JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Osallistumismahdollisuus lisää luottamusta

Pääkirjoitukset
29.11.2023 6.00

Juttua muokattu:

27.11. 09:33
2023112709333120231129060000

Suo­ma­lai­sia on pi­det­ty niin ko­ti­mas­sa kuin ul­ko­mail­la re­hel­li­si­nä ja luo­tet­ta­vi­na ih­mi­si­nä. On­ko näin edel­leen? Kau­pan liit­to teet­ti hil­jat­tain ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tyk­sen var­kaus­hä­vi­kin suu­ruu­des­ta vä­hit­täis­kau­pas­sa. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä kar­toi­tet­tiin var­kaus­hä­vi­kin tor­jun­nan ai­heut­ta­mia kus­tan­nuk­sia. Las­kel­mat tuot­ti­vat mel­koi­sia lu­ke­mia: va­ras­te­tun ta­va­ran ar­vo on vuo­des­sa puo­li mil­jar­dia eu­roa. Toi­set puo­li mil­jar­dia eu­roa kau­pois­sa ku­luu toi­men­pi­tei­siin, joil­la nä­pis­te­lyä ja va­ras­ta­mis­ta yri­te­tään es­tää. Kau­pan alan toi­mi­joi­den mu­kaan var­kau­det ovat ol­leet pi­dem­män ai­kaa kas­vu­suun­nas­sa.

Mitä suo­ma­lai­set me­net­tä­vät, jos re­hel­li­syys ja luo­tet­ta­vuus ei­vät enää ole­kaan suo­ma­lai­siin lii­tet­tä­viä ar­vo­ja? Mitä nii­den heik­ke­ne­mi­nen mer­kit­see yh­teis­kun­nal­le? Mo­nien pie­nem­pien hait­ta­vai­ku­tus­ten li­säk­si luot­ta­muk­sen ra­pis­tu­mi­nen tuo epä­va­kaut­ta koko yh­teis­kun­taan. Se hor­jut­taa us­koa sii­hen, et­tä pää­tök­sen­te­ki­jät pyr­ki­vät toi­mi­maan mei­dän kaik­kien par­haak­si. Tätä kaut­ta se tuo niin ta­lou­del­lis­ta, so­si­aa­lis­ta, po­liit­tis­ta kuin hen­kis­tä­kin epä­va­kaut­ta ja hei­ken­tää suo­ma­lais­ten ky­kyä ha­kea yh­des­sä pa­ras­ta mah­dol­lis­ta suun­taa pie­nel­le maal­le.

Luot­ta­mu­syh­teis­kun­nan yk­si vah­va pe­rus­ta on pää­tök­sen­te­on ja­kaan­tu­mi­nen laa­jas­ti kan­sa­lais­ten va­lit­se­mien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den vas­tuul­le. Eri ta­hoil­la toi­mi­vat luot­ta­mus­hen­ki­löt ker­to­vat täs­sä leh­des­sä, mi­ten he pää­tyi­vät mu­kaan yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­seen ja mitä se on tuo­nut hei­dän elä­mään­sä. Haas­ta­tel­tu­jen vas­tuun­kan­ta­jien ko­ke­muk­set kan­nus­ta­vat läh­te­mään mu­kaan ja an­ta­maan oman pa­nok­sen yh­teis­kun­nan asi­oi­den hoi­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen.

Raa­mat­tu opet­taa kan­so­jen yh­teis­tä hy­vää ra­ken­ta­vaa asen­net­ta. Niin Jee­suk­sen opet­ta­ma kul­tai­nen sään­tö (Matt. 7:12) kuin pro­feet­ta Je­re­mi­an ke­ho­tus aja­tel­la sen paik­ka­kun­nan pa­ras­ta, jo­hon Ju­ma­la on aset­ta­nut ih­mi­sen asu­maan (Jer. 29:7) kan­nus­ta­vat edis­tä­mään yh­teis­tä hy­vää. Yh­tei­sen hy­vän to­teu­tu­mi­nen koi­tuu lo­pul­ta myös te­ki­jän omak­si par­haak­si.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys