JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pyhä Henki johdattaa totuuteen

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
31.7.2018 15.20

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109280620180731152000

Jää­hy­väis­pu­hees­saan Jee­sus sa­noi omil­leen: ”Te saat­te puo­lus­ta­jan; minä lä­he­tän hä­net Isän luo­ta. Hän, To­tuu­den Hen­ki, läh­tee Isän luo­ta ja to­dis­taa mi­nus­ta. Myös te olet­te mi­nun to­dis­ta­ji­a­ni, olet­te­han ol­leet kans­sa­ni alus­ta as­ti (Joh. 15:26).

Näin Jee­sus ei jät­tä­nyt omi­aan or­voik­si, vaan lu­pa­si Py­hän Hen­gen loh­dut­ta­jak­si, puo­lus­ta­jak­si ja to­tuu­teen oh­jaa­jak­si.

Jee­suk­sen seu­raa­jat kut­sut­tiin ai­van eri­tyi­seen teh­tä­vään. Hei­dät kut­sut­tiin jat­ka­maan sitä työ­tä, jon­ka Jee­sus oli aloit­ta­nut.

Ris­tin­kuo­le­man­sa jäl­keen Jee­sus il­mes­tyi omil­leen ja sa­noi: ”Rau­ha teil­le! Niin kuin Isä on lä­het­tä­nyt mi­nut, niin lä­he­tän minä tei­dät.” Sa­not­tu­aan tä­män hän pu­hal­si hei­tä koh­ti ja sa­noi: ”Ot­ta­kaa Pyhä Hen­ki. Jol­le te an­nat­te syn­nit an­teek­si, hä­nel­le ne ovat an­teek­si an­ne­tut. Jol­ta te kiel­lät­te an­teek­si­an­non, hän ei saa syn­te­jään an­teek­si.” (Joh. 20:19–23.)

Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja, ja Pyhä Hen­ki ko­ko­aa seu­ra­kun­taa Kris­tuk­sel­le. Pyhä Hen­ki kut­suu ih­mis­tä Ju­ma­lan luok­se evan­ke­liu­min vä­li­tyk­sel­lä, syn­nyt­tää us­kon ja roh­kai­see säi­lyt­tä­mään us­kon ja hy­vän oman­tun­non.

Lut­her se­lit­tää kol­man­nes­sa us­kon­kap­pa­lees­sa: ”Minä us­kon, et­ten minä voi omas­ta jär­jes­tä­ni en­kä voi­mas­ta­ni us­koa Jee­suk­seen Kris­tuk­seen, Her­raa­ni, en­kä tul­la hä­nen ty­kön­sä; vaan Pyhä Hen­ki on kut­su­nut mi­nua evan­ke­liu­min kaut­ta.”

Evan­ke­liu­min työ­tä Jee­suk­sen seu­raa­jat te­ke­vät Py­hän Hen­gen voi­mas­ta. Läh­tö­koh­ta­na on rak­kaus ja kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta on siel­lä ja nii­den ih­mis­ten kes­kuu­des­sa, mis­sä Pyhä Hen­ki vai­kut­taa. Pyhä Hen­ki kut­suu, ko­ko­aa, va­lai­see, py­hit­tää ja Jee­suk­sen Kris­tuk­sen yh­tey­des­sä var­je­lee kris­ti­kun­nan ai­no­as­sa oi­ke­as­sa us­kos­sa.

Ju­ma­lan lap­set ovat Kris­tuk­ses­sa py­hiä. Kris­tus on omal­la ve­rel­lään os­ta­nut hei­dät va­paik­si syn­nin ja kuo­le­man val­las­ta.

Ju­ma­la il­moit­taa it­sen­sä meil­le eri­tyi­ses­ti Raa­ma­tus­sa ja tu­lee läs­nä ole­vak­si Py­hän Hen­gen kaut­ta.

Kris­tuk­sen työ jat­kuu Py­hän Hen­gen työ­nä Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa. Pyhä Hen­ki te­kee seu­ra­kun­nas­sa elä­vöit­tä­vää työ­tän­sä. Sen vai­ku­tuk­set nä­ky­vät Ju­ma­lan lap­sen elä­mäs­sä Py­hän Hen­gen he­del­mi­nä, jois­ta suu­rin on rak­kaus. Sen vuok­si Ju­ma­lan lap­sia yh­dis­tää toi­nen toi­siin­sa rak­kaus ja halu koh­da­ta lä­him­mäi­nen ar­mol­li­ses­ti.

Pyhä Hen­ki on Ju­ma­lan Hen­ki, joka avaa Raa­ma­tun, kut­suu Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, pi­tää huo­len Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta, var­je­lee us­ko­mas­sa ja vie ian­kaik­ki­seen elä­mään.

Pyhä Hen­ki opet­taa ja joh­taa kaik­keen, mikä on oi­ke­aa ja tot­ta Ju­ma­lan ja ih­mis­ten edes­sä. Se kir­kas­taa Ju­ma­lan ar­mon, joka opet­taa Ju­ma­lan las­ta elä­mään Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­ses­ti.

Ol­li Lohi

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 18.7.2018

Kuva: H. H.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys