JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Lähteäkö seurapaikalle?

Pääkirjoitukset
22.6.2022 7.00

Juttua muokattu:

20.6. 10:07
2022062010074820220622070000

Ju­han­nus lä­hes­tyy. Moni poh­tii, läh­te­ä­kö nyt ju­han­nus­seu­roi­hin, kun ko­ro­nan tuo­mat ra­joi­tuk­set ovat pois­sa. Vai viet­täi­si­kö kes­ki­ke­sän juh­laa omas­sa rau­has­sa esi­mer­kik­si mök­keil­len ja ke­sä­luon­nos­ta naut­tien. Sii­nä sa­mal­la oli­si mah­dol­lis­ta kuun­nel­la etä­lä­he­tys­tä ju­han­nus­seu­rois­ta.

Ko­ro­na kat­kai­si mo­net ta­vat ja ru­tii­nit. Osal­le net­ti­seu­rois­ta tuli yh­tä vank­ka tapa kuin seu­rois­sa käy­mi­ses­tä, mut­ta moni on ku­vail­lut ti­lan­net­ta myös toi­sen­lai­sek­si: net­ti­seu­rat saat­ta­vat hel­pom­min lip­sah­taa ohi ja ti­lal­le tul­la mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa ajan­vie­tet­tä.

Ju­ma­lan sa­nal­la on us­kon kan­nal­ta elin­tär­keä mer­ki­tys: Raa­mat­tu mai­nit­see us­kon tu­le­van Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­ses­ta (Room. 10:17). Sa­naa ja sen se­li­tys­tä voi kuun­nel­la niin seu­ra­ti­lai­suuk­sis­sa kuin etäyh­teyk­sin. Se ruok­kii ja ra­vit­see pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

Kaik­kien ei ole mah­dol­lis­ta läh­teä seu­roi­hin pai­kan pääl­le. Pol­ku Ju­ma­lan las­ten jouk­koon voi kui­ten­kin al­kaa ruo­hot­tua, mi­kä­li yh­tei­set ti­lai­suu­det jää­vä tar­koi­tuk­sel­la ko­ko­naan oh­jel­mas­ta. Vä­hi­tel­len voi sam­mua myös tar­ve kuul­la Ju­ma­lan sa­naa ja ko­kea yh­teyt­tä toi­siin us­ko­vai­siin.

Ju­ma­lan las­ten kes­kel­lä ole­mi­nen muis­tut­taa sii­tä, et­tä en us­ko yk­sin. Ym­pä­ril­lä on mui­ta­kin, joi­den sie­lu on kai­van­nut Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ja hä­nen omien­sa kes­kel­le. Nämä toi­set­kin tah­to­vat kil­voi­tel­la ja kuul­la syn­nis­tä va­paut­ta­vaa evan­ke­liu­mia. Täl­lai­nen ko­ke­mus on mo­nel­le vah­vis­ta­va.

Sa­nan­kuu­los­sa ih­mi­nen voi tun­tea sy­dä­men­sä syt­ty­vän ilos­ta. Tu­lee sel­lai­nen mie­li, et­tä näin se on, näin minä ha­lu­an us­koa. Mo­nel­la Ju­ma­lan lap­sel­la on täs­tä hen­ki­lö­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia. Vä­sy­nyt ja ar­ki­ses­sa kil­voit­te­lus­sa nuu­tu­nut sie­lu saa Ju­ma­lan sa­nan al­la vir­kis­tä­vän hoi­don ja kas­te­lun.

Us­ko­vai­sen van­hem­man on hyvä kat­soa asi­aa myös lap­sen us­ko­ne­lä­män kan­nal­ta. Mitä tu­lee lap­se­ni tai nuo­re­ni elä­mään ti­lal­le, jos seu­rat jää­vät pois? Vah­vis­ta­vat­ko ti­lal­le tu­le­vat asi­at lap­se­ni us­koa? Mi­hin suun­taan ha­lu­an omal­la esi­mer­kil­lä­ni oh­ja­ta lap­se­ni ajan­käyt­töä nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa? Ju­ma­lan sana ja us­ko­vais­ten yh­teys vah­vis­ta­vat myös lap­sen us­koa.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys