JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Usko on elämän kallein asia

Päivämies
Pääkirjoitukset
18.4.2018 7.02

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109272620180418070200

Pri­o­ri­soin­ti, asi­oi­den aset­ta­mi­nen tär­keys- ja ar­vo­jär­jes­tyk­seen, ei ole vain tä­män päi­vän il­miö. Va­lin­to­jen te­ke­mi­nen on kuu­lu­nut ai­na ih­mi­sen osaan. Il­man elä­män pää­mää­rän ym­mär­tä­mis­tä ih­mi­nen on suu­ris­sa vai­keuk­sis­sa jat­ku­vas­ti li­sään­ty­vien vaih­to­eh­to­jen edes­sä.

Mo­nes­sa mer­ki­tyk­ses­sä pui­ta on niin pal­jon, et­tem­me ky­ke­ne nä­ke­mään met­sää.

Erään ajat­te­li­jan mu­kaan ih­mi­nen, joka ei ym­mär­rä elä­män­sä tar­koi­tus­ta, on kuin tuu­li­a­jol­la ole­va kö­li­tön pur­je­ve­ne tai kom­pas­si­ton har­hai­li­ja, joka kul­kee sa­tun­nai­siin suun­tiin.

Van­has­sa Kris­ti­no­pis­sa elä­mäm­me kal­leim­mak­si asi­ak­si sa­no­taan Ju­ma­lan ja Va­pah­ta­jam­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen tun­te­mis­ta ja Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mis­tä.

Raa­ma­tun mu­kaan syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa täy­sin tur­mel­tu­nut ih­mi­nen ei voi täyt­tää Ju­ma­lan py­hää tah­toa. Van­hurs­kas Ju­ma­la on kui­ten­kin ar­mol­li­nen. Las­kel­moi­mat­to­mas­sa rak­kau­des­saan hän lä­het­ti ai­no­an Poi­kan­sa maa­il­maan, et­tei yk­si­kään, joka hä­neen us­koo, jou­tui­si ka­do­tuk­seen, vaan sai­si ian­kaik­ki­sen elä­män.

Ih­mi­nen ei voi omal­la jär­jel­lään ja voi­mal­laan us­koa. Vain Pyhä Hen­ki voi syn­nyt­tää us­kon, joka tuo Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn ih­mi­sen omak­si. Us­kon kaut­ta saam­me omis­taa täy­del­li­sen so­vi­tuk­sen, jon­ka Jee­sus on suo­rit­ta­nut syn­teim­me edes­tä.

Il­man Kris­tuk­sen vi­at­to­man ve­ren vuo­da­tus­ta ei ole syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta (Ef. 1:7–8). Us­ko lah­joit­taa si­sim­pään rau­han ja an­taa elä­mäl­le ikui­sen pää­mää­rän.

Vuo­ri­saar­nas­sa Jee­sus opet­taa us­kon lah­jan suun­nat­to­mas­ta ar­vos­ta ja va­roit­taa kiin­ty­mäs­tä tä­hän ai­kaan ku­lu­viin asi­oi­hin. Hän ke­hot­taa ko­ko­a­maan aar­tei­ta tai­vaa­seen. ”Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si (Matt. 6:21).

Kun Paa­va­li oli saa­nut kuul­la evan­ke­liu­min, tuli Her­ran Jee­suk­sen oma­koh­tai­ses­ta tun­te­mi­ses­ta hä­nen elä­män­sä to­del­li­nen aar­re. Sik­si hän ke­hot­ti kris­tit­ty­jä ai­na kiin­nit­tä­mään si­sim­pän­sä nä­ky­mät­tö­mään, nä­ky­vän si­jaan. Nä­ky­vä kes­tää ai­kan­sa, mut­ta näy­mä­tön ikui­ses­ti (2. Kor. 4: 18).

Miel­tä kieh­to­vat tä­män maa­il­man tar­jouk­set ovat kat­teet­to­mia lu­pauk­sia. Ne tuo­vat lo­pul­ta vain ly­hy­tai­kai­sen nau­tin­non. Va­lin­to­ja te­ke­vän kris­ti­tyn on hyvä muis­taa, et­tä Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut ih­mi­sen kil­voit­te­le­maan us­kon­tiel­lä, jon­ka pää­mä­rä­nä on ian­kaik­ki­nen elä­mä.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan osal­li­suu­des­sa kris­tit­ty saa säi­lyt­tää us­koa hy­väs­sä ja louk­kaa­mat­to­mas­sa omas­sa­tun­nos­sa. Tai­vaal­li­sen Isän kä­sis­sä hän­tä kan­nat­te­lee yhä sy­ve­ne­vä luot­ta­mus sii­hen, et­tä Pyhä Hen­ki joh­dat­taa kai­ken hä­nen par­haak­seen.

Eri­tyi­ses­ti Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa us­ko­vai­sen si­sim­män täyt­tää kii­tol­li­suus sii­tä, et­tä Ju­ma­la jak­saa hoi­taa hän­tä, it­ses­sään ar­vo­ton­ta ja hel­pos­ti lan­ke­a­vaa, lap­se­naan.

Kil­voi­tuk­sen mat­kal­la Ju­ma­la tah­too kir­kas­taa tu­le­van kirk­kau­den toi­voa omil­leen. Oma­koh­tai­ses­sa us­kos­sa val­vo­en ja ru­koil­len kris­tit­ty saa odot­taa pe­las­tuk­sen lo­pul­lis­ta täyt­ty­mis­tä.

Ju­ha­ni Liuk­ko­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 18.4.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Päi­vi Pel­to­nie­mi

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys