JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jumalan valtakunta toteutuu kahdella tavalla

Päivämies
Pääkirjoitukset
14.3.2018 15.28

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109271920180314152800

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta oli Jee­suk­sen ope­tuk­sen kes­kei­sim­piä kä­sit­tei­tä. Sii­hen näh­den ai­kam­me hen­gel­li­ses­sä pu­hees­sa kuu­lee häm­mäs­tyt­tä­vän vä­hän ope­tus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta voi ol­la vai­kea pu­hua, kos­ka sitä on han­ka­la mää­ri­tel­lä. Toi­sek­si sen mer­ki­tys avau­tuu ih­mi­sel­le vain us­kon kaut­ta.

Jee­sus ke­hot­ti ih­mis­tä et­si­mään en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­taan (Matt. 6:33). Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­ti, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa Py­häs­sä Hen­ges­sä (Room. 14:17).

On ole­mas­sa myös toi­nen val­ta­kun­ta, joka on pi­mey­den ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta­kun­ta. Epä­us­kos­sa elä­vä ih­mi­nen elää syn­nin ja sie­lun­vi­hol­li­sen or­juu­des­sa. Tä­män val­ta­kun­nan pää­mies on jo tuo­mit­tu, ja tuo­mio tu­lee lo­pul­li­ses­ti täy­tän­töön ai­ko­jen lo­pul­la (Joh. 16:11, Matt. 25:41).

Jee­sus kut­suu edel­leen kaik­kia ih­mi­siä val­ta­kun­taan­sa, joka on ar­mon, rak­kau­den ja an­teek­si­an­ta­muk­sen val­ta­kun­ta. Sen osal­li­suu­des­sa ih­mi­nen saa omak­seen syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen ja ikui­sen elä­män.

Jee­suk­sen mu­kaan ih­mi­nen voi näh­dä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, kun tämä on syn­ty­nyt uu­des­ti yl­hääl­tä eli saa­nut pa­ran­nuk­sen ar­mon (Joh. 3:3). Pyhä Hen­ki an­taa us­kon lah­jan saa­neel­le ym­mär­ryk­sen, et­tä hän on pääs­syt si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Kris­til­li­syy­des­säm­me on van­has­taan ope­tet­tu, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ra­jat kul­ke­vat sy­dä­mes­tä sy­dä­meen. Pyhä Hen­ki avaa sy­dä­men sil­mät nä­ke­mään toi­set Ju­ma­lan lap­set sa­man isän lap­si­na ja sa­man val­ta­kun­nan asuk­kai­na (Kol. 1:12–13). Täs­sä val­ta­kun­nas­sa Ju­ma­la on Hen­ken­sä kaut­ta lap­sen­sa ku­nin­kaa­na ja hal­lit­si­ja­na.

Mart­ti Lut­her ky­syy Isos­sa ka­te­kis­muk­ses­sa se­lit­tä­es­sään Isä mei­dän -ru­kous­ta ”Mitä tar­koit­taa Ju­ma­lan val­ta­kun­ta?” ja vas­taa: ”Ju­ma­la on lä­het­tä­nyt maa­il­maan Poi­kan­sa, Kris­tuk­sen, mei­dän Her­ram­me, lu­nas­ta­maan mei­dät va­paak­si Per­ke­leen val­las­ta ja liit­tä­mään mei­dät yh­tey­teen­sä sekä hal­lit­se­maan mei­tä van­hurs­kau­den, elä­män ja au­tuu­den ku­nin­kaa­na. Näin hän tor­juu syn­tiä, kuo­le­maa ja pa­haa omaa­tun­toa. Sitä var­ten hän on an­ta­nut myös Py­hän Hen­ken­sä, joka tuo tä­män meil­le hä­nen py­hän sa­nan­sa vä­li­tyk­sel­lä sekä va­lai­see ja voi­mal­laan vah­vis­taa mei­tä us­kos­sa.”

Lut­her se­lit­tää, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tu­lee luok­sem­me kah­del­la ta­val­la. ”En­sik­si se to­teu­tuu tääl­lä ajas­sa sa­nan ja us­kon vä­li­tyk­sel­lä. Toi­sek­si se to­teu­tuu ikui­ses­ti Kris­tuk­sen il­mes­ty­es­sä tuo­mi­ol­la. Me pyy­däm­me täs­sä kum­paa­kin.”

On kyse suu­res­ta asi­as­ta, kun Isä mei­dän -ru­kouk­ses­sa pyy­däm­me: ”Tul­koon si­nun val­ta­kun­ta­si.”

Teks­ti: Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 14.3.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Kari Ven­ga­sa­ho

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys