JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Puhujienkokouksen historiaa: Kokoontumisia rakkauden ja yksimielisyyden vaalimiseksi

Artikkelit
3.1.2022 15.10

Juttua muokattu:

3.1. 15:08
2022010315083120220103151000
Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

SRK:n arkisto

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

SRK:n arkisto

Ari-Pek­ka Pa­lo­la

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten pu­hu­jien ko­koon­tu­mi­nen vuo­den­vaih­tees­sa on muo­dos­tu­nut jo pe­rin­teek­si. Vuo­den­vaih­teen pu­hu­jien­ko­kouk­sia on jär­jes­tet­ty sään­nöl­li­ses­ti vuo­des­ta 1973 läh­tien.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set pu­hu­jat oli­vat ko­koon­tu­neet lu­kui­sia ker­to­ja jo en­nen vuo­den­vaih­teen pu­hu­jien­ko­kous­ten syn­ty­mis­tä. En­sim­mäi­set pu­hu­jien­ko­kouk­set jär­jes­tet­tiin suur­ten seu­ro­jen, myö­hem­min vuo­si­ko­kous­seu­ro­jen ja sit­ten su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä.

Ro­va­nie­men suu­ris­sa seu­rois­sa vuon­na 1912 käy­tiin laa­ja kes­kus­te­lu pu­hu­jien­ko­kous­ten tar­peel­li­suu­des­ta. Ant­ti Halt­tu piti nii­tä vält­tä­mät­tö­mi­nä kris­til­li­syy­den py­sy­mi­sek­si ”koos­sa, rak­kau­des­sa ja yk­si­mie­li­syy­des­sä”. Juho Mik­ko­nen kat­soi, et­tä ko­kouk­sia tar­vit­tiin, jot­ta voi­tiin ”sel­vit­tää nii­tä eri­mie­li­syyk­siä, joi­ta voi syn­tyä heik­ko­jen sa­no­jen kaut­ta”.

Eri­tyi­sen suu­ri mer­ki­tys pu­hu­jien­ko­kouk­sil­la on ol­lut kris­til­li­syyt­tä ko­e­tel­lei­den ha­jaan­nus­ten ai­ka­na. Jo Ka­jaa­nin suu­ris­sa seu­rois­sa vuon­na 1913 pu­hu­jat kes­kus­te­li­vat kah­te­na il­ta­na tun­ti­kau­sia asi­ois­ta, ”jois­sa tie­det­tiin ikä­vyyk­siä ol­leen”. Py­rit­tiin sii­hen, ”et­tä rak­kau­den hen­ki sai­si val­li­ta ja et­tä ku­kin nöy­ryy­des­sä pi­täi­si tois­ta it­se­ään pa­rem­pa­na”. Kes­kus­te­luis­sa pääs­tiin so­vin­toon, ja kris­til­li­syyt­tä uhan­nut ha­jaan­nus väl­tet­tiin sil­lä ker­taa. Se to­teu­tui kui­ten­kin 20 vuot­ta myö­hem­min.

Lue kes­ki­viik­ko­na il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä pu­hu­jien­ko­kous­ten jär­jes­tä­mi­sen vai­heis­ta tä­hän päi­vään as­ti.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys