JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vuositeemassa kiteytyy luottamus huolenpitoon

Pääkirjoitukset
18.1.2023 12.35

Juttua muokattu:

18.1. 12:29
2023011812294620230118123500

Isä mei­dän -ru­kouk­sen tut­tu pyyn­tö ”Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si” on SRK:n vies­tin­nän tee­ma al­ka­nee­na vuon­na. Tä­män kris­ti­nus­kon eh­kä tun­ne­tuim­man ru­kouk­sen Jee­sus opet­ti Vuo­ri­saar­nas­sa ope­tus­lap­sil­leen ja sen myö­tä meil­le jo­kai­sel­le (Matt. 6).

Ru­kouk­sen pyyn­tö on ajan­koh­tai­nen myös ny­ky­het­kes­sä. Vii­me vuo­sien ta­pah­tu­mat ovat jär­kyt­tä­neet mo­nien tur­val­li­suu­den­tun­net­ta. Uu­ti­set so­das­ta ja ta­lou­den epä­var­muu­des­ta pe­lot­ta­vat. Ar­kem­me ja maa­il­ma ym­pä­ril­läm­me on muu­tok­ses­sa.

Epä­var­muu­den ja mur­rok­sen kes­kel­lä on hyvä muis­taa, et­tä on myös py­sy­viä asi­oi­ta. Ju­ma­lan sana py­syy, Ju­ma­lan tah­to to­teu­tuu ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa säi­lyy maan pääl­lä lop­puun as­ti, vaik­ka em­me sitä ru­koi­li­si­kaan. Ju­ma­la on sa­nal­laan luo­nut maa­il­man ja ih­mi­sen. Maa­il­ma py­syy niin kau­an kuin Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut. Saam­me tur­val­li­ses­ti luot­taa sii­hen, et­tä hä­nen tie­dos­saan ovat myös kan­so­jen vai­heet.

Sii­o­nin lau­lu ku­vai­lee: “Maa­il­man kun täyt­tää nyt saas­te, so­dan uh­ka, ih­mis­kun­ta näyt­tää nyt hau­raal­ta kuin tuh­ka. Syn­nin tul­va kui­ten­kin tu­hoi­sim­min kul­kee, mo­net val­heen verk­koi­hin van­git­see ja sul­kee.” (SL 178:3.) Oma­koh­tai­nen us­ko on sit­ten­kin tär­kein­tä. On tär­keä ru­koil­la, et­tä elä­vä us­ko säi­lyi­si kes­kuu­des­sam­me ja it­se sai­sim­me säi­lyä Ju­ma­lan las­ten jou­kos­sa. Jee­sus sa­noi: ”Lä­het­tä­jä­ni tah­to on, et­ten minä an­na yh­den­kään niis­tä, jot­ka hän on us­ko­nut hal­tuu­ni, jou­tua huk­kaan, vaan vii­mei­se­nä päi­vä­nä he­rä­tän hei­dät kaik­ki” (Joh. 6:39).

Ko­kies­saan tus­kal­li­set kär­si­mys­tien het­ket myös Jee­sus tun­nus­ti, et­tä Ju­ma­lan tah­to on hä­nen omaa tah­to­aan suu­rem­pi. Hän ru­koi­li Ju­ma­lal­ta apua: ”Isä, jos se on mah­dol­lis­ta, niin men­köön tämä mal­ja mi­nun ohit­se­ni. Mut­ta ei niin kuin minä tah­don, vaan niin kuin sinä.” (Matt. 26:39.) Vie­lä ris­tin­puul­la hän huu­si: ”Ju­ma­la­ni, Ju­ma­la­ni, mik­si hyl­kä­sit mi­nut?” (Matt. 27:46.) Isä oli poi­kan­sa tu­ke­na myös kär­si­myk­sen het­ki­nä, ja nos­ti hä­net ylös kuol­leis­ta. Ju­ma­lan tah­to to­teu­tui.

Vuo­si­tee­mak­si va­li­tus­sa ru­kouk­sen koh­das­sa tu­lee kes­kei­ses­ti esil­le us­ko Ju­ma­laan ja luot­ta­mus hä­nen hy­vään huo­len­pi­toon­sa. Kai­ken ylä­puo­lel­la on Tai­vaan Isä, sil­lä ”hä­nen on val­ta­kun­ta, voi­ma ja kun­nia”. Epäi­lys­ten kes­kel­lä­kin saam­me luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­lan tah­to on lo­pul­ta meil­le par­haak­si. “Kii­tos, Isä, et­tä saan kas­vaa hoi­dos­sa­si. Sul­jet suo­jaan rak­kaim­paan seu­ra­kun­nas­sa­si. Tur­van, jota tar­vit­sen, mi­nul­le­kin an­nat, pääs­tät al­ta syn­tien, sa­nal­la­si kan­nat.” (SL 178:4.)

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys