JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Miltä elämämme näyttää?

Pääkirjoitukset
1.6.2022 6.15

Juttua muokattu:

30.5. 08:36
2022053008361520220601061500

Ih­mis­ten vä­li­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa en­si­vai­ku­tel­maa pi­de­tään tär­ke­ä­nä. Esi­mer­kik­si hy­myn vies­ti ylit­tää niin kie­li- kuin kan­sal­li­suus­ra­jat. Hy­myi­le­vä ih­mi­nen tun­tuu tur­val­li­sel­ta ja te­kee po­si­tii­vi­sen vai­ku­tel­man.

Ul­koi­nen en­si­vai­ku­tel­ma ei luo koko ku­vaa ih­mi­ses­tä. Ku­va­pos­tauk­set so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ker­to­vat enim­mäk­seen elä­män po­si­tii­vi­sis­ta asi­ois­ta. Ih­mi­nen ha­lu­aa an­taa it­ses­tään ja elä­mäs­tään mie­luum­min kiin­nos­ta­van ja me­nes­ty­vän ku­van kuin päin­vas­toin. Jo­kai­sen ih­mi­sen elä­mään kuu­luu kui­ten­kin ki­pua, epä­var­muut­ta ja vai­keuk­sia.

Raa­mat­tuun si­säl­tyy raa­dol­li­sia ku­vauk­sia ih­mi­se­lä­män vai­keis­ta het­kis­tä. Job oli ai­kan­sa ri­kas mah­ti­mies. Hä­net ku­va­taan kui­ten­kin myös is­tu­mas­sa jä­te­ka­sal­la ja raa­pi­mas­sa it­se­ään ruu­kun­pa­lal­la (Job 2:8). Paa­va­li on jää­nyt his­to­ri­aan tun­net­tu­na pa­ka­noi­den apos­to­li­na. Sil­ti hän koh­ta­si ga­la­ta­lai­set ti­lan­tees­sa, jos­sa ”hä­nen ruu­miil­li­nen ti­lan­sa lait­toi ga­la­ta­lai­set ko­e­tuk­sel­le”. Nämä ei­vät hal­vek­si­neet tai in­hon­neet Paa­va­lia, vaan ra­kas­ti­vat hy­vän sa­no­man tuo­jaa (Gal. 4:14–15).

Pu­heen, ku­vien tai mie­li­ku­vien ja to­del­li­suu­den suh­det­ta on ku­vat­tu jos­kus lau­seel­la: ”Niin on, jos sil­tä näyt­tää.” Alun­pe­rin sa­non­ta on ita­li­a­lai­sen kir­jai­li­jan Lui­gi Pi­ran­del­lon näy­tel­mäs­tä. Sa­non­ta on jää­nyt elä­mään eh­kä sik­si, et­tä se ker­too pal­jon ih­mi­syy­des­tä. Asi­at ha­lu­taan usein esit­tää ruu­sui­sem­pa­na kuin mitä to­del­li­suus it­ses­sään on.

Syn­ti saa ih­mi­sen peit­te­le­mään asi­oi­ta ja to­del­lis­ta ti­laan­sa. Ju­ma­la kat­soo kui­ten­kin sy­dä­meen, ei­kä hä­nel­tä voi sa­la­ta mi­tään. Jee­suk­sen ver­taus Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ka­la­nuot­ta­na on täs­sä yh­tey­des­sä pu­hut­te­le­va. Nuo­tas­sa oli pal­jon ka­lo­ja, mut­ta osa oli mä­tiä ja kel­vot­to­mia. Ne hei­tet­tiin pois ja hä­vi­tet­tiin. (Matt. 13:47–48.) Kaik­ki ei ol­lut sitä, mil­tä ul­koi­ses­ti näyt­ti.

Ju­ma­lan sana opet­taa, et­tä ih­mi­sen pe­las­tus ta­pah­tuu elä­vän us­kon kaut­ta. Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen, oi­ke­an­lai­nen elä­mä tai us­ko­vais­ten mu­ka­na kul­ke­mi­nen ei­vät it­ses­sään rii­tä. Ju­ma­la ko­et­te­lee ih­mi­sen us­koa, jot­ta us­ko to­det­tai­siin ai­dok­si ja elä­väk­si (1. Piet. 1:7). Elä­vän us­kon omis­ta­ja tun­tee oman syn­ti­syy­ten­sä. Hän ha­lu­aa tur­vau­tua Ju­ma­lan val­mis­ta­maan täy­del­li­seen ar­moon.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys