JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Unohtuuko Jumala muutoksessa?

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
16.2.2019 6.23

Juttua muokattu:

30.12. 10:30
2019123010302420190216062300

Suo­mi on ke­hit­ty­nyt var­sin ly­hy­es­sä ajas­sa maa­il­man tur­val­li­sim­pien ja par­haim­pien mai­den jouk­koon. It­se­näi­sen his­to­ri­an­sa syn­käs­sä alus­sa sata vuot­ta sit­ten suo­ma­lai­set nou­si­vat toi­si­aan vas­taan. Suo­mi oli köy­hä ja eri­ar­voi­nen maa.

Si­säl­lis­so­dan ih­me oli se, kuin­ka no­pe­as­ti kan­sa op­pi toi­mi­maan yh­des­sä, tu­lok­se­na esi­mer­kik­si de­mok­raat­ti­set vaa­lit, op­pi­vel­vol­li­suus­la­ki, us­kon­non­va­paus­la­ki ja torp­pa­ri­la­ki. Pu­nais­ten ja val­kois­ten tun­nus­ten kan­ta­jis­ta tuli si­ni­ris­ti­li­pun kan­ta­jia.

Vii­me so­dis­sa Suo­mi säi­lyt­ti it­se­näi­syy­den ja kris­til­li­sen ar­vo­poh­jan. So­tien raa­is­ta­vaa jäl­keä ja tu­hoa piti vai­val­la kor­ja­ta. Al­koi tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­nen ja syn­tyi­vät suu­ret ikä­luo­kat. He jat­koi­vat työ­tä koh­ti ny­kyis­tä hy­vin­voin­ti­val­ti­o­ta. Ju­ma­la var­je­li ja siu­na­si Suo­men kan­saa.

Tä­nään, nuo­rem­pien ot­ta­es­sa vas­tuun, eläm­me var­sin rik­ki­näi­ses­sä glo­baa­lis­sa maa­il­mas­sa. Sen on tuo­nut lä­hel­le no­pe­as­ti ke­hit­ty­nyt di­gi­ta­li­soi­tu­mi­nen. Sil­miem­me eteen tuo­daan kai­ken hy­vän rin­nal­la maa­il­man pa­huus, vä­ki­val­ta ja eri­ar­voi­suus.

Ny­ky­a­jal­le on lei­mal­lis­ta voi­ma­kas maal­lis­tu­mi­nen; Ju­ma­lan sa­nan ar­vo­val­ta on no­pe­as­ti vä­hen­ty­nyt. Tä­hän ovat vai­kut­ta­neet muun mu­as­sa glo­ba­li­saa­ti­on ke­hi­tyk­ses­tä seu­ran­nut yh­te­näis­kult­tuu­rin hii­pu­mi­nen, li­be­raa­li­te­o­lo­gi­an voi­mis­tu­mi­nen ja me­di­an vai­ku­tus. Maal­lis­tu­mis­ke­hi­tys il­me­nee myös suu­re­na kir­kos­ta ero­a­mi­sen mää­rä­nä. Syn­ti sär­kee elä­mää ja tuo kär­si­mys­tä ja pa­hoin­voin­tia ih­mis­ten vä­lil­le.

Yh­te­nä konk­reet­ti­se­na ik­ku­na­na muu­tok­sen tar­kas­te­lus­sa on las­ten ope­tus. Tun­nus­tuk­sel­li­ses­ta us­kon­no­no­pe­tuk­ses­ta on luo­vut­tu jo vuo­sia sit­ten. Tä­nään ol­laan usein yli­va­ro­vai­sia jopa kult­tuu­ri­pe­rin­tööm­me kuu­lu­vien us­kon­nol­lis­ten ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä tai su­vi­vir­ren lau­la­mi­ses­sa. Se voi ol­la myös tar­koi­tus­ha­kuis­ta.

Raa­ma­tun his­to­ria osoit­taa, kuin­ka usein hy­vin­voin­nin edis­ty­es­sä unoh­de­taan Ju­ma­la, joka joh­taa kan­so­jen vai­hei­ta. Ju­ma­lan sa­nan hyl­kää­mi­sen seu­rauk­set ovat hä­nen kä­des­sään. Je­re­mi­a­kin jou­tui ai­ka­naan huu­dah­ta­maan: ”An­ta­kaa Her­ral­le, Ju­ma­lal­len­ne, kun­nia, en­nen kuin tu­lee pi­meä!” (Jer. 13:16.) Myös ny­ky­ään on tais­tel­ta­va maal­lis­tu­mis­ta vas­taan.

Ju­ma­la on kaik­ki­na ai­koi­na pi­tä­nyt omis­taan huo­len ja var­jel­lut sa­naan­sa luot­ta­via. Ju­ma­lan lap­si voi tun­tea kii­tol­li­suut­ta, rau­haa ja iloa. Hän kiit­tää Ju­ma­laa hy­vin­voin­nis­ta ja ru­koi­lee esi­val­lan ja kaik­kien puo­les­ta. Hän ha­lu­aa ra­ken­taa yh­des­sä mui­den kans­sa elä­mää py­sy­vien ar­vo­jen pe­rus­tal­le.

Teks­ti: Mark­ku Sep­pä­nen

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 13.2.2019

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys