unoh­ta­nut mer­ka­ta ne, Toi­va­nen hy­myi­lee.

Hä­nel­le on tul­lut ta­vak­si liit­tää kun­kin päi­vän asi­ak­kaat il­ta­ru­kouk­seen. Jos­kus ru­kous nou­see mie­leen työ­päi­vän ai­ka­na­kin.

Jos­kus kes­kus­te­le­maan tul­lut ih­mi­nen on ker­to­nut kuun­te­le­van­sa Yo­u­Tu­bes­ta Sii­o­nin lau­lu­ja roh­kai­suk­si. Sil­loin Toi­va­nen on saat­ta­nut ker­toa it­se­kin kuun­te­le­van­sa nii­tä. Ja kun asi­a­kas on pyy­tä­nyt evan­ke­liu­mia, tun­tuu, et­tä tai­vas on kos­ket­ta­nut maa­ta. Enem­pää hän ei voi koh­taa­mi­sis­taan ker­toa.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys