JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Herra lähettää enkelinsä apuun

Matkaevääksi
29.9.2021 9.15

Juttua muokattu:

29.9. 07:36
2021092907364420210929091500

Jor­ma Vuor­ma

Al­ku­seu­ra­kun­nan ai­ka­na Ju­ma­la ava­si mo­nien ih­mis­ten sy­dä­mel­le oma­koh­tai­sen us­kon lah­jan. Mo­net apos­to­leis­ta jou­tui­vat vai­no­tuik­si, kos­ka he us­koi­vat ”suu au­ki” eli tun­nus­ti­vat us­kon ja ke­hot­ti­vat myös toi­sia us­ko­maan. Ku­nin­gas He­ro­dek­sel­la oli pal­jon val­taa, ja hä­nen käs­kys­tään apos­to­lei­ta otet­tiin kiin­ni, ran­gais­tiin, van­git­tiin ja ta­pet­tiin. Mo­net ih­mi­set pi­ti­vät He­ro­dek­sen toi­min­nas­ta.

Apos­to­li Pie­ta­ri jou­tui van­ki­laan He­ro­dek­sen käs­kys­tä. Var­ti­oi­na oli nel­jä ne­li­mie­his­tä so­ti­las­var­ti­os­toa. Pie­ta­ri nuk­kui kah­den var­ti­jan vä­lis­sä ja oli si­dot­tu kak­sin kah­lein, ja li­säk­si van­ki­lan ul­ko­puo­lel­la oli var­ti­jat. Us­ko­vai­set ru­koi­li­vat lak­kaa­mat­ta Pie­ta­rin puo­les­ta. Ju­ma­la kuu­li ru­kouk­sen. Pie­ta­ri he­rä­si sii­hen, et­tä hä­nen edes­sään sei­soi Her­ran en­ke­li ja huo­ne oli täyn­nä va­loa. Kah­leet pu­to­si­vat, Pie­ta­ri pu­keu­tui ja läh­ti en­ke­lin mu­kaan. Hän luu­li tätä kaik­kea unek­si. He ohit­ti­vat var­ti­ot, ja rau­ta­por­tit avau­tui­vat it­sek­seen. Pie­ta­ri ih­met­te­li tätä kaik­kea, mut­ta kun en­ke­li oli pois­sa, hän ym­mär­si, et­tä Ju­ma­la oli lä­het­tä­nyt en­ke­lin­sä pe­las­ta­maan hä­net vi­hol­lis­ten kes­kel­tä. Pie­ta­ri pa­la­si us­ko­vais­ten luok­se roh­kai­se­maan hei­tä. (Apt. 12:4–17.)

Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­ji­na en­ke­lit suo­je­le­vat ja opas­ta­vat ih­mi­siä ja muis­tut­ta­vat Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ta elä­mäs­tä. Tu­tus­sa tau­lus­sa kak­si las­ta kul­kee sil­taa pit­kin ja en­ke­li suo­je­lee hei­tä sii­vil­län­sä. On­ko tämä kuva lii­an yk­sin­ker­tai­nen us­kot­ta­vak­si?

Mo­net ovat ko­ke­neet sen, kuin­ka en­ke­leil­lä on ol­lut kii­re suo­je­lu­teh­tä­väs­sä. En­ke­lei­den kii­ret­tä olen it­se­kin saa­nut ko­kea, kun olen ko­ke­nut var­je­lus­ta lii­ken­tees­sä, ve­den ää­rel­lä, työs­sä, sai­rauk­sien koh­da­tes­sa ja niin edel­leen. Elä­mäm­me on Ju­ma­lan kä­des­sä.

Ju­ma­la ko­et­te­lee us­koa, jot­ta puh­das us­kon kul­ta jäi­si jäl­jel­le ja pää­si­sim­me ker­ran tai­vaa­seen. Yk­sin­ker­tai­nen us­ko­mi­nen on pal­jon hel­pom­paa, kuin läh­teä ha­ke­maan kai­kil­le elä­män ja ian­kaik­ki­suu­den asi­oil­le jär­ke­viä se­li­tyk­siä.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä­kin saa teh­dä tur­val­li­sel­la mie­lel­lä. Ju­ma­la an­taa teh­tä­viin voi­mia ja ym­mär­rys­tä. Ju­ma­la an­taa myös ajan teh­dä työ­tä tääl­lä maan pääl­lä. Hän on an­ta­nut lah­jo­ja, joi­ta hän toi­voo käy­tet­tä­vän eri­lai­si­na ai­koi­na. Saam­me ru­koil­la myös esi­val­lan puo­les­ta, jon­ka Ju­ma­la on an­ta­nut (Room.13:1). Ru­koil­la, et­tä sai­sim­me lain suo­jaa­mi­na va­paas­ti us­koa ja kut­sua Ju­ma­lan rak­kau­den osal­li­suu­teen nii­tä­kin, jot­ka ovat ka­dot­ta­neet us­kon lah­jan.

Ju­ma­la an­toi palk­kan­sa apos­to­lien vai­no­a­jal­le He­ro­dek­sel­le, joka ei an­ta­nut kun­ni­aa Ju­ma­lal­le. Ma­dot söi­vät hä­net, ja niin hän heit­ti hen­ken­sä. (Apt. 12:23.) Ju­ma­la on näyt­tä­nyt voi­man­sa ja kun­ni­an­sa kaut­ta ai­ko­jen. Täs­sä­kin ajas­sa saa tur­val­li­ses­ti luot­taa Ju­ma­lan var­je­luk­seen elä­män kai­kis­sa vai­heis­sa.

Jos­kus olem­me ot­ta­neet tie­tä­mät­täm­me en­ke­lei­tä ko­tiim­me (Hepr.13:2). Mat­ka­ys­tä­vät ovat tu­ke­neet, nos­ta­neet ja roh­kais­seet vä­sy­nyt­tä ja uu­pu­nut­ta. Elä­mään kuu­luu vas­toin­käy­mi­siä ja het­kiä, jol­loin voi­mat ovat vä­his­sä. Sil­loin evan­ke­liu­min siu­naus nos­taa, kan­taa ja an­taa voi­mia. Toi­vot­ta­vas­ti kai­kil­la on ar­kie­lä­män kes­kel­lä näi­tä siu­naa­via en­ke­lei­tä, saat­to­mie­hiä, jot­tei ke­nen­kään tar­vit­si­si jää­dä yk­sin kiu­saus­ten ja epäi­lys­ten kans­sa. Ju­ma­la aut­taa säi­lyt­tä­mään yk­si­ker­tai­sen luot­ta­muk­sen myös en­ke­lei­hin Ju­ma­lan apu­lai­si­na.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys