JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ilonaiheita

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
12.2.2014 10.12

Juttua muokattu:

1.1. 23:40
2020010123400120140212101200

Vuo­den pi­mein ai­ka al­kaa ol­la ta­ka­na­päin ja päi­vät pi­te­ne­vät. Valo li­sään­tyy. Myös ih­mis­mie­li vir­kis­tyy va­lon li­sään­ty­mi­sen myö­tä. Kaa­mok­sen ma­sen­ta­va vai­ku­tus vaih­tuu iloon ja ke­vään odo­tuk­seen.

Voi­mak­kaat vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lut tääl­lä Poh­jo­las­sa ovat rik­kaut­ta ja Ju­ma­lan lah­jaa. Saam­me iloi­ta luo­ma­kun­nan kau­neu­des­ta ja vaih­tu­vis­ta vä­reis­tä eri vuo­de­nai­koi­na. Myös mei­dän ih­mis­ten elä­män­vai­heet ja ti­lan­teet vaih­te­le­vat. Ne voi­vat mer­ki­tä iloa tai su­rua. Ilo­nai­hei­ta voi­vat ol­la avi­o­puo­li­son löy­ty­mi­nen, per­heen pe­rus­ta­mi­nen, lap­sen syn­ty­mä, uu­si työ­paik­ka, har­ras­tuk­set, hy­vät ys­tä­vät. Joku tuh­laa­ja­lap­si on saat­ta­nut löy­tää aar­teis­ta suu­rim­man, Ju­ma­lan val­ta­kun­nan.

Ko­em­me myös me­ne­tyk­siä, su­ru­ja tai sai­raut­ta. Nii­den­kin kes­kel­lä ha­lu­am­me luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja löy­tää ilo­nai­hei­ta. Ju­ma­la joh­taa vai­kei­den­kin asi­oi­den kaut­ta elä­määm­me mei­dän par­haak­sem­me. Hä­nen lap­si­naan saam­me iloi­ta sii­tä, et­tä hän ei hyl­kää mei­tä, vaan pi­tää meis­tä huo­len. On iloi­nen asia, et­tä mat­ka­ys­tä­väm­me kan­ta­vat mei­tä ru­kouk­sin. Elä­vä us­ko, ilo­nai­heis­ta suu­rin, aut­taa nä­ke­mään ajal­li­sen elä­män pie­net­kin ilo­nai­heet Ju­ma­lan lah­joi­na.

Me, joil­la on ai­kaa ja ter­veyt­tä, voim­me ol­la it­se­kin ilon tuo­jia lä­him­mäi­sil­lem­me, jot­ka tar­vit­se­vat tu­kea. Sai­ras­vuo­teen ää­rel­lä, yk­si­näi­sen van­huk­sen luo­na tai su­run kes­kel­lä tar­vi­taan vie­rel­lä kul­ki­jaa. Vä­sy­nyt pien­ten las­ten äi­ti ilah­tuu, kun hän pää­see ys­tä­vien tu­el­la le­pää­mään ja vir­kis­täy­ty­mään. Myös pai­kal­li­set rau­ha­nyh­dis­tyk­set voi­vat tar­jo­ta täl­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia. Mi­ten van­hus ilah­tuu­kaan, kun hän saa kyy­din kuu­le­maan Ju­ma­lan sa­naa ja ta­paa­maan mat­ka­ys­tä­viä, sil­lä evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma jo­kai­sel­le kil­voit­te­li­jal­le.

Yh­tei­nen ilo­nai­heem­me on hyvä ja ra­kas isän­maam­me. Sii­tä huo­li­mat­ta huo­maam­me ih­mis­ten pa­ris­sa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä, jopa tyy­ty­mät­tö­myy­den liet­son­taa. Myös ver­tai­lu toi­siin ih­mi­siin, joil­la asi­at vai­kut­ta­vat ole­van pa­rem­min, näyt­tää ai­heut­ta­van ka­teut­ta ja vää­rää kil­pai­lu­miel­tä. Nämä vai­kut­teet ovat lä­hel­lä myös mei­tä Ju­ma­lan lap­sia ja saat­ta­vat him­men­tää ilo­am­me Ju­ma­lan lah­jois­ta. Tah­dom­me kui­ten­kin tyy­tyä sii­hen, mitä Ju­ma­la on näh­nyt hy­väk­si it­se kul­le­kin an­taa. Paa­va­li kir­joit­taa Ti­mo­teuk­sel­le: ”Em­me me ole tuo­neet mi­tään mu­ka­nam­me maa­il­maan em­me­kä voi vie­dä mi­tään tääl­tä pois. Kun meil­lä on ruo­ka ja vaat­teet, saam­me ol­la tyy­ty­väi­siä.” (1. Tim. 6:7, 8.)

Vil­jo Jun­tu­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 2/2014

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys