JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kristus, kaiken ydin

Matkaevääksi
15.9.2021 10.00

Juttua muokattu:

14.9. 09:39
2021091409392920210915100000

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Sam­po San­dell

Mikä elä­mäs­sä­si on kaik­kein tär­kein­tä? Elä­män kul­kies­sa suun­ni­tel­mien mu­kaan tär­keim­mät asi­at jää­vät eh­kä vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le.

Tär­keys­jär­jes­tys­tä tu­lee mie­tit­tyä usein vas­toin­käy­mis­ten kes­kel­lä. Vai­keu­det aut­ta­vat mo­nes­ti erot­ta­maan tär­ke­ät asi­at epä­o­leel­li­sis­ta.

Ju­ma­la on an­ta­nut jo­kai­sel­le run­saas­ti lah­jo­ja. Ajal­li­sia lah­jo­ja ovat esi­mer­kik­si per­he, ys­tä­vät ja muut lä­hei­set, koti, isän­maa, ter­veys sekä riit­tä­vä toi­meen­tu­lo. On hyvä vä­lil­lä py­säh­tyä ja lait­taa ajal­li­si­a­kin asi­oi­ta tär­keys­jär­jes­tyk­seen.

Elä­män tär­keys­jär­jes­tys tu­lee esil­le va­lin­ta­ti­lan­teis­sa ih­mi­sen toi­mies­sa ar­vo­jen­sa mu­kai­ses­ti. Jee­sus muis­tut­ti vuo­ri­saar­nas­saan: “Hyvä puu te­kee hy­viä he­del­miä, huo­no puu kel­vot­to­mia he­del­miä. – – Jo­kai­nen puu, joka ei tee hy­vää he­del­mää, kaa­de­taan ja hei­te­tään tu­leen. He­del­mis­tä te siis tun­net­te hei­dät.” (Matt. 7:18, 20.)

Ju­ma­la on kut­su­nut luo­man­sa ih­mi­sen pal­ve­le­maan lä­him­mäis­tään. Us­kon pe­rus­ta ei kui­ten­kaan ole te­ois­sa vaan Ju­ma­lan mit­taa­mat­to­ma­na ar­mo­na vai­kut­ta­vas­sa rak­kau­des­sa.

Ju­ma­lan sana on pei­li, joka lait­taa ih­mi­sen poh­ti­maan pe­rim­mäi­siä ky­sy­myk­siä. Ju­ma­lan sana pu­hut­te­lee ja pa­nee ky­sy­mään elä­män tar­koi­tus­ta. Sa­nan edes­sä epä­o­leel­li­nen kar­siu­tuu. Us­ko­mi­sen lah­jan ar­vo nou­see esil­le.

Raa­ma­tun mu­kai­ses­sa tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä on en­sim­mäi­se­nä Ju­ma­la ja hä­nen lap­se­naan ole­mi­nen. Tätä Jee­sus vuo­ri­saar­nas­sa opet­ti: “Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan, niin teil­le an­ne­taan kaik­ki tä­mä­kin” (Matt. 6:33).

Ju­ma­lan sa­nas­ta löy­tyy pu­hut­te­le­via esi­merk­ke­jä us­kon vai­ku­tuk­ses­ta. Van­git­tu­na ol­lut Paa­va­li poh­ti kir­jees­sään fi­lip­pi­läi­sil­le, ha­lu­ai­si­ko jää­dä eloon vai pääs­tä kuo­le­man kaut­ta Kris­tuk­sen luo. Tuos­sa poh­din­nas­sa tu­lee il­mi Paa­va­lin elä­män tär­keys­jär­jes­tys: “Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to” (Fil. 1:23).

Paa­va­lil­le oli vai­ke­an elä­män­ti­lan­teen kes­kel­lä kir­kas­tu­nut se, mikä elä­mäs­sä on mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Us­ko­vai­sen ih­mi­sen sy­dä­men ru­kous saa ol­la, et­tä Kris­tus oli­si elä­mä ja kai­kis­ta kal­lein asia.

Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta on Kris­tuk­sen ruu­mis. Näin Kris­tus it­se asuu Ju­ma­lan las­ten kes­kuu­des­sa. Raa­ma­tun mu­kaan Kris­tuk­sen omis­ta­mi­nen oma­na Va­pah­ta­ja­na syn­nyt­tää elä­vää yh­teyt­tä toi­siin Ju­ma­lan lap­siin. Seu­rois­sa käy­mi­nen, mat­ka­ys­tä­vien ta­paa­mi­nen ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­nen vah­vis­ta­vat Py­hän Hen­gen yh­teyt­tä.

Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mil­la on voi­ma vah­vis­taa us­kos­sa vä­sy­nyt­tä. Se myös kut­suu Ju­ma­lan las­ten yh­tey­teen Kris­tuk­ses­ta eroon jou­tu­nut­ta. Raa­ma­tun mu­kaan “Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei ole syö­mis­tä ei­kä juo­mis­ta, vaan van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa, jot­ka Pyhä Hen­ki an­taa” (Room. 14:17). Van­hurs­kaus, rau­ha ja ilo ovat tai­vaan aar­tei­ta, joi­den mer­ki­tys avau­tuu vain us­kon kaut­ta.

Elä­män päät­ty­es­sä kaik­ki ajal­li­nen me­net­tää mer­ki­tyk­sen­sä. Sil­loin ky­sy­tään vain elä­män tär­kein­tä asi­aa. Us­koa kal­leim­pa­na aar­tee­na omis­ta­vil­le sa­no­taan: “Vä­häs­sä olet ol­lut us­kol­li­nen, minä pa­nen si­nut pal­jon hal­ti­jak­si. Tule Her­ra­si ilo­juh­laan!” (Matt. 25:23.) Sik­si kan­nat­taa us­koa, vie­lä tä­nään­kin.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys