JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Viestinnän teema muistuttaa Jumalan sanan tuomasta turvasta

Artikkelit
20.1.2023 12.15

Juttua muokattu:

20.1. 12:26
2023012012264120230120121500

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

SRK:n vies­tin­nän tee­ma nä­kyy kris­til­li­syy­den toi­min­nas­sa mo­nin ta­voin. Vuo­si­tee­ma py­ri­tään va­lit­se­maan si­ten, et­tä sen poh­jal­ta voi­daan pi­tää alus­tuk­sia ja kes­kus­tel­la yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa. Tee­man poh­jal­ta laa­di­taan kir­joi­tuk­sia kris­til­li­syy­den leh­tiin ja tee­ma on esil­lä myös SRK:n ajan­koh­tais­kir­jas­sa. Va­li­tun tee­man poh­jal­ta val­mis­tel­laan oh­jel­mia Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon ja ai­het­ta kä­si­tel­lään myös Su­vi­seu­ro­jen alus­tuk­ses­sa.

Vuo­del­le 2023 vies­tin­nän tee­mak­si on va­lit­tu Jee­suk­sen opet­ta­man Isä mei­dän -ru­kouk­sen koh­ta ”Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si”. Tee­maa et­sit­tä­es­sä py­rit­tiin ot­ta­maan huo­mi­oon ai­ka jota eläm­me ja sii­hen liit­ty­en Ju­ma­lan sa­nas­ta nou­se­va rau­han, tur­van ja ilon vies­ti. Vies­tin­nän tee­ma va­li­koi­tui ajan­koh­tais­kes­kus­te­lu­jen myö­tä, jois­sa oli­vat mu­ka­na eri työ­muo­to­jen edus­ta­jat SRK:n toi­mis­tol­ta sekä SRK:n hal­lin­non edus­ta­jia.

Epä­var­muus tu­le­vas­ta

Vies­tin­nän tee­man ym­pä­ril­lä käy­dyt kes­kus­te­lut nos­ti­vat esil­le sen, kuin­ka suu­ret muu­tok­set ovat ra­vis­tel­leet yh­teis­kun­taam­me vii­me ai­koi­na. Eu­roo­pas­sa syt­ty­nyt Uk­rai­nan sota syn­nyt­ti pal­jon epä­var­muut­ta ja pel­koa. Toi­saal­ta tämä toi myös yk­si­tuu­mai­suut­ta kan­sam­me kes­kuu­teen, esi­mer­kik­si yh­teis­kun­nas­sa käy­tyyn tur­val­li­suus­po­liit­ti­seen kes­kus­te­luun. So­taa seu­ran­nut ener­gi­ak­rii­si, hin­to­jen nou­su ja inf­laa­tio sekä osit­tain yhä jat­ku­va pan­de­mia-ai­ka ovat he­rät­tä­neet le­vot­to­muut­ta ih­mis­ten mie­lis­sä.

Mo­net ky­sy­vät mie­les­sään, mitä tu­le­vai­suus tuo tul­les­saan. Mis­tä löy­tyi­si kes­tä­vä tur­va ja mikä puo­les­taan syn­nyt­täi­si tu­le­vai­suu­de­nus­koa? Löy­tyy­kö vie­lä rau­han­tah­toa ja sel­lai­sia rau­han­te­ki­jöi­tä, joi­ta maa­il­mas­sa nyt kai­va­taan? Huol­ta he­rät­tää myös vah­vis­tu­va tren­di, joka ker­too al­hai­ses­ta syn­ty­vyy­des­tä. On­ko eräs syy tä­hän syn­käl­tä näyt­tä­vä tu­le­vai­suus?

Evan­ke­liu­min vies­ti tuo tur­vaa ja syn­nyt­tää iloa

Ju­ma­lan sa­nas­ta löy­tyy pal­jon tur­val­lis­ta sa­not­ta­vaa epä­var­muu­den, pe­lon ja so­tien­kin kes­kel­le. En­ke­lin tuo­ma tai­vaal­li­nen vies­ti en­sim­mäi­se­nä jou­lu­na oli rau­han, tur­van ja suu­ren ilon vies­ti: Äl­kää pe­lät­kö! Myös Jee­sus lä­hes­tyi lu­kit­tu­jen ovien ta­ka­na pe­lois­saan ole­via ope­tus­lap­sia sa­moin sa­noin: Äl­kää pe­lät­kö! Evan­ke­liu­mi tar­koit­taa ilo­sa­no­maa eli juu­ri sitä sa­no­maa, jota mo­net kai­paa­vat. Sa­no­ma syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn ja myös kris­til­li­syy­den vies­tin­nän kes­kus.

Poh­dit­ta­es­sa vies­tin­nän tee­maa vuo­del­le 2023 nou­si kes­kus­te­luis­sa esil­le mo­nia vaih­to­eh­to­ja. Näi­tä oli­vat esi­mer­kik­si tee­mat So­das­sa ja rau­has­sa, Mik­si epäi­li­sin?, Yk­si us­ko vie tai­vaa­seen ja Us­ko­mi­sen ilo. Kat­to­tee­mak­si mo­nil­le eh­do­tuk­sil­le löy­tyi kui­ten­kin Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min kuu­den­nes­sa lu­vus­sa ole­van Her­ran ru­kouk­sen koh­ta ”Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si”. Kun Ju­ma­lan tah­to saa ta­pah­tua, se tuo ih­mi­sen sy­dä­meen rau­han ja tur­van. Ju­ma­lan tah­to ja sie­lun­vi­hol­li­sen tah­to tais­te­le­vat kes­ke­nään niin maa­il­mas­sa kuin yk­sit­täi­sen ih­mi­sen elä­mäs­sä. Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mi­nen edis­tää myös yh­teis­kun­nis­sa hy­vyyt­tä, rau­haa, ar­moa ja rak­kaut­ta. Juu­ri nyt eri­tyi­sen ajan­koh­tai­nen on Isä mei­dän -ru­kouk­sen pyyn­tö ”Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si”.

Eväi­tä yh­tei­siin ti­lai­suuk­siin ja yk­sit­täi­siin kes­kus­te­lui­hin

Jee­suk­sen opet­ta­man pyyn­nön ym­pä­ril­le on tur­val­lis­ta ko­koon­tua kes­kus­te­le­maan las­ten lei­reil­lä, nuor­te­nil­lois­sa, seu­ra­kun­ta­päi­vil­lä ja jo­kai­ses­sa ko­dis­sa. Seu­ro­jen ja mui­den ti­lai­suuk­sien pu­heet ja har­tau­det si­säl­tä­vät Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mi­sen, kun us­kos­ta osat­to­mia kut­su­taan ar­mon osal­li­suu­teen ja saar­na­taan kaik­ki syn­nit an­teek­si.

Ju­ma­lan tah­to to­teu­tuu sil­loin, kun syn­nin rik­ko­mia ih­mis­suh­tei­ta kor­ja­taan an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mil­la. Ju­ma­la tah­too, et­tä us­ko­vai­set roh­kai­se­vat ja aut­ta­vat toi­si­aan niin ajal­lis­ten huo­lien kuin syn­nin tuo­mien taak­ko­jen­kin pur­ka­mi­ses­sa. Kun Ju­ma­lan tah­to saa to­teu­tua elä­mäs­sä, sil­loin ko­e­taan suur­ta iloa!

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys