JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vaaditaanko minulta hyvää mieltä?

Nykyiset blogit
28.3.2024 7.00

Juttua muokattu:

26.3. 12:40
2024032612405220240328070000
Meidän perheen auto-teltta-viritelmää vuoden 2013 Pudasjärven suviseuroissa.

Meidän perheen auto-teltta-viritelmää vuoden 2013 Pudasjärven suviseuroissa.

Meidän perheen auto-teltta-viritelmää vuoden 2013 Pudasjärven suviseuroissa.

Meidän perheen auto-teltta-viritelmää vuoden 2013 Pudasjärven suviseuroissa.

Ka­ta­rii­na Ront­ti

"Ei vaa­dit­tu­na, vaan hy­väl­lä mie­lel­lä." Tämä on pal­jon käy­tet­ty oh­je­nuo­ra Ju­ma­lan val­ta­kun­nan töi­hin osal­lis­tu­mi­seen. Su­vi­seu­ra­työs­sä­kin olen kuul­lut sen mo­nes­ti. Har­vem­min sitä ava­taan sen tar­kem­min, ja eh­kä sik­si­kin se on kään­ty­nyt vä­lil­lä omas­sa pääs­sä­ni niin, et­tä mi­nul­ta vaa­di­taan hy­vää miel­tä.

Su­vi­seu­ro­jen vas­tuu­vuo­ros­sa ole­vil­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä pi­de­tään pit­kin tal­vea in­fo­ti­lai­suuk­sia, jois­sa muis­tu­te­taan, et­tä nyt on mei­dän vuo­rom­me pal­vel­la. Tar­tu­taan reip­paas­ti työ­hön! Mo­nen mie­les­sä voi ris­teil­lä aja­tus: "Ei jak­sas, mut­ta kait se pit­tää." Mi­ten yh­dis­tää vel­vol­li­suu­den­tun­ne, halu pal­vel­la, voi­ma­va­ro­jen vä­hyys ja hyvä mie­li?

Per­hees­sä, jos­sa on pie­niä lap­sia, Sii­o­nin työ­hön osal­lis­tuu ai­na kak­si yh­tä ai­kaa: hän, joka läh­tee pal­ve­le­maan mui­ta, ja hän, joka jää ko­tiin las­ten kans­sa. Sil­loin, kun olen läh­te­nyt it­se rau­ha­nyh­dis­tyk­sen teh­tä­viin, olen lä­hes ai­na läh­te­nyt mie­lel­lä­ni. On ol­lut kiva saa­da vaih­te­lua ko­ti­äi­din työ­hön, näh­dä mui­ta ai­kui­sia, vaih­taa kuu­lu­mi­sia, vah­vis­tua us­kos­sa.

Ko­tiin jää­vä­nä ti­lan­ne on ol­lut usein toi­sin päin. On tun­tu­nut mo­nes­ti vai­ke­al­ta jää­dä pien­ten kans­sa yk­sin pä­her­tä­mään. Sil­loin, kun mies­tä­ni pyy­de­tään jo­hon­kin teh­tä­vään, ky­sy­mys kuu­luu­kin ai­na, jak­san­ko minä, et­tä hän läh­tee.

Näis­sä va­lin­ta­ti­lan­teis­sa mie­les­sä­ni kuu­len joka ker­ta: "Ei vaa­dit­tu­na vaan hy­väl­lä mie­lel­lä." Vel­vol­li­suu­den­tun­ne on voi­ma­kas sekä mie­hel­lä et­tä mi­nul­la. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn te­ke­mi­nen tun­tuu tär­ke­äl­tä ja myös vel­voit­ta­val­ta.

Sil­loin, kun omat voi­ma­va­rat jar­rut­ta­vat vas­taan, olen sen ky­sy­myk­sen ää­rel­lä, mik­si Ju­ma­lan rak­kaus ei nyt saa mi­nus­sa ai­kaan ha­lua pal­vel­la tai pi­kem­min­kin pääs­tää mies­tä­ni pal­ve­le­maan. Ei­kö Ju­ma­lan rak­kaus vai­ku­ta mi­nus­sa? En­kö ole oi­kein us­ko­mas­sa?

Kun olem­me päät­tä­neet, et­tä mie­he­ni vas­taa myön­tä­väs­ti jo­hon­kin teh­tä­vä­pyyn­töön, ja olen ha­lun­nut et­siä “tais­te­lu­tah­toa” ko­ti­tou­huun, läh­dön het­kel­lä tun­nel­mat voi­vat ol­la mo­nen­lai­set. Jos­kus tur­me­lus voit­taa, ja ka­pi­na­mie­li joh­taa ylit­se­pää­se­mät­tö­män tun­tui­seen ti­lan­tee­seen. Yk­si lap­sis­ta rie­huu, kak­si muu­ta rii­te­lee ja yk­si odot­taa ime­tys­tä. Tun­tuu, et­tä mi­nul­ta vaa­di­taan pait­si isoa pon­nis­tus­ta, myös te­ke­mään se hy­väl­lä mie­lel­lä.

Niis­sä ti­lan­teis­sa olem­me mie­he­ni kans­sa aja­tel­leet, et­tä kai­ken­lai­sil­le tun­teil­le saa ol­la ti­laa. Saa va­paas­ti il­mais­ta, et­tä nyt tun­tuu han­ka­lal­ta. Vii­me met­reil­lä ei enää pys­ty teh­tä­vis­tä pe­rään­ty­mään, ja jos­kus olen jää­nyt ko­tiin pa­hal­la mie­lel­lä. Ajat­te­len, et­tä se­kin kuu­luu elä­mään ja us­ko­vai­se­na kil­voit­te­luun. Hy­vän ja oi­ke­an mie­len löy­ty­mi­nen voi vie­dä ai­kaa. Jos­kus han­ka­lan olon kans­sa on vain taap­lan­nut me­ne­mään ja koit­ta­nut raa­kas­ti us­koa, et­tä tämä työ kan­nat­taa, vaik­ka tun­nel­mat ei­vät oli­si­kaan kor­ke­al­la.

Olen myös saa­nut ko­kea mo­nes­ti ih­meel­lis­tä Ju­ma­lan siu­naus­ta, kun olen jää­nyt ko­tiin – olin­pa sit­ten jää­nyt hy­väl­lä tai huo­nol­la mie­lel­lä. Las­ten kans­sa on­kin su­ju­nut mu­ka­vas­ti tai olen löy­tä­nyt hy­vää asen­net­ta vaa­ti­vaan ti­lan­tee­seen. Seu­ra­siu­naus on yl­tä­nyt ko­tiin as­ti! Olen saa­nut jää­dä evan­ke­liu­min al­le ja tun­tea, et­tä Ju­ma­la muis­taa mi­nu­a­kin, vaik­ka en ole Sii­o­nin "ken­täl­lä" te­ke­mäs­sä työ­tä.

Su­vi­seu­ro­jen koh­dal­la py­säh­dyn mo­nes­ti miet­ti­mään, on­ko tämä kaik­ki työ vai­van­sa väär­ti. On­han Su­vi­seu­rat hyvä mah­dol­li­suus le­vit­tää evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa ja mo­nes­ti myös hyvä tut­ta­vien koh­taa­mi­sen paik­ka. Jos­kus olen kui­ten­kin miet­ti­nyt, vaa­tii­ko lä­he­tys­työ näin mit­ta­vat puit­teet. Ei­kö oli­si yk­sin­ker­tai­sem­paa, jos me jo­kai­nen omas­sa elä­mäs­säm­me vain te­ki­sim­me roh­ke­am­min lä­he­tys­työ­tä pait­si ole­mal­la suo­la­na ja va­lo­na myös ot­ta­mal­la us­kon asi­oi­ta pu­heek­si? Edis­tää­kö Su­vi­seu­rat ul­kois­ta­maan lä­he­tys­kir­jee­nä ole­mis­ta?

Mi­nul­la ei ole vas­tauk­sia näi­hin ky­sy­myk­siin. Olen omal­la koh­dal­la­ni aja­tel­lut, et­tä kun mies­tä­ni tai mi­nua pyy­de­tään jo­hon­kin Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­teh­tä­vään, mie­tim­me ai­na ta­paus ker­ral­laan, on­ko tämä sel­lai­nen teh­tä­vä, jo­hon pys­tym­me ja ha­lu­am­me osal­lis­tua. Ha­lu­am­me kuu­los­tel­la ko­tiin jää­vän voi­ma­va­ro­ja ja teh­dä tätä työ­tä hy­väl­lä mie­lel­lä. Jos hy­vää miel­tä ei sil­lä het­kel­lä ole, tär­kein­tä on, et­tä on halu et­siä sitä. Tä­män et­si­mis­ha­lun ai­heut­taa Ju­ma­lan rak­kaus.

Kohti Pudasjärven Suviseuroja
Kesän 2024 Suviseuroja valmistellaan Pudasjärvelle. Järjestelyt vilkastuvat kevään kuluessa ja kesän koittaessa. Viestintätoimikunnan toimittaman blogisarjan kautta pääset tutustumaan seuravalmisteluihin ja niihin liittyviin ajatuksiin.
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys