JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Saanan huiputus onnistuu näkövammaiselta

Päivämies
Artikkelit
8.1.2019 6.57

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302441420190108065700

Sain yö­ky­lään kum­mi­tyt­tö­ni Heli Ty­nin, joka oli mat­kal­la Sis­ko-äi­tin­sä kans­sa Jy­väs­ky­lään nä­kö­vam­mais­ten kou­luun. Heli asuu Tai­val­kos­kel­la ja käy pe­rus­kou­lun kuu­det­ta luok­kaa.

Heli on vau­vas­ta as­ti ol­lut heik­ko­nä­köi­nen. Se ei kui­ten­kaan ole hi­das­ta­nut ja ikä­vys­tyt­tä­nyt hä­nen elä­mään­sä.

Heli käy kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­jan avus­ta­ma­na nor­maa­lia pe­rus­kou­lua, jos­sa suu­ren­ta­va tie­to­ko­ne­ruu­tu aut­taa lu­ke­mi­ses­sa ja kir­joit­ta­mi­ses­sa. He­lin lem­pi­ai­ne on tek­ni­nen työ.

– Eka­luo­kas­ta as­ti olen käy­nyt nä­kö­vam­mais­ten kou­lus­sa ja ol­lut ai­na vii­kon pois­sa ko­toa. Kes­ki­viik­ko­aa­mu­yö­nä ikä­vä kai­her­taa, mut­ta se kui­ten­kin unoh­tuu aa­mun tul­len, Heli ker­too ko­ke­muk­si­aan.

– Päi­väl­lä kou­lua käy­dään sa­man ikäis­ten nä­kö­vam­mais­ten kans­sa. Il­tai­sin lei­vo­taan, ui­daan ja käy­dään os­tok­sil­la, jol­loin ope­tel­laan myös lii­ken­tees­sä kul­ke­mis­ta.

Liik­ku­mi­ses­sa apu­na on nä­kö­vam­mais­ten val­koi­nen kep­pi, ja luon­nos­sa se voi ol­la myös ke­pak­ko. Sitä tar­vi­taan­kin usein, sil­lä Heli ret­kei­lee pal­jon per­heen­sä kans­sa niin ke­säi­sin kuin tal­vi­sin.

– Saa­na-tun­tu­rin hui­pu­tus kä­si­var­ren La­pis­sa tois­sa ke­sä­nä on ol­lut par­haim­pia ret­kiä iki­nä, Heli to­te­aa ja jat­kaa:

– Olen yö­py­nyt ko­ti­seu­dun au­ti­o­tu­vis­sa­kin ja kan­nan re­pus­sa omat ta­va­rat mu­ka­na­ni.

Heli as­kar­te­lee mie­lel­lään, ja esi­mer­kik­si kep­pi­he­vo­sia teh­des­sä ja niil­lä leik­kies­sä mie­li­ku­vi­tus on val­loil­laan. Heli käy kep­pa­ri­ker­hos­sa, jos­sa har­joi­tel­laan eri as­kel­la­je­ja. Kil­pai­lut­kin ovat pian tu­los­sa; niis­sä hy­pi­tään es­tei­tä.

Heli kuun­te­lee pal­jon ää­ni­kir­jo­ja. Lindg­re­nin kir­jat, sa­moin kuin Har­ry Pot­te­rit, on kuun­nel­tu läpi. Nyt me­nos­sa on Kal­le Pää­ta­lon kir­ja.

– Se on kyl­lä vä­lil­lä pit­kä­ve­tei­nen, Heli tuu­maa.

En­si ke­säk­si on jo suun­ni­tel­tu ret­ki Kal­li­o­nie­meen, Pää­ta­lon lap­suu­den ko­tiin.

Lä­hel­lä ole­vas­sa mum­mo­las­sa Heli käy har­va se päi­vä. Al­li-mum­mon kans­sa pe­la­taan ja vä­lil­lä lei­vo­taan ja sii­vo­taan.

Heli viet­tää ri­kas­ta ja on­nel­lis­ta lap­suut­ta. Hän on kii­tol­li­nen us­ko­vai­sis­ta ys­tä­vis­tä. Hei­dän kans­saan on mu­ka­va puu­hail­la niin si­säl­lä kuin ul­ko­na ja käy­dä vaik­ka kat­so­mas­sa ka­no­jen puu­has­te­lu­ja.

– Yk­si lit­kii vet­tä, toi­nen pot­pot­taa or­rel­la, kol­mas kuo­pii maa­ta ja nel­jäs is­tuu hau­don­ta­laa­ti­kos­sa, Heli ku­vai­lee.

Po­si­tii­vi­sel­la elä­mä­na­sen­teel­la Heli ilos­tut­taa kou­lu­ka­ve­rei­ta, si­sa­ruk­sia ja kaik­kia lä­hel­lä ole­via.

Teks­ti: Lee­na Lo­hi­lah­ti

Kuva: Sis­ko Tyni

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 2.1.2019

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys