JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kuuliaisuuteen kätkeytyy siunaus

Matkaevääksi
20.10.2021 9.15

Juttua muokattu:

19.10. 15:34
2021101915340520211020091500

Ar­to Töl­li

Is­tum­me keit­ti­ön pöy­dän ää­res­sä ja kuun­te­lem­me van­hus­ten muis­to­jen sä­vyt­tä­mää ta­ri­noin­tia. Vä­lil­lä hy­vin in­nos­tu­nee­na ja vä­lil­lä muis­toi­hin vai­pu­nei­na he muis­te­le­vat elä­mään­sä ja eri­tyi­ses­ti ar­jen pie­niä ih­mei­tä. Elä­män­vai­hei­siin mah­tuu niin suu­ria ilo­ja kuin myös huol­ten ja su­run täyt­tä­miä vai­hei­ta. Kai­kes­sa ku­vas­tuu Ju­ma­lan ih­meel­li­nen joh­da­tus.

Van­hus­ten ko­ke­muk­set saa­vat miet­ti­mään ja ih­met­te­le­mään Ju­ma­lan siu­naus­ta. Sitä voi ko­kea niin pie­nis­sä ar­jen asi­ois­sa kuin elä­män­vai­heis­sa­kin. Ju­ma­la an­taa ajal­li­sia teh­tä­viä ja hy­vyyt­tä. Usein siu­nauk­sek­si aja­tel­laan­kin ajal­li­set ja konk­reet­ti­set asi­at, mut­ta ne ovat tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä toi­sel­la si­jal­la. Mo­nes­ti myös elä­män ko­et­te­le­muk­set ja vas­toin­käy­mi­set­kin kät­ke­vät si­sään­sä Ju­ma­lan siu­nauk­sen. Suu­rin siu­naus on kui­ten­kin oma­koh­tai­nen us­kon lah­ja sy­dä­mel­lä.

Kuu­li­ai­suus Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­sel­le ei ole muo­dis­sa. Ih­mi­nen pyr­kii it­se­näi­siin rat­kai­sui­hin sekä ky­see­na­lais­ta­maan ja kri­ti­soi­maan. Hän ajat­te­lee, et­tä hy­vää elä­mää elä­mäl­lä kel­paa Ju­ma­lal­le. Hän ha­lu­aa näh­dä Ju­ma­lan siu­nauk­sen ajal­li­se­na siu­nauk­se­na. Tu­lee hel­pos­ti aja­tus, et­tä Ju­ma­la ikään kuin pal­kit­see ja siu­naa ajal­lis­ta me­nes­tys­tä.

Ajal­li­nen siu­naus on Ju­ma­lan lah­jaa, mut­ta se ei ole mei­dän omaa an­si­o­tam­me, vaan juu­ri Ju­ma­lan siu­naus­ta. Kuu­li­ai­suu­teen kät­key­tyy siu­naus, joka on pal­jon suu­rem­paa kuin ajal­li­nen siu­naus.

Myös Asaf to­te­si psal­mis­saan: ”Mi­nun on­ne­ni on ol­la lä­hel­lä Ju­ma­laa, minä tur­vaan Her­raan, Ju­ma­laa­ni, ja ker­ron kai­kis­ta hä­nen te­ois­taan.” Asaf tie­si tuon ko­ke­muk­ses­ta, us­kon avaa­mal­la ym­mär­ryk­sel­lä. Psal­mis­sa hän ni­mit­täin poh­tii elä­mää ja ker­too, kuin­ka hän ka­deh­ti ju­ma­lat­to­mia, kun näki hei­dän me­nes­ty­vän. Hän ajat­te­li, et­tä heil­lä ei ole iki­nä vai­vo­ja, he pää­se­vät elä­mäs­sä pal­jon hel­pom­mal­la. Hei­tä ei Ju­ma­la ko­et­te­le ei­kä ku­ri­ta. He pu­hu­vat il­ke­äs­ti ja pil­kal­li­ses­ti. He jopa uh­maa­vat tai­vas­ta ja sa­no­vat: ”Mi­ten Ju­ma­la tä­män sai­si sel­vil­le? Ei Kor­kein mi­tään tie­dä.” Si­tä­kin Asaf ih­met­te­li, et­tä osa hä­nen omas­ta kan­sas­taan kään­tyy epä­us­kois­ten puo­leen ja hy­väk­syy hei­dän pu­heen­sa. (Ps. 73:1–16.)

Täl­löin Asaf poh­ti mie­les­sään, on­ko hän tur­haan us­ko­mas­sa. Kan­nat­taa­ko us­koa? Pää­si­sin­kö elä­mäs­sä hel­pom­mal­la, jos eläi­sin kuin nuo epä­us­koi­set? Oli­sin­ko va­paa ja iloi­nen, jos mi­nul­la ei oli­si tätä us­koa? Sit­ten Asaf tuli vii­mein Ju­ma­lan py­häk­köön Ju­ma­lan las­ten kes­kel­le. Siel­lä hä­nel­le avau­tui us­kon tuo­ma ian­kaik­ki­sen elä­män siu­naus, us­ko­mi­sen ilo, rau­ha ja va­paus. (Ps. 73:17–28.)

Kuu­li­ai­suu­den vas­ta­koh­ta tot­te­le­mat­to­muus on syn­ti, joka tuo mur­het­ta ja voi ol­la vas­toin la­kia. Täl­löin sii­tä seu­raa myös ajal­lis­ta kär­si­mys­tä. Kuu­li­ai­suus Ju­ma­lal­le, Ju­ma­lan aset­ta­mal­le esi­val­lal­le sekä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ope­tuk­sel­le tuo en­nen kaik­kea rau­han omal­le tun­nol­le ja tyy­ty­väi­sen mie­len.

Ju­ma­la an­taa myös ajal­lis­ta siu­naus­ta omas­ta hy­väs­tä tah­dos­taan. Us­kon­kuu­li­ai­suus tuo kui­ten­kin kaik­kein suu­rim­man siu­nauk­sen, jon­ka ih­mi­nen voi saa­da. Se tuo ian­kaik­ki­sen elä­män lah­jan. Siu­nat­tu on ih­mi­nen, joka luot­taa Her­raan ja pa­nee tur­van­sa hä­neen!

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys